Mevzuat Takip SistemiAnayasa Mahkemesi

» Daha Alt Göreve Yapılan Atanma İşleminin Hukukiliği / Anayasa Mahkemesi 28.12.2017

» E-Posta Yazışmalarından Dolayı Personelin Sözleşmesinin Yenilenip Yenilenmeyeceği / Anayasa Mahkemesi 03.03.2016

» 657 sayılı Kanunun 'Adaylık süresi içinde disiplin cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile ilişikleri kesilir.' hükmünün iptaline ilişkin / Anayasa Mahkemesi 14.11.2013

» 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 34/2. maddesinin “Kurul, ihtiyaca uygun kuruluş ve kadro statülerinin düzenlenmesinde serbesttir. Kadroların iptali ve ihdası Kurulca yapılır.” biçimindeki 2. ve 3. cümlelerinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 06.06.2013

» 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 10.04.2013

» 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun, 2862 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile değiştirilen 49. maddesinin (A) fıkrasında yer alan “…bizzat girmiş oldukları taahhüdün bitmesinden itibaren işlemeğe başlar.” ibaresinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 28.03.2013

» 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 28.02.2013

» 661 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 18. maddesiyle 3201 sayılı Kanun’a eklenen Ek Madde 29’un birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “…kadrolu veya…” ibaresinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 17.01.2013

» 661 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 640 sayılı KHK ve 1700 sayılı Kanunda yapılan değişikliklerin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 17.01.2013

» 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun bazı hükümlerinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 17.01.2013