Mevzuat Takip SistemiDiğer Hususlar

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Çekme mesafesinde araba garajı hk. 26.03.2018

Hocam merhaba, bir parselde yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra arka cephe çekme sınırları içerisinde dikiler üzerinde üstü kapalı etrafı açık cehpe hattı boyunca araba garajı yapılmış ve şikayete konu olmuştur. Bu tarz yapılar çekme mesafesi içerisinde yapılması durumunda bir sıkıntı yaratır mı? Kurum olarak herhangi bir yaptırımımız olmalı mıdır?

 

» Aynı Parseldeki Binalar Arasına Bahçe Duvarı Yapımı Hk. 01.03.2018

Birden fazla müstakil yapının bulunduğu ve kat mülkiyetinin tesis edilmiş olduğu bir parselde yapılar arasında ortak alan olarak kullanılan bahçeler arsa payı oranı dikkate alınarak bölme duvarlarla bölünebilir mi? Bu uygulamayı destekleyen herhangi bir mevzuat veya yargı kararı var mıdır ? İyi çalışmalar dilerim.

» Yol Boşluğunun Satışı Hk. 18.01.2018

4706 sayılı kanunda; “Belediye ve mücavir alan sınırları içinde olup, Bakanlıkça tespit edilen, Hazineye ait taşınmazlardan, 30/3/2014 tarihinden önce üzerinde yapılanma olanlar; Hazine adına tescil tarihine bakılmaksızın öncelikle yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine satılmak ya da genel hükümlere göre değerlendirilmek üzere ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilir. Bu şekilde devredilen taşınmazlar, haczedilemez ve üzerinde üçüncü kişiler lehine herhangi bir sınırlı ayni hak tesis edilemez. Bu taşınmazlar belediyelerce öncelikle talepleri üzerine yapı sahipleri ile bunların kanunî veya akdi haleflerine, rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu suretle yapılacak satışlarda satış bedeli, en az yüzde onu peşin ödenmek üzere beş yıla kadar taksitlendirilebilir. Taksit tutarlarına kanunî faiz oranının yarısı uygulanır. Taksitle satışa esas bedel ile taksit süresi ve sayısını belirlemeye belediyeler yetkilidir. Bu taşınmazlardan gerekli olanlar için öncelikle imar planları veya imar uygulaması yapılır. Belediyelerce imar planı ve/veya imar uygulaması yapılmadan kadastral parsel üzerinden yapılan satışlarda, düzenleme ortaklık paylarına ilave olarak, satışı yapılan arazinin düzenlemeden önceki yüzölçümünün % 20'sinin, satış bedelinden aynı oranda düşülmek kaydıyla eğitim ve sağlık tesisleri ile diğer resmî tesis alanları için ayrılabileceğine ve bu amaçla ayrılan alanların bedelsiz ve müstakil parsel şeklinde Hazine adına resen tescil edileceğine dair tapu kütüğüne şerh konulur.” denilmektedir. Köy yerleşik alan sınırları içindeki tescil harici yol boşluğu olan yerler büyük şehir kanunundan sonra belediye adına tescil edilmektedir. Köy yerleşik alan sınırları içindeki tescil harici yol boşluğu olan bir alan üzerinde 30.03.2014 tarihinden önce yapılanma bina varsa vatandaş mal müdürlüklerinden satın alma talebinde bulunulabilir mi? Mal müdürlüklerinin talebi için ne yapmamız gerekir?

» Hisse satışı 17.01.2018

Sayın hocam iyi çalışmalar Belediyemiz de 3194 sayılı yasanın 18. Maddesine istinaden imar uygulaması yapılan yerlerde oluşan parsellerin bir kısmında belediye hissesi bulunmaktadır. Bu türde yerlerin hisse satışlarını İmar Kanunu 17. Maddesine istinaden parsel sahibinin talep etmesi durumunda bedeli tespit edildikten sonra satışı yapılması için belediye encümen kararına istinaden satışı yapılmaktadır. Örneğin 2017 yılı içerisinde bedeli tespit edilmiş ve aynı yıl içerisinde encümen kararı ile satışına karar verilmiş taşınmazlar vatandaşların ilgisizliği ve ödeme yapılamaması durumunda bir sonraki yıla kalmış işlemler (Örneğin 2018 yılına) için her şey yeniden mi olur örneğin piyasa fiyat araştırması, komisyon tutanağı ve yeniden satış için encümen kararı gerekir mi? İzlenecek yolla ilgili bilgi vermenizi arz ederim. Teşekkür ederim

» Taksitli Hisse Satışı 11.01.2018

Belediyeler, 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre, şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerindeki hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle (2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesine göre oluşturulacak kıymet takdir komisyonunca tespit edilen rayiç bedeller üzerinden) Encümen kararıyla satmaya, ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyuun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir. Belediyemizin hisseli arsa bu kapsamda satışı yapılacak olup, taksitli satış yapabilir miyiz? Taksitle satış yapılabilinirse satış bedeline hangi faiz uygulanmalı?

» İmar Affı Arsa Bedeli Hk. 09.01.2018

İmar Affı Kanununa Tapu Tahsis Belgesi almış Vatandaşlardan bazıları geçmiş yıllara ait tapu tahsis belgesi(arsa bedellerinin) ödenmediği tespit edildiğinden ; Örneğin 21/05/1988 tarihinde 29.500- TL yi ödemediği bunu bugün ödemesi halinde nasıl bir hesaplama yöntemi ile tahsilatının yapılacağı (hangi tutar hesaplanacağı) konusunda gerekli açıklama ve bilginin tarafımıza bildirilmesini Selamlar.

» Köy Döneminde Satılan Arsalar 15.12.2017

442 sayılı Köy Kanununa eklenen geçici madde 5 İyi çalışmalar, 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki geçici madde eklendi: “Geçici Madde 5- (Ek: 28/11/2017-7061/4 md.) Bu Kanunun ek 13 üncü maddesine göre satışı yapılan taşınmazlara ilişkin olarak anılan maddede belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31/12/2020 tarihinden önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31/12/2020 tarihine kadar ek süre verilir. Ancak bu süre içerisinde de hak sahiplerince bina yapılmaması veya taksitlerin ödenmemesi durumunda, bu taşınmazlar köy tüzel kişiliği adına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilir.” 442 sayılı köy kanunu: Ek Madde 13 – (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 15 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Köy tüzelkişiliği adına, köy yerleşme planına göre en çok 2000 m2 olmak üzere tescil edilen parseller köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılır. Satış bedeli peşin veya en çok 5 yılda ve 5 eşit taksitle tahsil edilerek, o köyün imar işlerinde kullanılmak üzere köy sandığına yatırılır. Köy ihtiyar meclisince satılan parseller üzerine satış tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde bina yapılması zorunludur. Hak sahipleri bu yerleri 10 yıl müddetle başkalarına devir ve temlik edemezler. Buna göre: 1-“A” kişisine satılan taşınmaz, üzerine bina yapılmadan, “B” kişisine satılmış. “B” kişisine bu taşınmaz üzerine bina yapması için tebliğ yapılacak mı? 31.12.2020 ye kadar bina yapmazsa resen tapu tescili yapılacak mı? 2-Bazı arsalar üzerinde Bina yok, Kanunda “Bina”dan kasdedilen projeli ev mi? Taşınmaz üzerine Vatandaşın dört duvar çevirerek (kapısı, penceresi ve çatısı olan yapılar) yaptıkları, Bina olarak kabul edilecek mi? 3-Arsa üzerinde ev(Bina) olduğu halde tapu kaydında niteliği “Arsa” olarak görülen taşınmaz sahipleri, tapu kayıtlarında cins değişikliği yaptıracaklar mı? Cins değişikliği yaptırmazlarsa resen tescil işlemi yapılacak mı? 4-Uygulamada sorun yaşanmaması için soru-cevap kılavuzu yayımlayabilir misiniz?

» Köy Döneminde Satılan Arsalar 14.12.2017

İyi çalışmalar, 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki geçici madde eklendi: “Geçici Madde 5- (Ek: 28/11/2017-7061/4 md.) Bu Kanunun ek 13 üncü maddesine göre satışı yapılan taşınmazlara ilişkin olarak anılan maddede belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31/12/2020 tarihinden önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31/12/2020 tarihine kadar ek süre verilir. Ancak bu süre içerisinde de hak sahiplerince bina yapılmaması veya taksitlerin ödenmemesi durumunda, bu taşınmazlar köy tüzel kişiliği adına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilir.” 442 sayılı köy kanunu: Ek Madde 13 – (20/5/1987 - 3367/1 md. ile gelen ek 15 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.) Köy tüzelkişiliği adına, köy yerleşme planına göre en çok 2000 m2 olmak üzere tescil edilen parseller köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine ihtiyar meclisi kararı ile rayiç bedel üzerinden satılır. Satış bedeli peşin veya en çok 5 yılda ve 5 eşit taksitle tahsil edilerek, o köyün imar işlerinde kullanılmak üzere köy sandığına yatırılır. Köy ihtiyar meclisince satılan parseller üzerine satış tarihinden itibaren en geç 5 yıl içinde bina yapılması zorunludur. Hak sahipleri bu yerleri 10 yıl müddetle başkalarına devir ve temlik edemezler. Buna göre: 1-“A” kişisine satılan taşınmaz, üzerine bina yapılmadan, “B” kişisine satılmış. “B” kişisine bu taşınmaz üzerine bina yapması için tebliğ yapılacak mı? 31.12.2020 ye kadar bina yapmazsa resen tapu tescili yapılacak mı? 2-Bazı arsalar üzerinde Bina yok, Kanunda “Bina”dan kasdedilen projeli ev mi? Taşınmaz üzerine Vatandaşın dört duvar çevirerek (kapısı, penceresi ve çatısı olan yapılar) yaptıkları, Bina olarak kabul edilecek mi?

» Kaldırımlara seyyar büfe yapılması 21.11.2017

İlçemizde yeni yapılan kapalı pazar yerinin çevresinde bulunan kaldırıma prefabrik büfeler koyarak ihaleyle kiraya verebilir miyiz? (Elektrik, su ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması mümkün müdür?)

» Köy yerleşim planı içindeki taşınmazın hisselendirilerek satılması hk. 25.10.2017

Büyükşehir İlçe Belediyesiyiz. Köy yerleşim planı içindeki taşınmazın bir kısmı hisseli olarak dışardan bir kişiye satılmak istenmekte. Tapu Müdürlüğünden de satışın yapılıp yapılamayacağına dair(sakınca olup olmadığı hakkında) görüş istenmekte. Hangi yolu izleyeceğiz?( Uygunluk görüşü verirken metrekare miktarı önemli mi? Hisselerin her birine bina yapılıp yapılamayacağına mı bakacağız?)