Mevzuat Takip SistemiDanıştay

» İhalenin İsteklilerin Üzerinde Bırakılıp Bırakılmadığına Bakılmaksızın, İsteklilerin Hepsi Şikayet ve İtirazen Şikâyet Yoluna Başvurup Başvuramayacakları / Danıştay 13. Daire 27.10.2016

» 4734 Sayılı Kanun'un 11.Maddesinin Son Fıkrası Uyarınca Değerlendirme Dışı Bırakılarak Geçici Teminatının İrat Kaydında Hukuka Aykırılık Bulunmaması / 13. Daire 02.03.2016

» Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Uyarınca Benzer İş Kapsamında Olmayan Deneyim Tutarının Yeterlik Hesabında Dikkate Alınmaması Gerektiği / 13. Daire 05.02.2016

» Kamu İhale Mevzuatı Doğrultusunda İhale Katılımcılarının EKAP 'a Kayıtlı Olmamasının Tespiti Halinde İsteklilerin Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Gerektiği / 13. Daire 28.01.2016

» İhale Yapan İdarenin Gerekli Durumlarda 4734 Sayılı Kanun Uyarınca İhaleyi İptal Yetkisini Kullanabileceği / 13.Daire 31.12.2015

» Promosyon Gelirinin Ne Şekilde Harcanacağı İlgili Tebliğ ve Genelgelerde Düzenlendiğinden 4734 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Yapılmadığından Şahsın Disiplin Cezası Almaması / Onikinci Daire 23.12.2015

» Yapım İşine Ait Kontrollük Danışmanlık Ve Mühendislik Hizmetini Yürüten Yüklenicilerin Bünyesinde Çalışan Mühendislik Yapım İşine İlişkin İş Deneyim Belgesi Verilmesi Gerektiği / 13. Daire 30.11.2015

» Teklif Değerlendirmelerinden Sonra İhaleye Verilen Düşük Tekliflerin Varlığı Halinde Kanun'un 38.Maddesi Uyarınca İstenmesi Mümkün Olan Analizlerin, İhaleye Katılım Şartı Olarak Belirlenmesi / 13. Daire 24.11.2015

» 2886 Sayılı Kanun'la İta Amirlerine 15 Gün İçinde İhaleyi Onaylama Ya Da Onaylamayarak İptal Etme Konusunda Tanınan Yetkinin Kanuna Uygun Kullanılıp Kullanılmadığı / 13. Daire 13.10.2015

» İhale Usulü İhale İlanında ve Şartnamede Yer Almasına Rağmen Bu Konuda Herhangi Bir İtirazen Şikayet Başvurusu Yapılmadığı, Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme Konusu Yapılmayan Bir Husustan Dolayı Konunun İptalinin Hukuka Aykırı Olduğu / 13. Daire 03.06.2015