Mevzuat Takip SistemiDanıştay

» Riskli Alanların Sağlıklı Yapılaşması, Taşınmaz Kültür Varlıklarının İhya ve Restorasyon Çalışmalarının Yapılması Amacıyla Mahalle, Ada ve Parsel Numarası Gösterilmek Suretiyle Tek Tek Belirlenerek Acele Kamulaştırma Kararı Alınması / 6. Daire 23.12.2016

» Kaydı Silinip Aftan Yararlandırılmayan Kişinin Yargı Kararı İle Öğrenimine Devam Etmesi Sonucunda Mezun Olduğunda, Önceki Dava Bozulsa Dahi Mezuniyet Belgesinin İptal Edilemeyeceği / İdari Dava Daireleri Kurulu 17.02.2016

» 4077 Sayılı Yasa Uyarınca Verilen İdari Para Cezalarının Takip ve Tahsili / İdari Dava Daireleri Kurulu 20.01.2016

» Yargı Kararlarının Uygulanması Konusunda Düşünülen Duraksamaların Giderilmesine Yönelik İstişari Düşünce Verilmesi Gerektiği / İdari İşler Kurulu 29.12.2015

» Takdir Komisyonlarınca Arsa ve Arazi Asgari Metrekare Birim Değerlerinin Belirtilmesinden, Sözü Geçen Değerlerin Kesinleşmesinden Sonra İtiraz Edilebilmesi / Vergi Dava Daireleri Kurulu 23.12.2015

» Koruma Mevzuatı Açısından Plan Hükümlerinin Kentsel Koruma ve Planlama Esas ve İlkelerine Uygun Hazırlanmadığı, Söz Konusu Bölgenin Eski Harita ve Diğer Belgelerin Değerlendirilmesi ve Korunma Plan Kararları ile Yapılaşma Koşullarının Yeniden Belirlenmesi / 6. Daire 16.12.2015

» Anayasanın 90.Maddesi Gereği Kişilerin Özel Hayatı ile Aile Hayatının ve Kişisel Verilerinin Gizliliğine Saygı Duyulması Gerektiği / İdari Dava Daireleri Kurulu 09.12.2015

» Eski Binanın Korunması Gerekli Kültür Varlığı Özelliği Gösterip Göstermediği / 14. Daire 26.11.2015

» Ruhsata Aykırı Yapıdan Dolayı Birden Fazla Kabahatin İşlenmesi Nedeniyle Bu Kabahatlere İlişkin Yapılan Tanımlarda Öngörülen İdari Para Cezalarından En Ağır Olanının Verileceği / 14. Daire 04.11.2015

» Bilgi Edinme Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Çevresel Etki Değerlendirmesi Kararına Karşı Dava Açma Süresini İhya Etmeyeceği / 14. Daire 27.10.2015