Mevzuat Takip SistemiAnayasa Mahkemesi

» 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un geçici 2. maddesinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 01.11.2012

» 4857 sayılı İş Kanunu’nun 3. maddesinin, 5763 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen ikinci fıkrasının “İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.” biçimindeki beşinci cümlesinin Anayasa’ya aykırı olmadığına Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 08.10.2012

» 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 101. Maddesinde Yer Alan Bölümün Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İtirazın REDDİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 22.12.2011

» 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun, 5754 Sayılı Kanun'la Değiştirilen 102. Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Dördüncü Cümlesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İtirazın REDDİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 20.10.2011

» 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 20. Maddesinin Üçüncü Fıkrasının İkinci Cümlesinde Yer Alan İbarenin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İtirazın REDDİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 07.07.2011

» 281 sayılı KHK’yle, 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’un 20. Maddesinin Birinci Fıkrasının (b) Bendinin (2) Numaralı Alt Bendinde Yer Alan “…işçi …” sözcüğünün İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 02.06.2011

» 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’nun 89. Maddesinin 5997 Sayılı Kanun'la Değiştirilen Birinci Fıkrasının İkinci Cümlesindeki Bölümün Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 12.05.2011

» 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 56. Maddesinin Son Fıkrasının Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İtirazın REDDİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 28.04.2011

» 4447 Sayılı Kanunun Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesi ile Emeklilik Yaşı ile İlgili Bölümlerin İptaline Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 23.02.2011

» 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 86. Maddesinin 9 uncu Fıkrasında Yer Alan “… Hizmetlerinin Geçtiği Yılın Sonundan Başlayarak Beş Yıl İçerisinde ...” İbaresinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İtirazın REDDİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 26.01.2011