Mevzuat Takip SistemiBelediye Vergi ve Harçları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Ulaşım Araçlarındaki İlan ve Reklamlar Hk. 25.04.2018

Sayın Hocam, 6360 sayılı Kanunun Geçici 1.Maddesinin 8.fıkrası ile ulaşım hizmetleri Büyükşehir Belediyesine geçmiştir.İlçemiz sınırlarında işletmecilik yapan özel halk otobüslerine verilen ilan ve reklama yönelik unsurlardan, 2464 sayılı kanunun 12.maddesinde yer alan ''Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.'' hüküm gereğince Belediyemizce ilan ve reklam vergisi alınması mümkün müdür?

» Ruhsat Harcı Hk. 19.04.2018

Sayın Hocam; Belediye Başkanlığımız sınırları içerisinde (a) firması tarafından Mermer Fabrikası yapılmak istenmektedir. Gerekli tüm işlemleri tamamlanmış İnşaat Ruhsat aşamasına gelinmiştir. Söz konusu firma Belediye Başkanlığımıza Teşvik Belgesini sunarak Ruhsat Harcından muaf tutulmasını talep etmiştir. 2464 sayılı kanunun Ek 2 Maddesinin c ve de bendine göre ve Belediye Gelirleri Kanunun Genel Tebliği (seri no:48) e göre İnşaat Ruhsat harcından muaf tutulacaktır. Ancak; Belediye Meclisince Yol-Kanal harcı katılım payı alınması yönünde karar alınmıştır. Soru 1: Belediye Meclisince belirlenen yol- Kanal harcı katılım payı almamız gerekir mi? Soru 2: Otopark Harcı almamız gerekir mi?

» İşyerlerinden Alınacak Çevre Temizlik Vergisi Hk. 17.04.2018

Bir kişiye ait olan 5 katlı bir blokta mobilya işletmeciliği yapan, 1.katta mağaza,2.katta üretim, 3.katta boyahane,4.katta koltuk imalatı ve 5.inci katı depo olarak kullanan kişinin vergi dairesi incelendiğinde mobilya faaliyetine yönelik iş yeri kaydı olduğu görülmüştür. Binanın tüm bağımsız bölümlerinin aynı kişiye ait olması ve iş yeri çalıştırma ruhsatı ile vergi dairesi kaydı göz önünde bulundurulduğunda bu kişiden tek bir çtv girişi mi? yoksa tüm bağımsızlar için çtv tahakkuku yapmak doğrudur?

» Doktor, Avukat ve Muhasebeci İlan ve Reklam Vergisi Hk. 28.03.2018

İyi çalışmalar hocam. Serbest Meslek Erbabı (Doktor, Avukat, Muhasebeci) olanlardan ilan ve reklam vergisinden muaf mıdırlar?

Terkinlerde muhasebe işlem fişinin arkasına hangi evraklar takılmalıdır?

» Tarım Satış Kooperatifinin İlan ve Reklam Vergisi Muafiyeti 27.03.2018

Hocam merhabalar, tereddüt ettiğimiz bir konuda değerli görüşünüzü almak istedik. Tarım Satış Kooperatifleri; 28.03.2013 tarih ve 6455 sayılı Gümrük Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun ile yapılan düzenlemeden sonra 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 14/8 maddesi uyarınca İlan Reklam Vergisinden Muaf tutulabilir mi? İyi çalışmalar diliyoruz.

» İfraz ve tevhid harcı 22.03.2018

Sayın hocam; ilçemiz sınırları içerisinde bulunan 59,500 m2 lik imarlı bir tarlanın vatandaş tarafından ifraz işlemi yaptırılmış olup belediyemizce alınacak ifraz harcı ne kadar olmalıdır?

» Altyapı Kazı İzin Harcı 21.03.2018

Bilindiği üzere; 7099 sayılı Kanun’un 10.maddesi ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na anılan Kanunun 79 uncu maddesinden sonra gelmek üzere “Altyapı kazı izni harcı” başlıklı Mükerrer Madde 79 uncu madde eklenmiştir. Bu maddenin 1.fıkrasında; “ Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde umumi hizmet alanlarında yapılacak kazı işlemleri için belediyece verilecek altyapı kazı izni, altyapı kazı izni harcına tabidir” denilmektedir. Belediyemizin kanalizasyon sistemi yapım işi İller Bankası tarafından ihale edilmiş olup yüklenici firma tarafından yapımı devam etmektedir. Kanalizasyon şebekesinin büyük bir kısmı beldemizin merkezinden geçen karayolu güzergahının kazılması suretiyle döşenmekte olup, bu güzergahtan geçiş izni için Belediyemizce karayollarına geçiş ücreti ödenmiştir. Sorum şu; Yüklenici firmanın karayolu güzergahında yapmış olduğu kazı işlemleri için bu harcı alabilir miyiz?,

» İşyeri açma izni harcı 14.03.2018

İYİ ÇALİŞMALAR.Eski hal binasından işyeri açma izni almiş olan bir kiraci yeni yapılan hal binasına taşinırsa tekrar işyeri izin harcı yatıracak mı? Taşinmazlar farklı belediye sınırlarında.İyi günler

» Playstation Salonlarından Eğlence Vergisi Alınması 14.03.2018

Eğlence Vergisine ilişkin sorum olacaktı. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 17'nci maddesinde "Bu Kanunun 21'inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir." denilmekte ve 18'inci maddesinde de "Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir." hükmü yer almaktadır. Asgari ve azami sınırları Bakanlar Kurulu Kararıyla belirlenen vergi ve harçlar için belediye meclisince düzenlenen tarifelerde eğlence vergisi alınacak Play station  salonlarının adı geçmiyorsa belediye adı geçen salonlarla ilgili eğlence vergisi ödemesi emrinde bulunabilir mi? Günlük işletilen bu verginin tahakkuku hesaplanırken esas alınan unsur nedir? Yine meclis gelir tarifesinde işyeri statüsü bulunmayan Playstation  salonu eğlence vergisi için ilgili belediyesince geçmişe dönük vergi tahakkuk ettirilebilir mi? Teşekkür Ederim.

» Hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcı 13.03.2018

İlçemizde belediyemize ait mezbahamız bulunmaktadır. Mezbahada kesilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kesim ücreti her yıl belediye meclisi tarafından belirlenmektedir. Ancak bu kesimlerden kesim ücretinin haricinde belediye gelirleri kanununa göre hayvan kesimi muayene ve denetleme harcı alınması gerekmekte midir? Ayrıca ilçemizde et satışı yapan kasaplardan ve süper marketlerden de hayvan kesimi muayene ve denetleme harcını almamız gerekmekte midir? Bu harcın alınmasında ve gerekli muayenenin yapılmasında veteriner hekimin olması zorunlu mudur?