Mevzuat Takip SistemiDanıştay

» Kişilerin idareye yaptıkları her yeni müracaatla dava açma süresinin yeniden canlanacağı hk. / Vergi Dava Daireleri Kurulu 17.06.2015

» 4760 Sayılı Kanun'un Geçici 6'ncı Maddesi Uyarınca Ad Üzerinden Hesaplanarak Ek Olarak Tahakkuk Ettirilen Özel Tüketim Vergisinin Eşyanın Kıymeti ile Bir İlgisinin Bulunmadığı, Dolayısıyla, Verginin Matraha İlave Edilmek Suretiyle Tahakkuk Ettirilen Katma / Yedinci Daire 15.05.2015

» Vergilendirme Döneminin 2004 -Yılı Olması Nedeniyle En geç , 31/12/2009 Tarihine Kadar tarh ve Tebliğ Edilmeyen Katma Değer Vergisinin Zaman Aşımına Uğradığı / Dokuzuncu Daire 24.06.2014

» 3.Derece Doğal Sit Alanında Kalan ve Üzerinde Yapılaşma Yasağı Bulunan Taşınmaza İlişkin Emlak Vergisi ve Ferilerinin Tahsili Amacıyla Düzenlenen Ödeme Emrinde Hukuka Uygunluk Bulunmadığı / Dokuzuncu Daire 29.04.2014

» Emlak Vergisi Esas Arsa M2 Birim Değerlerine Dava Açma Süresinin Hesaplanması / Dokuzuncu Daire 15.04.2014

» 3095 Sayılı Kanun Uyarınca Yasal Faiz İsteminde Kabulü İcap Ettiği Hk. / 9. Daire 03.04.2014

» Kızılay Derneğinin İktisadi İşletmesi Tarafından Derneğe Yapılan Nakdi Bağış Tutarının 5520 Sayılı Kanun'un 10/1-f Maddesi Uyarınca Kurum Kazancından İndirilebileceği / Vergi Dava Daireleri Kurulu 26.03.2014

» Faiz Alacağına İkinci Kez Faiz İşletilemez / 2. Daire 06.03.2014

» İmar Para Cezasının Haczen Tahsili / 14. Daire 20.02.2014

» İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde Görev Yapan Personelin, Maaş ve Sosyal Güvenlik Primleri Dışındaki Personel Harcamalarının, İl Özel İdaresi Bütçesinden Karşılanacağına İlişkin İşlemin İptali İstemi / Başkanlar Kurulu 13.12.2013