Mevzuat Takip SistemiAnayasa Mahkemesi

» 18/6/1999 Tarihli ve 4389 Sayılı Bankalar Kanunu'nun 5020 Sayılı Yasanın 27.Maddesiyle Eklenen Ek 5. Maddesinin Anayasa'ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 06.11.2008

» 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 8. Maddesinin: (A) Fıkrasının; (1) Numaralı Bendinde Yer Alan ormanlar Sözcüğünün, (1) Numaralı Bendinin (b) Alt Bendinin, İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 07.05.2007

» 3.6.2011 günlü, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31. maddesi ile Geçici 9. maddesinin bazı fıkralarının Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 11.10.2012

» 4178 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Anayasaya Aykırı Olduğu Gerekçesiyle İptaline Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 06.01.1999

» 4733 Sayılı Kanun ile İlgili / Anayasa Mahkemesi 20.11.2003

» 5786 Sayılı Kanun'la, 3568 Sayılı Kanunu’nun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının Değiştirilen (d) Bendinde Yer Alan İbarenin; 5786 Sayılı Kanun'la, 3568 Sayılı Kanun'a Eklenen Geç. 9. Md'nin Son Fıkrasının ve Geçici 10. Maddenin 1. Fıkrasının İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 18.05.2011

» 648 sayılı KHK’nin ile değiştirilen 4708 sayılı Kanun’un birinci maddesinin ikinci fıkrasının, 5. maddesinin beşinci fıkrasının İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 29.11.2012

» 648 sayılı KHK’nin ile değiştirilen İmar Kanun’un 8/1. maddesinin (b) bendinin 4. cümlesi ile 2. fıkrasının 3. cümlesinin, 3194 sayılı Kanun’un başlığı ile birlikte değiştirilen 27. maddesinin, eklenen Ek Madde 4’ün İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 29.11.2012

» 8/5/1991 Tarihli ve 3717 Sayılı Kanunda 449 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili / Anayasa Mahkemesi 17.05.2007