Mevzuat Takip SistemiDanıştay

» Belediye Başkanının Hukuka Aykırı Görerek Meclise İade Ettiği ve Meclisçe Tekrar Karara Bağlanan Kararlara Karşı Dava Açma Ehliyeti / Danışrat 8. Daire 02.12.2016

» Belediye Başkanının, Dava Konusu Ettiği Meclis Kararının İptalini İstemeye İlişkin Karşı Dava Açma Ehliyeti Bulunup Bulunmadığı / Danıştay 8. Daire 02.12.2016

» Belediye Meclisince Belediye Binalarına Teröristlerin İsimlerinin Verilmesinin Niteliği ve Soruşturma Usulü / Danıştay 1. Daire 29.11.2016

» Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına Ait Hastanelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına İlişkin Mevzuata Tabi Olup Olmadığı / Danıştay 10. Daire 09.11.2016

» Şirket Ortakları Arasında Hisse Devrinin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının İptalini Gerektirip Gerektirmediği / Danıştay 10. Daire 13.10.2016

» Pavyon Ruhsatı Olmadan Konsomatris Çalıştıran İşyerlerine Hangi İşlemlerin Uygulanacağı / Danıştay 10. Daire 13.10.2016

» Aday Olma Yeterliliğini Yerine Getirmeden Seçilen Meclis Üyelerinin, Meclis Üyeliğinin Düşürülüp Düşürülemeyeceği / DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu 13.10.2016

» İşyeri Ruhsatı Bulunmayan Bir Yerin, Su Basmasından Dolayı Zarar Görmesi Halinde Kusur Oranları ve Hizmet Kusurunun Bulunup Bulunmadığı / DANIŞTAY Sekizinci Daire 20.09.2016

» Taşınmazın Meydana Gelen Depremde Ağır Hasar Görmesi Sonucu Yıkılmasında İdarelerin Hizmet Kusuru Bulunduğundan Maddi ve Manevi Zararın İlgili Kurumlarca Karşılanması Gerektiği / Başkanlar Kurulu 18.05.2016

» İçkili Yer Bölgesinin Belirlenmesi Konusunda Belediyenin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 30'uncu Maddesindeki Kriterlere Uyulması Gerektiği / 17. Daire 18.02.2016