Mevzuat Takip SistemiAnayasa Mahkemesi

» 6353 sayılı Kanun’un 45. maddesiyle, Sayıştay Kanunu’nun 35. maddesine eklenen (2) numaralı fıkranın bazı cümlelerinin; (b) bendinin birinci cümlesindeki “…etkililiği, ekonomikliği, verimliliği ve benzeri gerekçelerle…” ibaresinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 27.12.2012

» 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 28. maddesinin birinci fıkrasının, değişik (a) bendinin birinci cümlesinde yer alan “…kararın verilmesinden itibaren…” ibaresinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 18.10.2012

» 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun, 4751 sayılı Kanun’un 1. maddesiyle değiştirilen Mükerrer 49. maddesinin (b) fıkrasının üçüncü paragrafının bir kısmının İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 31.05.2012

» 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun bazı hükümlerinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 09.02.2012

» 23.7.2010 günlü, 6009 sayılı Kanun’un 62. maddesinin (d) bendinde yer alan “… 1/7/2010 tarihinden geçerli olmak üzere …” ibaresinin, bu bentte yer alan 8. ve 16. maddelerin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 26.01.2012

» 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 96. Maddesinin (B) Fıkrasının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 29.12.2011

» 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un Geçici 3. Maddesinin “Tahsil Edilmiş Tutarlar Red ve İade Edilmez.” Biçimindeki Son Cümlesinin Anayasa’ya Aykırı olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 22.12.2011

» 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na, 5766 Sayılı Kanun’la Eklenen Geçici Madde 73’ün Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 22.12.2011

» 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Ek 13. Maddesinin (4) Numaralı Fıkrasının (a) Bendinde Yer Alan ve 5917 Sayılı Kanun’la Yeniden Düzenlenen İbarenin Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 08.12.2011

» 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesinin (2) Numaralı Fıkrasının, 5766 Sayılı Kanun’la Değiştirilen Son Cümlesindeki Bölümün Anayasa’ya Aykırı Olduğuna ve İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 17.11.2011