Mevzuat Takip SistemiAnayasa Mahkemesi

» Daha Alt Göreve Yapılan Atanma İşleminin Hukukiliği / Anayasa Mahkemesi 28.12.2017

» 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, değişik 73. maddesinin onbirinci fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümlelerinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 18.10.2012

» 20.11.1981 günlü, 2560 sayılı Kanun’un 5.6.1986 günlü, 3305 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle değiştirilen 23. maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “…%10’dan aşağı olmayacak nispetinde…” ibaresinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 26.01.2012

» 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96. Maddesinin (B) Fıkrasının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 29.12.2011

» 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesinin Altıncı Fıkrasının Son Cümlesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İtirazın REDDİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 08.12.2011

» 5355 Sayılı Mahallî İdare Birlikleri Kanunu’nun 22. Maddesine 5445 Sayılı Kanun’la Eklenen İkinci Fıkranın Üçüncü Cümlesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İtirazın REDDİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 03.11.2011

» 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun, 4.12.1985 Günlü, 3239 Sayılı Kanun’un 125. Maddesiyle Değiştirilen 97. Maddesinin Birinci Fıkrasının Birinci Cümlesinin Anayasa’ya Aykırı Olmadığına ve İtirazın REDDİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 26.01.2011

» 5393 Sayılı Belediye Kanununun 23. Maddesinin Beşinci Fıkrasının İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 04.02.2010

» 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 14. Maddesinin Beşinci Fıkrasının İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 04.02.2010

» 442 Sayılı Köy Kanununun Ek 3. Maddesinin İkinci Fıkrasının Son Tümcesinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 04.02.2010