Mevzuat Takip SistemiDanıştay

» Açıktan Vekil Olarak Atananların Memurlara Tanınan Sosyal Haklardan Yararlanıp Yararlanamayacağı / DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu 16.01.2017

» İş Akdinin Sözleşme İle Sona Erdirilen Durumlarda Ödenen İş Güvencesi Tazminatından Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılamayacağı / Danıştay 4. Daire 13.12.2016

» 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'na Göre, Emeklilik İkramiyesi Hesabında İtibari Hizmet Süresi Zammının Dikkate Alınıp Alınamayacağı / Danıştay 11. Daire 27.10.2016

» Bir dönem kot kumlama işinde çalışan davacılar yakınının silikozis hastalığına yakalanması olayında, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili Belediye Başkanlığının hizmet kusurunun bulunduğu hakkında / Onuncu Daire 03.03.2015

» Bir Doktorun Sosyal Güvenlik Kurumu ile Anlaşması Bulunan Bir Hastanede Görev Yapmakta İken Aynı Zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu ile Anlaşması Bulunmayan Bir Sağlık Kuruluşunda(muayenehanede)Çalışamayacağı / Onbeşinci Daire 03.03.2015

» 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Yürürlük Tarihinden Önce 5434 Sayılı Yasa'ya Tabi Olarak Göreve Başlamakla Birlikte, Anılan Kanun'un Geçici 4. Maddesinin 6. Fıkrası Kapsamında Malulen Emeklilik İçin Öngörülen Koşulları T / Onbirinci Daire 18.02.2015

» Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesinin Belirsiz Süreli Şekilde Yenilenmesi İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Danıştayın Hangi Dairesinin Görevli Olduğu / Başkanlar Kurulu 27.06.2014

» Sigortalı Olarak Tescil Tarihinden Önce Gerçekleşen Doğumlar Nedeniyle Borçlanma Hakkından Yararlanmanın Mümkün Olmadığı / Onbirinci Daire 10.03.2014

» Yaş Şartını Bekleyen Emeklilerin Sağlık Yardımından Yararlanması / 11. Daire 27.02.2014

» Fiili Hizmet Süresi Zammı / 11. Daire 09.12.2013