Mevzuat Takip SistemiDanıştay

» Kaydı Silinip Aftan Yararlandırılmayan Kişinin Yargı Kararı İle Öğrenimine Devam Etmesi Sonucunda Mezun Olduğunda, Önceki Dava Bozulsa Dahi Mezuniyet Belgesinin İptal Edilemeyeceği / İdari Dava Daireleri Kurulu 17.02.2016

» Profesör Kadro Atamalarının Rektör Tarafından Yapılması Gerektiği / Sekizinci Daire 03.02.2016

» 4077 Sayılı Yasa Uyarınca Verilen İdari Para Cezalarının Takip ve Tahsili / İdari Dava Daireleri Kurulu 20.01.2016

» Engelli Bireylerin Bakıma Muhtaç Olarak Kabul Edilebilmesi İçin; Günlük Hayatın Alışılmış Tekrar Eden Gerekleri Kapsamında Belirtilen Aktivitelerden En Az Birisinde Başkasına Tam Bağımlı Ya Da En Az İkisinde Başkasına Kısmen Bağlı Olması Gerektiği / Onuncu Daire 17.11.2015

» Sebze Meyve Hali Kiralama Ücretine Karşı Açılan Davaların İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği / Dokuzuncu Daire 22.06.2015

» Seçimlere Katılmak Üzere İstifa Eden Şahsın Kadrosunun İstifasıyla Birlikte İptal Edilmesi Karşısında Kadroya Atanmasına Hukuken Olanak Bulunmadığı / Onikinci Daire 09.06.2015

» 4760 Sayılı Kanun'un Geçici 6'ncı Maddesi Uyarınca Ad Üzerinden Hesaplanarak Ek Olarak Tahakkuk Ettirilen Özel Tüketim Vergisinin Eşyanın Kıymeti ile Bir İlgisinin Bulunmadığı, Dolayısıyla, Verginin Matraha İlave Edilmek Suretiyle Tahakkuk Ettirilen Katma / Yedinci Daire 15.05.2015

» Tescilli Beyanname Muhteviyatı Eşyaya İlişkin Olarak Gözetim Belgesi Aranmaması Talebiyle Gümrük Müdürlüğüne Yapılan Başvurunun Reddine Dair İşlemin İptali İçin Açılan Davaların Genel Görevli İdare Mahkemelerinin Görev Alanını Girdiği / Yedinci Daire 13.05.2015

» 6183 sayılı Kanun'un Limited Şirketten Tahsil Edilemeyen Amme Alacağından Şirketin Ortak ve Kanuni Temsilcilerinin Sorumluluğunda Takip Yönünden Herhangi Bir Sıralama Yapılmadığı Hakkında. / Yedinci Daire 20.04.2015

» Sınav Sonuçlarına Karşı İtiraz Yapılması Halinde Dava Açma Süresinin İlan Tarihinde Başlayacağı ve Açılan Sınav Sonuçlarına Karşı Yapılacak İtirazın Başlangıç Tarihinin de Kesin Sonucun İlan Tarihi Olduğu / Beşinci Daire 04.03.2015