Mevzuat Takip SistemiDanıştay

» 2014 Yılında Uygulanmak Üzere Asgari Metrekare Birim Değer Tespitine İlişkin Takdir Komisyonu Kararına Karşı Açılan Davada Süre Aşımı Bulunduğu / Vergi Dava Daireleri Kurulu 10.02.2016

» Vergilemede Dayanak Olacak Herhangi Bir Tutanak Yoklama Fişi İbraz Edilmemesi Karşısında Davacıyı Bağlayıcı Hukuka Uygun Tespit Bulunmadığı / 9. Daire 11.11.2015

» Üzerinde İntifa Hakkı Tesis Edilen Taşınmazın Emlak Vergisinin İntifa Hakkı Sahibi Tarafından Ödenmesi Gerektiği / 9. Daire 26.10.2015

» Kişilerin idareye yaptıkları her yeni müracaatla dava açma süresinin yeniden canlanacağı hk. / Vergi Dava Daireleri Kurulu 17.06.2015

» 3. Derece Doğal Sit Alanında Kalan ve Üzerinde Yapılaşma Yasağı Bulunan Taşınmaza İlişkin Emlak Vergisi ve Ferilerinin Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı / 9. Daire 29.04.2014

» Emlak Vergisi Esas Arsa M2 Birim Değerlerine Dava Açma Süresinin Hesaplanması / 9. Daire 15.04.2014

» Harca Tabi Olan Bir Konudan Ayrıca 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Uyarınca Ücret İstenilmesinde Hukuka Uyarlık Bulunmadığı / 9. Daire 03.04.2014

» Kızılay Derneğinin İktisadi İşletmesi Tarafından Derneğe Yapılan Nakdi Bağış Tutarının 5520 Sayılı Kanun'un 10/1-f Maddesi Uyarınca Kurum Kazancından İndirilebileceği / Vergi Dava Daireleri Kurulu 26.03.2014

» Faiz Alacağına İkinci Kez Faiz İşletilemez / 2. Daire 06.03.2014

» İmar Para Cezasının Haczen Tahsili / 14. Daire 20.02.2014