Mevzuat Takip SistemiNargile Sunumu Yapan İşyerlerinin Ruhsatlandırılması
Gazi SERT
Mevzuat Tarihi: 04.12.2017

NARGİLE SUNUMU YAPAN İŞYERLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI

Gazi SERT

İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü

 

Nargile tüketimi son yıllarda diğer tütün mamullerine göre artış eğilimi içerisindedir. Dolayısıyla, nargile sunumuna yönelik işyeri ruhsatı talepleri de artmıştır. Nargile içmek insanlara sağlıklı bir şey gibi ve sigara içmeye bir alternatif olarak tanıtılıyor olsa da, yapılan araştırmalardaki bilimsel bulgulara göre, nargile içmek insan sağlığına en az sigara içmek kadar zararlı olup, bazı durumlarda, nargile içmek, sigara içmekten kat ve kat daha tehlikeli olabilmektedir.

Nargilenin insan sağlığına verdiği zararlardan dolayı, hem tüketiminde hem de sunumunda 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun ile bu Kanuna istinaden düzenlenen Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi İle Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğde bir takım kısıtlamalar getirilmiştir.

Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5/f maddesi gereğince, nargilelik tütün mamulünün sunumu suretiyle satış yapabilmek için, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi alınması gerekmektedir. Bu belge, ilgili belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlendikten sonra alınacaktır.

Yine aynı Yönetmeliğin 6/h maddesinde; 4207 sayılı Kanun kapsamında, tütün mamullerinin tüketilmesinin yasaklandığı alanlarda nargilelik tütün mamulü sunumu yapılamayacağı, hükmü getirilmiştir.

Ayrıca bu hususla ilgili olarak 19 Şubat 2013 tarihli ve 28564 sayılı Resmî Gazetede “Nargilelik Tütün Mamulü İçilen İşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi İle Bu Yerlerin İşletilmesinde Uyulması Gerekli Hususlar Hakkında Tebliğ” yayınlanmıştır. Söz konusu Tebliğe göre;

Nargilelik tütün mamulü içimi yapılan işyerine ait alan/alanlar için  Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan “Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi” alınması zorunludur.

Nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alanın;

a) Örgün eğitim kurumları, dershaneler ve öğrenci yurtlarına kapıdan kapıya en az 100 (yüz) metre mesafede bulunması,

b) Okul öncesi eğitim kurumlarının, dershaneler, özel eğitim ve öğretim kurumları dahil olmak üzere ilk, orta, lise ve yükseköğretim kurumlarının; kültür ve sosyal hizmet binalarının; bu binaların müstakil yapıları ile bunların eklentileri ve bahçelerinin, yerleşke sınırları içinde faaliyet gösteriliyor ise buraların, kapalı ve açık alanlarında yer almaması,

c) Sağlık, kültür, sosyal hizmet ve spor hizmeti verilen yerlerin hizmetin ifa edildiği alanların müstakil yapıları ile bunların eklentileri ve bahçelerinin yerleşke sınırları içinde faaliyet gösteriliyor ise buraların, kapalı ve açık alanlarında bulunmaması,

ç) 16/7/2009 tarihli ve 27290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2009/13 sayılı Başbakanlık Genelgesinde belirtilen “kapalı alan” tanımına girmeyen alana sahip olması, [Genelgeye göre: Sabit veya seyyar bir tavanı veya çatısı (çadır, güneşlik vb. dahil) olan, kapıları, pencereleri ve giriş yolları dışında bütün yan yüzeyleri geçici veya kalıcı olarak tamamen kapatılmış alanlar ile aynı şekilde tavanı veya çatısı olup yan yüzeylerinin yarısından fazlası kapalı bulunan yerler "kapalı alan" olarak değerlendirilecektir.]

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 18. maddesinde, örgün eğitimin; okul öncesi eğitimi, ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim kurumlarını kapsadığı, hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla,nargilelik tütün mamulü içilen işyerine ait alanınanaokul, ilköğretim ve orta öğretim okulları ile yüksek öğretim kurumlarına kapıdan kapıya en az 100 (yüz) metre mesafede bulunması gerekmektedir.  

Bahsi geçen Tebliğde getirilen mesafe sınırlamasına ilişkin kapıdan kapıyaölçümünUmuma Açık Yerler Ve İçkili Yerler İle Resmî Veya Özel Öğretim Kurumları Arasındaki Uzaklıkların Belirlenmesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre belirlenmesi gerekmektedir.Söz konusu Yönetmeliğe göre;

Okullar ile umuma açık yerler ve içkili yerlerin açılmasına izin verilirken aralarındaki uzaklığın ölçümünde, bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda ise en yakını esas alınır.

100 metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.

Yaya kuralları için ise 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 68. maddesi hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi gereğince; Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumuna yapılacak “Nargilelik Tütün Mamulü Sunum Uygunluk Belgesi” başvurularında başvuru formunaişyeri açma ve çalışma ruhsatı örneği ekleneceğinden, söz konusu uygunluk belgesi alınmadan önce ilgili belediyesinden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınması gerekmektedir. Dolayısıyla, ruhsatlandırılacak işyerinin Tebliğde belirtilen mesafe ve diğer şartlara uygunluğunun belediyece kontrolünden sonra işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmesi gerekir.


Yorumlar