Mevzuat Takip SistemiDanıştay

» Yıkılmak Suretiyle Afet Riski Kalmayan Bina İçin 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Hükümlerinden Yararlanılamayacağı / Danıştay 14. Daire 18.01.2017

» Taşınmazların İmar Planında Resmi Kurum Alanı Olarak Belirlenmesi Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazmini İstemiyle Açılacak Davaların Hangi Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği / Danıştay 6. Daire 24.11.2016

» 6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde / Danıştay 6. Daire 16.11.2016

» 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında 'Merkezi İş Alanı' Lejantı Getirilmesinin Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esaslarına Uygun Olup Olmadığı / DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu 11.10.2016

» Organize sanayi bölgesinin 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30'uncu maddesi kapsamında olup olmadığı / DANIŞTAY Birinci Daire 29.09.2016

» 3194 sayılı Kanun'un 23. Maddesinde Belirtilen Teknik Alt Yapı Bedelinin Kimden Alınması Gerektiği / Danıştay 6. Daire 22.09.2016

» Taşınmazları Kamulaştırılmayarak Mülkiyet Hakkı Kısıtlananların Açtıkları Davaların 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu'nda 07.09.2016 Tarihinde Yürürlüğe Girmek Üzere Yapılan Değişiklik Karşısındaki Durumu / DANIŞTAY Altıncı Daire 20.09.2016

» Yapı Ruhsatının ve Dayanağı Olan İmar Planının Yargı Kararıyla İptal Edilmesi Nedeniyle Yıkılması Neticesinde Oluşan Şevden Kaynaklı Güvenlik Sorunları / 14. Daire 20.04.2016

» Havza Mutlak Koruma Alanı İle Dere İşletme Bandı Alanlarında Yapılacak Kamulaştırmalarda Her İki Alanında Kamulaştırılmasının Gerekip Gerekmediği / DANIŞTAY Altıncı Daire 12.04.2016

» Muhtesatın Zeminin Bir Parçası Olduğu ve Ondan Ayrı Düşünüleyemeceği Göze Alınarak, Yıkım Masraflarını, Yapı Sahibine Tahsilinin Yapılması Gerektiği / Ondördüncü Daire 12.04.2016