Mevzuat Takip SistemiAsıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Şirket İşçileri İle Sözleşme İmzalanması 14.04.2018

Çalışma ve sosyal Güvenlik Bakanlığının son gelen yazısında yüksek hakem kurulu tarafından karara bağlanan yazıda toplu iş sözleşmesi hükümleri mevcut ve bayağı ayrıntılı Biz şirket personeli ile ferdi iş sözleşmesi yapacaz yani belirsiz iş sözleşmesi çünkü sendikalı değiller. Bu yazı kafamızı karıştırdı sözleşme yaparken hangisi uygulanacak

» Şirket İşçilerinin Zabıta Destek Hizmetlerinde Çalıştırılması 13.03.2018

SAYIN HOCAM:Belediye şirketine geçirilecek olan işçiler arasından hizmet sözleşmesi yapılarak zabıta müdürlüğünde zabıta destek görevlerini yürütmek üzere çalıştırılabilir mi?

» Taşeron İşçilerin fesih işlemi 11.03.2018

İyi günler hocam; 20.11.2017 tarihli 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle, 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü maddenin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği, 01 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu Usul ve Esaslar Tebliği’nin 30 uncu maddesinin a bendinde belirtilen hükümler gereğince, bir kısım işçi personellerin işçi statüsüne geçişlerine ilişkin 657 DMK’da aranan “ ADLİ SİCİL KAYDI” şartını sağlamamaları nedeni ile bu işçilerin başvuruları Belediyemizde oluşturulan Tespit Komisyonu tarafından red edilmişti. Valilik Makamı İtiraz Komisyonuna vermiş oldukları dilekçelerinde de, Valilik bünyesinde kurulan Tespit İtiraz Komisyonunda bu işçilerin başvuruları red edilmiş idi. Bu durum İnternet sayfasında 3 gün ilan edilmiş bulunmaktadır. Bu personellerin 2 Nisan 2018’ e kadar çıkış işlemi yapılacağından, bu personellere 4857 Sayılı Kanunun 17 nci maddesinin d) bendinde belirtildiği üzere d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta önceden fesih bildirim yapılıp yapılmayacağı hakkında bilgi verilmesini rica ederim.

» Bitlerdeki işçilerin alacağı ikramiyeler 27.02.2018

Bitlere geçecek işçilerin alacağı/alabileceği ikramiyeler nelerdir? Kanuni dayanakları nedir?

» 696 Sayılı KHK ile Şirket Kurma Yol ve Yöntemleri 25.12.2017

İyi çalışmalar sayın hocam. 696 sayılı KHK ile taşeronların kadroya geçirilmesinin kanuni düzenlemesi yapılmıştır. Öncelikle KHK kapsamına giren tüm çalışanlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. KHK'nın 126. maddesi ile 375 sayılı KHK'ya eklenen ek madde 20 ile taşeron çalışanlarının mahalli idare bünyesinde halihazırda kurulu olan şirkete, eğer kurulu değilse kurulacak olan şirkete aktarılması gibi bir anlam çıkardık. Eğer çıkarımımız doğruysa şirketi olmayan mahalli idarelerin şirket kurması icap edecektir. Sizlerden ricamız yeni şirket kurulmasıyla ilgili yol ve yöntemlerin, ayrıca kurulduktan sonraki yönetim şeklinin ayrıntılı bir şekilde açıklanması olacaktır. Mahalli idareler, mahalli idare yöneticileri ve mahalli idare çalışanları açısından çok önemli olan bu günlerde yanımızda olacağınızdan hiç şüphemiz yoktur.

» Taşeron İşçi İhbar Tazminatı Hk. 07.11.2017

4857 sayılı İş Kanunu'na göre kıdem tazminatına hak kazanacak bir şekilde işten çıkartılan alt işveren (taşeron) personeli için kamu kurumu tarafından 6552 sayılı kanun gereği kıdem tazminatı ile birlikte ihbar tazminatının da ödenmesi uygun mudur? Teşekkür ederiz.

» Taşeron İşçi İhbar Tazminatı 20.04.2017

Taşerona ait bir işçinin ; 1)İşten çıkarmak için ihbarı, Şirket tarafından mı, asıl işveren olan Belediye tarafından mı verilecek? 2) İhbar tazminatı; Yüklenici şirket tarafından mı, yoksa Belediye tarafından mı ödeneceği, işten çıkartılması halinde kıdem tazminatının ödenip ödenmeyeceği ve kim tarafından ödeneceği, hususunda tereddüte düşülmüştür.

» Hafta Tatili Olarak Pazar Günü Haricinde Başka Bir Günün Belirlenmesi Hk. 18.03.2017

1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun 4. maddesinin a, b, c, d ve e bentlerinde sayılan işyerleri özel hafta tatili gününden (Pazar) istisna tutulmuştur. Ancak bu işyerleri için de haftanın bir gününde hafta tatili verilmesi gerekir. Bahse konu kanunun ilgili maddesinde hafta tatili gününün pazar olmasından istisna tutulan yerler arasında belediye de sayılmış olmasına rağmen, belediyede hizmet alım firmasına bağlı olarak çalışan hizmet alım işçiler içinde de bu kapsamda pazar gününden ayrı bir gün hafta tatili olarak belirlenebilir mi?

» Taşeron İşçileri 23.07.2015

Sayın hocam; Belediyemizde yapılan ihale sonucunda yıllık olarak yevmiyeli işçi çalıştırılmaktadır. Bu işçiler köylerde bekçi sıfatı görevinde iş yaptırılmakta olup, bu işçilerin çıkışları için dilkeçe alınmalı mıdır? Bu işçiler emeklilik hakkı kazandığında belediyemize başvru yapmaktadırlar. Bununla ilgili her hangi bir işlem yapmamız gerekmekte midir? Bu işçiler kıdem tazminatı hakkediyorlar mı?

» İşçileri Geçici Süreli Görevlendirme 02.02.2015

BELEDİYEMİZDE 4857 SAYILI YASAYA TABİ OLARAK ÇALIŞAN PERSONELİN BAŞKA BİR KURUMDA GEÇİCİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNDE UYGULANACAK İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİNİ RİCA EDERİM İYİ ÇALIŞMALAR..