Mevzuat Takip SistemiDiğer Kuruluşlarla İlişkiler ve Ortak Projeler

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Derneğe büfe tahsisi 27.03.2017

İyi günler Hocam; İlçemiz Kültür ve Turizm Derneği, kamu yararına kurulmuş bir dernek olarak bu güne kadar ilçemizin kültür ve turizmine katkıda bulunmaya çalıştıklarını ve bundan sonra da kent turizminin gelişimi için yapacakları çalışmalar doğrultusunda mülkiyeti belediyemize ait sahil kesiminde bulunan bir büfenin 10 yıl süre ile, bedelsiz olarak derneğe tahsis edilmesini talep etmektedir. Belediye olarak derneğin bu talebini karşılamamız mümkün müdür? Mümkünse yasanın hangi maddesine göre bunu yapabiliriz. Teşekkürler. 

» Taşınmaz Tahsis İşlemleri 14.08.2016

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Mülkiyeti Belediyemize ait Park ile Gençlik Merkezinin binasını Büyükşehir Belediyesine belirli tarih veya belirsiz olarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesi gereğince, Meclis kararı alınarak söz konusu taşınmazın Büyükşehir Belediyesine bedelli veya bedelsiz olarak devredilmesi veya süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edilmesi mümkündür. Buna göre tahsis edilmesi halinde ne gibi iş ve işlemlerin yapılması gerekmektedir? 

» Kamu kurumuna konut tahsisi 29.07.2016

Sayın Hocam, belediyemize ait sosyal tesis binasının bir katında İlçe Halk Kütüphanesi hizmet vermektedir. Diğer katları lojman olarak kiraya verilmiştir. Lojmanlar ihale usulu ile kiraya verilmiştir. yakıt ve kira encümen kararı ile belirlenmektedir. hizmet veren halk kütüphanesinin kira ve yakıt ücreti de encümen kararı ile belirlenmektedir. kütüphane müdürü yakıt ücretinin çok olduğunu indirim yapılmasını talep etmektedir. Kamu olarak kamu kurumuna hizmet için verdiğimiz yerin kira ve yakıt ücretini belirleyebileceğimiz bir kanun maddesi var mı? iyi çalışmalar....

» Taşınmaz devri 29.06.2016

Sayın Hocam; KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN TAHSİS VE DEVRİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİ'nin 12. maddesi ile 5018 sayılı Kamu mali yönetimi ve kontrol kanununun 45/c maddesine istinaden; Belediyemiz tüzel kişiliğine ait bir taşınmaz Bursa Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafınca müdürlüğün hizmetlerini yürütebilmesi amacıyla Rüzgar Enerji Santrali ihtiyacının karşılanması için Genel müdürlüğün hizmetlerinde kullanmak üzere bedelsiz devredilmesi mümkün müdür? Mümkün ise yapılması gereken iş ve işlemler nelerdir? İyi çalışmalar diliyorum.

» Tahsis 21.06.2016

Belediyemiz ilçemiz sınırlarında ihale ile bir mesire alanı yaptırmıştır. Büyük bir alan olup, içinde kafetarya, kamelyalar ve barbeküler bulunmaktadır. Belediyenin burayı işletecek gücü yoktur kiraya verecektir. Ancak burayı şahısa değil komşu il belediyesinin sosyal tesislerine vermek istiyoruz. Yine ihale yöntemi ile mi vermemiz gerekir ya da belediyeye bir protokol yapıp verebilir miyiz?

» SGK Prim borcuna karşılık belediye taşınmazının devri 26.05.2016

Mülkiyeti belediyemize ait taşınmazın, belediye başkanlığımızın SGK olan sigorta prim borçlarına karşılık devri 5393 sayılı yasanın 75 maddesinin d bendine mi yoksa 18/e bendine mi göre karar almamız gerekir?

» Taşınmaz Tahsisi 23.02.2016

Belediyemize ait arsanın, Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından evsel katı atıkları ilçeden toplayıp Katı Atıkların Bertaraf Tesisine götürmek üzere Aktarma İstasyonu yapılması için söz konusu taşınmaz malın tahsis için talebinde bulunulmuş bulunmaktadırlar. idarece uygun görüldüğü taktirde tahsis talebi için Meclis kararı alınması yeterli midir?

» Baraj Yapımı İçin Taşınmaz Devri 22.02.2016

Bakanlıkça kamulaştırma kararı alındığı belirtilen bir bölge için (baraj inşaatı) Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanunu’nun 47. Maddesi, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik 14. Maddesi gereği Belediyemize ait parselin tahsisi talep edilmektedir. Belediyelerin bu kanun ve yönetmelik gereğince bedelsiz devir şeklinde işlem yapması mümkün ya da zorunlu mudur yoksa Belediye Kanununa göre mi tahsis-devir yapılmalıdır? Kamulaştırma kararı alındığı belirtilen bölgede Kamulaştırma Kanunu 30. Maddeye göre devir mi daha uygun olur? Belediye olarak bedelsiz devir mecburiyeti var mıdır?

» Ziraat Odasına Taşınmaz Satışı Hk. 12.01.2016

Ziraat Odaları kendi kanunlarında kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak tanımlanmış. Ziraat Odası ile Belediyenin hissedar olduğu bir yer var, Ziraat Odası bu yerde iş ve işlemlerini yürütmek için bina yapmak istiyor, bu nedenle yeri Belediyeden talep ediyor. Buna göre, 1- Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine göre bu yeri devir mümkün mü? 2- Kamulaştırma Kanunu’nun 30. Maddesine göre yer bedelli olarak Ziraat Odasına devredilebilir mi? Maddede geçen kamu kurum ve kuruluşları ifadesi Ziraat Odalarını da kapsar mı?

» Ziraat Odasına Arsa Verilmesi Hk. 31.12.2015

5393 S.K. 75/c maddesi (Değişik: 12/11/2012-6360/19 md.) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir. Diğer dernek ve vakıflar ile gerçekleştirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir. • 6964 SAYILI ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU madde 1) Ziraat Odaları, bu Kanunda yazılı esaslar uyarınca meslek hizmetleri görmek,tarım sektörünün her alanda genel menfaatlere uygun olarak gelişmesine ve Devletin tarımsal plan ve programlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak, çiftçilerin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, tarımda iş, meslek disiplin ve ahlakı ile birliğini korumak, çiftçilerin birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde, dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak amacıyla kurulan tüzelkişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 5018 s.k. 45 maddesinin 3 fıkrası "Kamu idareleri, ihtiyaç fazlası taşınırları ile görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması halinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla taşınmazlarını diğer kamu idarelerine bedelsiz olarak devredebilir. Devredilmeyecek taşınır ve taşınmazlar ile devir ve kayıt işlemlerine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. " Bu kanunlar kapsamında Belediyemiz mülkiyetine ait arsanın Ziraat Odasına bedelsiz olarak verilebilir mi? Bedellli veya bedelsiz verilmesi için izlenmesi gerekn yol nedir? 5018 de kamu idareleri denilmekte olup bunun içersine kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıda girer mi? Teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.