Mevzuat Takip SistemiDanıştay

» Belediye Başkanının Hukuka Aykırı Görerek Meclise İade Ettiği ve Meclisçe Tekrar Karara Bağlanan Kararlara Karşı Dava Açma Ehliyeti / Danışrat 8. Daire 02.12.2016

» Belediye Başkanının, Dava Konusu Ettiği Meclis Kararının İptalini İstemeye İlişkin Karşı Dava Açma Ehliyeti Bulunup Bulunmadığı / Danıştay 8. Daire 02.12.2016

» Belediye Meclisince Belediye Binalarına Teröristlerin İsimlerinin Verilmesinin Niteliği ve Soruşturma Usulü / Danıştay 1. Daire 29.11.2016

» Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına Ait Hastanelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Mevzuata Tabi Olup Olmadığı / Danıştay 10. Daire 09.11.2016

» Şirket Ortakları Arasında Hisse Devrinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptalini Gerektirip Gerektirmediği / Danıştay 10. Daire 13.10.2016

» Pavyon Ruhsatı Olmadan Konsomatris Çalıştıran İşyerlerine Hangi İşlemlerin Uygulanacağı / Danıştay 10. Daire 13.10.2016

» Aday Olma Yeterliliğini Yerine Getirmeden Seçilen Meclis Üyelerinin, Meclis Üyeliğinin Düşürülüp Düşürülemeyeceği / DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu 13.10.2016

» İşyeri Ruhsatı Bulunmayan Bir Yerin, Su Basmasından Dolayı Zarar Görmesi Halinde Kusur Oranları ve Hizmet Kusurunun Bulunup Bulunmadığı / DANIŞTAY Sekizinci Daire 20.09.2016

» Engelli Bireylerin Bakıma Muhtaç Olarak Kabul Edilebilmesi İçin; Günlük Hayatın Alışılmış Tekrar Eden Gerekleri Kapsamında Belirtilen Aktivitelerden En Az Birisinde Başkasına Tam Bağımlı Ya Da En Az İkisinde Başkasına Kısmen Bağlı Olması Gerektiği / Onuncu Daire 17.11.2015

» Sebze Meyve Hali Kiralama Ücretine Karşı Açılan Davaların İdare Mahkemesinin Görev Alanına Girdiği / Dokuzuncu Daire 22.06.2015