Mevzuat Takip SistemiÇarşı ve Mahalle Bekçilerinin Haftalık İzinleri
12. Daire
Mevzuat Tarihi: 13.03.1996

T.C.

DANIŞTAY

 12. Daire

Esas: 1995/1790

Karar: 1996/794

Tarih: 13.03.1996

ÖZET: Çarşı ve mahalle bekçileri bakımından özel kanun olan 772 s. Kanunun 14/3 maddesinde haftalık iznin bir tarih olduğu belirtildiğinden davacının haftalık izin süresinin 2 güne çıkarılması isteminin reddine dair işlemde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

(657 sayılı DMK. m. 99) (772 sayılı ÇMBK. m. 14) (3201 sayılı ETK. m. 61)

KARAR METNİ:

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ...

Vekili : Av. ...

Karşı Taraf : ... Valiliği

İsteğin Özeti: Çarşı ve mahalle bekçisi olan davacı, haftada 1 tarih olan izin süresinin 2 güne çıkarılması için yaptığı başvurunun reddine ait işlemin iptali istemiyle dava açmıştır.

Sivas İdare Mahkemesinin 30.3.1993 günlü, E:1992/681, K:1993/110 s. kararıyla: 657 s. Kanunun 99. maddesinde, memurların haftalık çalışma süresinin genel olarak 40 saat olduğu ve bu sürenin cumartesi ve pazar günleri tatil olacak biçimde düzenleneceğinin belirtildiği, ancak aynı maddede özel kanunlarla yahut bu yasaya veya özel kanunlara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınarak farklı çalışma sürelerinin tespit olunabileceğinin öngörüldüğü, 772 s. Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yasasının 14. maddesinin son fıkrasında da Emniyet Teşkilatı Yasasının 61. maddesine göre bekçi ve bekçi adaylarına haftada bir tarih dinlenme izni verileceğinin hükme bağlandığı, özel kanunun genel yasadan önce geleceği hususunun ise idare hukuku ilkelerinden olduğu, buna göre de çarşı ve mahalle bekçileri bakımından özel kanun olan 772 s. kanunun 14. maddesinin 3. fıkrasında bekçilerin haftalık izinleri hakkında bir düzenleme getirildiği ve bu iznin haftada bir tarih olduğu sabit bulunduğundan ve özel kanunun öncelikle uygulanması gerektiğinden dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı, çarşı ve mahalle bekçilerinin özlük ve sosyo-ekonomik haklar yönünden 657 s. kanuna tabi olduklarını ve bu kanuna göre yardımcı hizmetler sınıfında olduklarının kabul edildiğini, bu halde hizmet sınıfları farklı olan çarşı ve mahalle bekçilerinin emniyet hizmetleri sınıfında yer alan personelin kuruluş kanunu olan 3201 s. Emniyet Teşkilatı Kanununun 61. maddesine göre haftada bir tarih izin kullanmalarının hukuka aykırı olduğunu, bu konuda açılan bir davada İzmir İdare Mahkemesince lehe karar verildiğini öne sürmekte ve idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Fadime Var

Düşüncesi İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Yücel Irmak

Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 s. İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen sebeplerden hiçbirisine uymayıp idare mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve kanuni nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddiyle idare mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 s. İdari Yargılama Usulü Yasasının 49. maddesinde belirtilen sebeplerden birinin bulunması halinde mümkündür. Sivas İdare Mahkemesince verilen 30.3.1993 günlü, E=1992/681, K:1993/110 s. karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, 13.3.1996 gününde oybirliği ile karar verildi.


Yorumlar