Mevzuat Takip SistemiBüyükşehirlerde İlçe Koordinasyon Birimlerinin Kaldırılmasına İlişkin Genelge
02.03.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan düzenleme ile Koordinasyon Birimleri kurulmasını öngören hükmün yürürlükten kaldırılmasının üzerine İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü bir genelge yayınlamıştır.

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

                          

Sayı : 93127266.                                                                                        …../…./2018

Konu : Kadro Uygulamaları

………… VALİLİĞİNE

(II Mahalli İdareler Müdürlüğü)

5393 Sayılı Belediye Kanununun "Belediye teşkilâtı” başlıklı 48 inci maddesinde; "Belediye teşkilatı norm kadroya uygun olarak yazı işleri, malî hizmetleri. fen işleri ve zabıta birimlerinden oluşur.

Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafi yapışı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve olarak gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk işleri ye ihtiyaca göre diğer birimler oluşturulabilir, Bu birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleşmesi belediye meclisinin kararıyla olur." hükmü ile

Aynı Kanunun "Norm kadro ve personel istihdamı" başlıklı 49 uncu maddesinde; "Norm kadro ilke ve standartları İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından müştereken belirlenir. Belediyenin ve bağlı kuruluşlarının norm kadroları, bu ilke ve standartlar çerçevesinde belediye meclisi kararıyla belirlenir." hükmüne yer  verilmiştir.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun "Büyükşehir belediyesi teşkilatı”; norm  başlıklı 21 inci maddesinde; "Büyükşehir belediyesi teşkilâtı; norm kadro esaslarına uygun olarak genel sekreterlik, daire başkanlıkları ve müdürlüklerden oluşur.

Birimlerin kurulması, kaldırılması veya birleştirilmesi büyükşehir belediyesi meclisinin kararı ile olur.

Büyükşehir belediyesinde başkan yardımcısı bulunmaz. Hizmetlerin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için, genel sekretere yardımcı olmak üzere, norm kadroya uygun olarak genel sekreter yardımcısı atanabilir.

Büyükşehir belediyesinde hizmetlerin yürütülmesi belediye başkanı adına onun direktifi ve sorumluluğu altında mevzuat hükümlerine, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak genel sekreter ve yardımcıları tarafından sağlanır.” hükmüne yer verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi gereğince, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin norm kadro standartları, Bakanlığımız ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken belirlenmiş ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” 22/2/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Aynı  Yönetmeliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşları; “(A) Grubu  Büyükşehir Belediyeleri," ve  “(E) Grubu; Belediye Bağlı Kuruluşları;” olarak tasnif edilmiş ve norm kadro standardı cetvelleri gruplar halinde belirlenmiştir. Yönetmeliğin 7 nci maddesinde, belediye ve bağlı kuruluşların yönetim kadro unvanları ile teknik, idari, sağlık ve yardımcı hizmet personeli kadro unvanları belirlenmiştir.

Aynı Yönetmeliğin "Kadrolarının tespiti” başlıklı 9 uncu maddesinde; "(I) Bu Yönetmeliğe ekli cetvellerde alt gruplar için unvan ve sayı itibarıyla tespit edilenler dışında kadro kullanılamaz.Ayrıca Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 ve Ek-3’de unvan, personel grubu , ve sayı itibarıyla alt gruplar için belirlenen memur ve sürekli işçi kadro sayıları,tespit edilen memur ve işçi kadro sayısından daha az sayıda belirlenebilir.

2) Bu Yönetmeliğin  ekinde yer alan Ek-2 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro Standartları Cetvellerinde belirtilen birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadro unvanları ile Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-3 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Kadro Unvanları Listelerinden (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen unvanlar kullanılarak İdari birimler oluşturulur.İdari birimler ile bu birimlere ait kadro unvanları arasında yetki ve görev mükerrerliğine yer verilemez ve bu kadro unvanı ihlas edilemez.Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadro unvanları hizmet gereklerine uygun olarak belirlenir ve fiilen icra edilemeyen hizmetlere ilişkin kadro unvanları kullanılamaz…” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke  ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02/03/2018 tarih ve 30348 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve Yönetmeliğin “Koordinasyon birimleri” başlıklı ek 4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. Bu değişiklikle;

“(1) Büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşunda, hizmetlerin vatandaşa en yakın ve en uygun  yöntemle sunulması ve ilçe belediyesi ile gerekli eşgüdümün sağlanabilmesi için yetki alanı bir veya birden fazla ilçeyi içine alacak şekilde koordinasyon birimleri kurulabilir.

(2) Hizmet ihtiyaçları doğrultusunda ihtiyaç bulunan kadroları birinci fıkra hükümlerine göre kurulan birimlere tahsisi büyükşehir belediye meclisi tarafından gerçekleştirilir." hükümlerinin uygulanmasına son verilmiştir.

Yukarıda yapılan düzenleme neticesinde; büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşların bir veya birden fazla ilçeyi kapsayan koordinasyon birimleri kurmaları imkanı kalmamıştır. Bu nedenle, gerek Yönetmeliğe aykırı olarak kurulan hiyerarşik yönetim kademelerinin gerekse Yönetmeliğin ek 4 üncü maddesi kapsamında kurulmuş bulunan koordinasyon birimlerinin faaliyetlerine son verilmesi gerekmektedir. Büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşlarında bu kapsamda kurulmuş bulunan hiyerarşik birimler ile niteliği itibariyle bu sonucu doğuran birimlerin faaliyetlerine son verilerek konunun İl Valilerince titizlikle takip edilmesi önem taşımaktadır.

Konunun iliniz dahilindeki büyükşehir belediyeleri ve bağlı kuruluşlarına duyurularak uygulamanın bu doğrultuda yürütülmesi ve neticeden Bakanlığımıza bilgi verilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Süleyman SOYLU

Bakan