Mevzuat Takip SistemiHizmet Alımı İle Çalıştırılan Personele Harcırah Ödenip Ödenemeyeceği
Halil MEMİŞ
Mevzuat Tarihi: 24.01.2016

HİZMET ALIMI İLE ÇALIŞTIRILAN PERSONELE HARCIRAH ÖDENİP ÖDENEMEYECEĞİ

Halil MEMİŞ

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri

 

Birçok kamu kurumu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde belirlenen istihdam türleri dışında da diğer kişilere görev tevdi edebilmektedirler.

Bu durumun en bariz örneği ise hizmet alımı yoluyla çalıştırılan personel, diğer bir ifade ile taşeron personeldir.

Bilindiği üzere, kamu görevlilerinin, memurların, işçilerin ve görev tevdi edilen diğer kişilerin harcırahlarının esasları, 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bu Kanunun "Memur veya hizmetli olmayanların harcırahı" başlıklı 8’inci maddesinde; "Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4’ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur.

Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icap edenlere 4’ncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir.

Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.”

hükmü yer almaktadır.

Bu maddenin gerekçesinde; "Bu madde memur veya hizmetli sıfatını haiz olmadıkları halde kurumlarca her hangi bir muvakkat vazife ile görevlendirilecek kimselere ne suretle harcırah verileceği hükmünü ihtiva eylemekteydi. Filhakika resmî bir vazifesi olmayan birçok şahıslara herhangi bir mevzuda fikir ve mütalâalarından veya ihtisaslarından faydalanılmak üzere kurumlarca zaman zaman ihtiyaç duyulmaktadır. (Meselâ: Dış ticaret rejimi hakkındaki mütalâaları alınmak üzere celbolunan ticaret erbabı ile Sağlık Şûrasına iştirak eden serbest doktorlar gibi) bu gibi kimselere verilecek yevmiye ve icabı hale göre yol masrafının bunların içtimaî durumları, bilgi seviyeleri ve meslekleri ile vazife görülen yerin mahallî şartları ile yakından alâkadar olması bakımından muayyen bir miktarla tahdidi doğru olamayacağından azami bir haddi aşmamak üzere ilgili dairenin takdirine bırakılması muvafık görülmüştür. Ancak bazı istisnai haller göz önünde bulundurularak Maliye Vekaletinin tasvibi ile daha fazla harcırah verilebilmesi imkanları da maddede ayrıca derpiş olunmuştur."

açıklamasına yer verilmiştir.

Kanunun gerekçesine istinaden örneğin bir belediyenin bazı odaların üyelerinden oluşan uzmanlaşmış kadroları, belediyecilikle ilgili bir sempozyuma gönderdiğinde bunların harcırahı ödenebilecektir. Ayrıca ihtisaslarından faydalanılan hizmet alımı personel (Teknik personel, aşçı vs.) için de harcırah ödenebilecektir.

Verilen hükümler ve yapılan değerlendirmelerin sonucu olarak, kurumların görev alanına giren hizmetleri genel olarak kadrolarına dâhil memur ve hizmetlilere yaptırmaları esas olmakla birlikte ihtiyaç duyulması halinde, memur ve hizmetli olmamakla birlikte kendi uzmanlık alanları ile ilgili olmak üzere, fikir ve mütalâalarından veya ihtisaslarından faydalanılan söz konusu kişilere de harcırah ödenebilme imkanı bulunduğunu söylemek mümkün olacaktır.

Konuya ilişkin Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 10.04.2015 tarih ve 3573 sayılı görüşü aşağıya alınmıştır:


Yorumlar