Mevzuat Takip SistemiDanıştay

» İhalenin İsteklilerin Üzerinde Bırakılıp Bırakılmadığına Bakılmaksızın, İsteklilerin Hepsi Şikayet ve İtirazen Şikâyet Yoluna Başvurup Başvuramayacakları / Danıştay 13. Daire 27.10.2016

» Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Uyarınca Benzer İş Kapsamında Olmayan Deneyim Tutarının Yeterlik Hesabında Dikkate Alınmaması Gerektiği / Onüçüncü Daire 05.02.2016

» İhaleyi Yapan İdarece Tesis Edilen Kesin ve Yürütülebilir İşlem Niteliği Taşımayan Davacının Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılarak Geçici Teminatının Gelir Kaydına İlişkin İşlemin Geçerliliği / Onüçüncü Daire 11.03.2015

» İmtiyaz Hakkı Verilmesine Yönelik İşlemlerde, İhale Yapıldıktan ve İmtiyaz Sözleşme Taslağı Ortaya Çıktıktan Sonra Kamu Hizmeti ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmesi Hakkında Danıştay'ın Görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın Onayının Alınmasının Uygun Old / Onüçüncü Daire 19.02.2015

» 2886 sayılı Yasa'nın 75. Maddesi Uyarınca Tahliye Talebinin İdare Tarafından Yapılması Gerektiği, İdarenin Vekilleri Tarafından Yapılan Tahliye Talebinin Reddi İşleminde Hukuka Aykırılık Bulunmadığı Hakkında. / Onyedinci Daire 18.02.2015

» İdarece veya Mahkemece Yasaklama Kararı Verilmedikçe İlgili Kişinin İhalelere Katılmasına Hukuki Bir Engel Bulunmadığı / Onüçüncü Daire 15.12.2014

» İhale Süreci İçerisinde Yasaklama Kararı Verilmesi Durumunda Yasaklama Kararının Resmî Gazete'de Yayım Tarihinden Önce Verilen Tekliflerinin Değerlendirme Dışı Bırakılarak Teminatlarının İade Edilmesi Yönündeki Düzenlemede Hukuka Aykırılık Bulunmadığı / Onüçüncü Daire 04.06.2014

» Geçici ve kesin kabulden sonra tespit edilen fiiller nedeniyle yasaklama işlemi tesis edilebileceği / Onüçüncü Daire 27.03.2014

» İhalenin İptali / 13. Daire 19.03.2014

» İdarece Onaylanan ve Kesinleşen Yol Projesinin Kesin Yürütülmesi Zorunlu Bir İşlem Olduğu / Onbeşinci Daire 13.03.2014