Mevzuat Takip SistemiDanıştay

» Açıktan Vekil Olarak Atananların Memurlara Tanınan Sosyal Haklardan Yararlanıp Yararlanamayacağı / DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu 16.01.2017

» İş Akdinin Sözleşme İle Sona Erdirilen Durumlarda Ödenen İş Güvencesi Tazminatından Vergi Kesintisi Yapılıp Yapılamayacağı / Danıştay 4. Daire 13.12.2016

» 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'na Göre, Emeklilik İkramiyesi Hesabında İtibari Hizmet Süresi Zammının Dikkate Alınıp Alınamayacağı / Danıştay 11. Daire 27.10.2016

» Şahsın 30 Fiili Hizmet Yılından Fazla Süreler İçin Emekli İkramiyesi Başvurusu Yapması ve İkramiyenin Başvuru Yapılan Tarihten İtibaren Hesaplanarak Ödenmesi Gerektiği / Onbirinci Daire 17.02.2016

» Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Çerçevesinde ''Mülkiyet Hakkı'' Kapsamında Değerlendirilen ve Anayasamızın 60'ıncı Maddesinde Bulunan ''Sosyal Güvenlik Hakkı'nın'' İdare Mahkemesince Kısıtlama Yönünde Karar Verilemeyeceği / 11. Daire 04.11.2015

» Emekli Sandığına Tabi Olarak Çalışan Şahsın İstifa Etmesi Üzerine Emekli Aylığı Bağlanmaması Yolunda 5434 Sayılı Kanun'un İlgili Maddesince Yeni Hukuki Duruma Göre Karar Verilmesi / Onbirinci Daire 08.10.2015

» Emekli Sandığına Tabi Olarak Görev Yapan Kişinin İstifa Etmesi Sonucu Emekli Aylığı Bağlanmaması Yolunda Tesis Edilen İşlemde Güncel Kanun Maddelerine Dayanılarak Karar Verilmesi Gerektiği / Onbirinci Daire 08.10.2015

» Bir dönem kot kumlama işinde çalışan davacılar yakınının silikozis hastalığına yakalanması olayında, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve ilgili Belediye Başkanlığının hizmet kusurunun bulunduğu hakkında / 10. Daire 03.03.2015

» 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Yürürlük Tarihinden Önce 5434 Sayılı Yasa'ya Tabi Olarak Göreve Başlayanların Malulen Emeklilik Durumu / 11. Daire 18.02.2015

» Belirli Süreli Hizmet Sözleşmesinin Belirsiz Süreli Şekilde Yenilenmesi İsteminin Reddine İlişkin İşlemin İptali İstemiyle Açılan Davada Danıştayın Hangi Dairesinin Görevli Olduğu / Başkanlar Kurulu 27.06.2014