Mevzuat Takip SistemiMinibüs (M), Servis (S), Köy otobüsü (K) ve Özel Halk (H) otobüslerinden tahsil edilmesi gereken yıllık vize ücretleri ile araç uygunluk belgesi ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinin yapılmaması
Temyiz Kurulu
Mevzuat Tarihi: 12.04.2017

SAYIŞTAY

TEMYİZ KURULU KARARI

Yılı: 2012

Dairesi: 6

Dosya No: 39937

Tutanak No: 42989

Tutanak Tarihi: 12.4.2017

KONU: Belediye Meclisi tarafından karara bağlanan gelir tarifesi gereği, minibüs (M), servis (S), köy otobüsü (K) ve özel halk (H) otobüslerinden tahsil edilmesi gereken yıllık vize ücretleri ile araç uygunluk belgesi ücretlerinin tahakkukunun yapılmaması ve bu ücretlerin tahsil edilmemesi

317 sayılı İlamın 4. maddesiyle; 2011-2012 yıllarına ilişkin olarak ... ... Belediyesi Meclisi tarafından karara bağlanan gelir tarifesi gereği, minibüs (M), servis (S), köy otobüsü (K) ve özel halk (H) otobüslerinden tahsil edilmesi gereken yıllık vize ücretleri ile araç uygunluk belgesi ücretlerinin tahakkukunun yapılmaması ve bu ücretlerin tahsil edilmemesi nedeniyle ... TL’lik kamu zararından;

Minibüs (M), köy otobüsü (K) ve özel halk (H) otobüslerinin vize ve araç uygunluk ücretlerinin tamamı ile (S) plaka verilen araçların vize ve araç uygunluk ücretlerinin tahsil edilen kısmı olan toplam ... TL için ilişilecek bir husus kalmadığına,

Geriye kalan ve (S) plaka verilen araçların yıllık vize ücretleri ile araç uygunluk belgesi ücretlerinden tahsilatı yapılmamış olan ... TL’nin tazminine,

karar verilmiş, tazmin hükmü 08.03.2016 tarih ve 41610 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararı ile tasdik edilmiştir.

İlamda Harcama Yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan ... karar düzeltme dilekçesinde özetle;

Temyiz dilekçesinde; ilk dilekçe tarihine kadar tazmin tutarının 23.202,00 TL'sinin tahsil edildiğini, geriye kalan ... TL'nin ... TL'sinin 2011 yılına ait vize ve uygunluk belgesi ücreti olduğunu, 2012 yılına ait tutarın ... TL olduğunu, 12.07.2012 tarihinde göreve başladığından dolayı 2011 yılına ait eksik ödemeden sorumlu tutulamayacağını, ikinci dilekçe tarihine kadar tazminine hükmolunan tutardan ... TL'sinin daha tahsil edildiğini, (M) ve (H) plakalı araçların vize ve uygunluk belgesi ücretlerinin tamamını tahsil etmelerine rağmen (S) plakalı araçların sevk ve idaresi konusunda yetkilerinin bulunmadığı gibi, 20 ilçe ve 25.355 km2 yüzölçümü içerisinde sabit bir güzergâh içerisinde çalışmadıklarından kontrollerinin yapılmasının güç olduğunu, işleticilerin yalnızca araç değişimi ve personel servis hizmeti alımı yapan kurumlar tarafından istenilen çalışma izin belgesi müracaatında Belediyeye geldikleri için tahsilin zor olduğunu, kaldı ki bu konuda gerekli her türlü takibatın yapıldığını, bu amaçla UKOME Müdürlüğünün 09.01.2015 tarih ve … sayılı uyarı yazısı ve Toplu Ulaşım Müdürlüğünün 26.11.2014 tarih ve … sayılı uyarı yazılarının Öğrenci ve Personel Servisleri Derneği Başkanlığına gönderilerek mezkûr ücretlerin tamamının ödenmesi hususunda ilgililere gerekli uyarıların yapıldığını, bu hususta 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca işlem yapıldığını belirterek tazmin hükmünün kaldırılmasını talep ettiğini,

Temyiz Kurulu Kararında; Sayıştay Başsavcılığının temyiz talebinin kabulünün uygun olacağı yönünde mütalaa verdiği belirtildikten sonra, toplu taşıma araçlarına verilen izin kapsamında tespit edilen yıllık vize ücreti ile araçların teknik açıdan uygunluğunun kontrol edilmesi karşılığında alınması karara bağlanan araç uygunluk belgesi ücretinin 5216 sayılı Kanunun 23. maddesi gereği belediyenin gelirleri arasında olduğu ve tahsilinin zorunlu olduğu, bu ücretlerin Belediyenin Gelir Tarifesi içinde de yer aldığı, tazminine hükmolunan toplam ... TL'sinin tahsil edildiğini tevsik eden kanıtlayıcı bir belge ibraz edilmediğinin görüldüğü belirtilmekte ise de, tashihi karar talep dilekçe ekinde sunulan 2011 Yılında "Belediyemiz Veznesine Yatırılan S Plakası Vize Ve Uygunluk Ücretleri" ne ilişkin 36 sayfalık listeden bu alacakların büyük oranda tahsil edildiğinin, 2011-2012 yıllarına ait (S) plaka vize ve uygunluk belgesi ücretlerinden tahsil edilmeyen ... TL'sinden yapılan tahsil işlemleri neticesinde (S) plaka vize ve uygunluk belgesi ücretlerinden ... TL'sinin daha tahsil edildiğinin, geriye sadece ... TL’lik (S) plaka vize ve uygunluk belgesi ücreti kaldığının, bu alacakların tahsili için de gerekli yasal işlemlerin devam ettiğinin görüldüğünü, dolayısıyla Temyiz Kurulunun iş bu tashihi karara konu tazmin hükmünün bu yönünden de kaldırılması gerektiğini,

Öte yandan, mezkûr Temyiz Kurulu Kararında, sorumlunun sorumluluk yönünden itirazının yerinde görülmemesi ile ilgili olarak, dilekçe ekinde sunulan ... ... Belediye Başkanlığının 12.07.2012 tarih ve ... sayılı "Görevlendirme Oluru" ndan da görüleceği üzere, Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevine 12.07.2012 tarihinde getirildiğinden, 2011 yılına ait eksik ödemeden sorumlu tutulmasının usul ve yasaya aykırı olduğunu, bu nedenle tazmin hükmünün bozularak kaldırılması gerektiğini,

Ayrıca; ilgili Temyiz Kurulu Kararındaki azınlık görüşünün de dikkate alınarak tazmin hükmünün kaldırılması gerektiğini, belirterek Temyiz Kurulu Kararının düzeltilmesini talep etmiştir.

Başsavcılık mütalaasında;

“Dairesince, belediye meclisince karara bağlanan gelir tarifesi gereği (S) plakalı toplu taşıma araçlarından alınan yıllık vize ücreti ile araçların teknik açıdan uygunluğunun kontrol edilmesi karşılığında alman araç uygunluk belgesi ücretlerinin tahakkuklarının yapılmaması ve tahsil edilmemesi hususu kamu zararı olarak görülerek, tutarın tazminine hükmolunmuştur.

Sorumlu; görev başlangıç tarihini öne sürerek söz konusu eksik ödemeden sorumlu tutulmaması gerektiğini, kamu zararı olarak belirlenen tutardan sorgu aşamasında bildirilen ve toplam tutardan düşülen tahsilat dışında yapılan tahsilat ile kamu zararı olarak görülen tutarın kısmen tahsil edildiğini, kalan miktarın tahsili için gerekli yazışmaların yapıldığını, tahsilatın güçlüğüne dikkati çekerek, uhdesinden tazmin hükmünün kaldırılmasını talep etmektedir.

Söz konusu alacakların, takip ve tahsilatının devam etmesi, ilgililere gerekli uyarı yazılarının yazılmış olması, borçluların sevk ve idarelerinin belediyeye ait olmaması, bu konuda belediyenin daha da fazla yaptırımının bulunmaması nedeniyle; karar düzeltme talebinin kabulünün uygun olarak düşünülmektedir.

Arz olunur.”

denilmiştir.

Dosyada mevcut belgelerin okunup incelenmesinden sonra gereği görüşüldü;

5216 sayılı ... Belediyesi Kanununun 23. maddesinde ... belediyesinin gelirleri sayılmaktadır. Bu hüküm gereği, ... ... Belediyesi tarafından toplu taşıma araçlarına verilen izin kapsamında tespit edilen yıllık vize ücreti ile araçların teknik açıdan uygunluğunun kontrol edilmesi karşılığında alınması karara bağlanan araç uygunluk belgesi ücreti Belediyenin gelir kalemleri arasında yer almaktadır.

Söz konusu yıllık vize ücreti ile araç uygunluk belgesi ücretinin tutarları, ... Belediye Meclisinin 24.11.2010 tarih ve ... sayılı ve 21.11.2011 tarih ve ... sayılı Kararları ile gelir tarifesi içerisinde tespit edilmiştir.

İlama konu edilen Minibüs (M), köy otobüsü (K) ve özel halk (H) otobüslerinin vize ve araç uygunluk ücretlerinin tamamının tahsil edilmesine karşın servislerin (S) kendi bünyelerinde faaliyet göstererek belirli bir güzergâh üzerinde çalışmamaları ve sevk ve idarelerinin Belediye tarafından yapılmaması nedeniyle bu araçlara ait ücretlerin bir kısmının tahsil edilemediği görülmüştür. Geriye kalan alacağın tahsili amacıyla, UKOME Müdürlüğünün 09.01.2015 tarih ve ... sayılı uyarı yazısı ile Toplu Ulaşım Müdürlüğünün 26.11.2014 tarih ve ... sayılı uyarı yazıları Öğrenci ve Personel Servisleri Derneği Başkanlığına gönderilerek mezkûr ücretlerin tamamının ödenmesi hususunda ilgililere gerekli uyarılar yapılmış ve ücretlerini ödemeyen araçların işleticilerinin çalışmalarına izin verilmeyeceği belirtilmiştir. Ayrıca, Öğrenci Servisleri Yönetmeliğine istinaden bu ücretleri zamanında ödemeyen işleticilere 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacağı bildirilmiştir.

Buna göre, Belediyenin yapılması gereken çalışmaları yaptığı, ilgililere gerekli uyarı yazılarının yazıldığı, söz konusu alacakların takip ve tahsilatının devam ettiği ve bu gelirlerin tahsilinin zamanaşımına uğratılmadığı görülmüştür.

Bu itibarla, karar düzeltme talebinin kabul edilerek 08.03.2016 tarih ve 41610 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLDUĞUNA ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 55. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, yukarıda belirtilen hususların tekrar değerlendirilmesini teminen 317 sayılı İlamın 4. maddesiyle ... TL’ye ilişkin olarak verilen tazmin hükmünün BOZULARAK İLGİLİ DAİRESİNE TEVDİİNE, oy çokluğuyla,

Karşı oy gerekçesi

Üyeler …, …, …, …, …, …ve …’ın karşı oy gerekçesi:

Sorumluluk itirazına ilişkin olarak;

Harcama Yetkilisi sıfatıyla sorumlu tutulan ... dilekçesinde, ... ... Belediye Başkanlığının 12.07.2012 tarih ve ... sayılı "Görevlendirme Oluru" ile Ulaşım Daire Başkanlığı görevine 12.07.2012 tarihinde getirildiğini ve bundan dolayı 2011 yılına ait eksik tahsilattan sorumlu tutulmaması gerektiğini belirtmiştir.

Ancak, ... ... Belediye Başkanlığının 12.07.2012 tarih ve ... sayılı "Görevlendirme Oluru"nda; “Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığı emrinde Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürütmekte olan ...’in, 1. dereceli Ulaşım Daire Başkanlığı görevini 657 sayılı Kanununun 86. maddesi gereğince vekaleten yürütmesi…” denilerek ...’in Ulaşım Daire Başkanlığı görevinden önce Ulaşım Dairesi Başkanlığında Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü görevini vekaleten yürüttüğü anlaşılmaktadır. Dolayısıyla, sorgu konusu edilen dönemde Ulaşım Dairesi Başkanlığında görev yapmakta olan Harcama Yetkilisi ...’in sorumlulukla ilgili itirazının reddedilmesi gerekir.

İlam hükmünün esası ile ilgili olarak;

5216 sayılı ... Belediyesi Kanununun 23. maddesinde ... belediyesinin gelirleri sayılmaktadır. Bu hüküm gereği, ... ... Belediyesi tarafından toplu taşıma araçlarına verilen izin kapsamında tespit edilen yıllık vize ücreti ile araçların teknik açıdan uygunluğunun kontrol edilmesi karşılığında alınması karara bağlanan araç uygunluk belgesi ücreti Belediyenin gelir kalemleri arasında yer almaktadır.

Söz konusu yıllık vize ücreti ile araç uygunluk belgesi ücretinin, 5216 sayılı ... Belediyesi Kanununun 23. maddesi hükmüne istinaden tahsil edilmesi bir yasal zorunluluk olup söz konusu tutarlar ... Belediye Meclisinin, 24.11.2010 tarih ve ... sayılı ve 21.11.2011 tarih ve ... sayılı Kararları ile gelir tarifesi içerisinde tespit edilmiştir.

Sorumlu tarafından her ne kadar tazmin hükmolunan tutarın toplam ... TL’sinin tahsil edildiği beyan edilmekte ise de, dilekçe ekinde yer alan “Belediyemiz Veznesine Yatırılan S Plakası Vize ve Uygunluk Ücretleri” başlıklı listede bulunan plakalar ve tahsilat tutarları gibi bilgilerin ilama konu edilen plakalar ve tazmin hükmolunan tutarlar ile uyuşmadığı, ayrıca dilekçe ekinde plakalara göre tahsil edilemeyen vize ve uygunluk ücretlerinin yer aldığı bir listenin dışında tahsilata ilişkin herhangi bir kanıtlayıcı belgenin ibraz edilmediği görülmüştür.

İdarenin gelir kalemleri arasında yer alan yıllık vize ücretleri ile araç uygunluk belgesi ücretlerinden tazmin hükmolunan tutarların tahsil edildiğine dair bir belge ibraz edilmemiş olup yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri ve açıklamalar gereği bu ücretlerin tahsil edilmemesi kamu zararına sebebiyet vermektedir.

Bu itibarla, sorumlu iddialarının reddedilerek, 317 sayılı İlamın 4. maddesi hükmünün Tasdikine ilişkin 08.03.2016 tarih ve 41610 tutanak sayılı Temyiz Kurulu Kararının Düzeltilmesine Mahal Olmadığına karar verilmesi gerekir.

Karar verildiği 12.04.2017 tarih ve 42989 sayılı tutanakta yazılı olmakla iş bu ilam tanzim kılındı.


Yorumlar