Mevzuat Takip SistemiEmlak Vergisi

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» İşsizlerde emlak vergisi muafiyeti 07.06.2018

Sayın Hocam, ev hanımları ve erkek işsizler için brüt 200 m2 altında tek konutları varsa ve gelirleri de yoksa emlak vergisi ödemeyecek midir?

» Kıst Emlak Vergisi Uygulamasında Geçmişe Dönük İade 04.06.2018

1999 tarihinden günümüze kısıtlılığı bulunan taşınmaz için tam olarak ödenen emlak vergilerinin 2000-2018 yılları geri iadesi mümkün müdür?

» Vergi Ziyaı Cezası 04.06.2018

Mükellefimizin adına kayıtlı olan Arazi vasıflı taşınmazı 2003 yılında imar uygulaması ile Arsa Vasfını kazanmıştır. Bu durum değişikliği ise belediyemize beyan edilmemiştir. Bu durumda; Emlak Vergisi Kanunun 33.Maddesinin 4.maddesinin e bendi gereğince vergi ziyaı olacak şekilde tahakkuk olunması düşünülmektedir. Ancak, Bu husus hakkında Danıştay 9.Dairesinin 2009/2452 Esas numaralı ve 17.09.2012 karar tarihli ve 2012/4613 karar sayılı kararları ile yine Danıştay 9.dairesinin 2008/335 Esas numaralı 12.03.2009 karar tarihli ve 2009/1355 sayılı kararları gereğince 2004-2018 yıllarına ilişkin olarak vergi ziyaı cezası kesilmesi mümkün müdür?

» Emlak Vergisinde Yatırım Teşvik Muafiyeti Hk. 04.06.2018

Sayın Hocam; Yatırım Teşvik Belgesi Bilgileri; Başlama Tarihi:30.01.2015 Bitiş Tarihi :30.01.2018 firma bu tarihi bakanlık oluru ile 30.07.2019 tarihine kadar uzatmıştır. Söz konusu Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında inşa edilen binalar ilişkin bilgiler ise; A Blok İnşaat Ruhsat tarihi :24.07.2015 Yapı Kullanma İzin Belgesi tarihi :28.03.2016 B Blok İnşaat Ruhsat tarihi :24.07.2015 Yapı Kullanma İzin Belgesi tarihi :Henüz alınmamıştır. C Blok İnşaat Ruhsat tarihi :24.07.2015 Yapı Kullanma İzin Belgesi tarihi :Henüz alınmamıştır. D Blok İnşaat Ruhsat tarihi :24.07.2015 Yapı Kullanma İzin Belgesi tarihi :Henüz alınmamıştır. E Blok İnşaat Ruhsat tarihi :24.07.2015 Yapı Kullanma İzin Belgesi tarihi :Henüz alınmamıştır. F Blok İnşaat Ruhsat tarihi :24.07.2015 Yapı Kullanma İzin Belgesi tarihi :21.09.2017 G Blok İnşaat Ruhsat tarihi :24.07.2015 Yapı Kullanma İzin Belgesi tarihi :13.07.2015 H Blok İnşaat Ruhsat tarihi :24.07.2015 Yapı Kullanma İzin Belgesi tarihi :13.07.2017 İlgi firma tarafından, günümüze kadar sadece A Blok beyanı verilmiştir. Yukarıda yer alan bilgiler doğrultusunda hangi blokların, hangi yılları kapsayacak şekilde muaf olacağı ve yapı kullanma izin belgesi alınmamış blokların emlak vergisi tahakkuklarının arsa paylı alınması konusunda tereddüt yaşanmaktadır. Konu hakkında görüşlerinizi arz ederiz.

» Engellilerin Emlak Vergisi Muafiyeti 02.06.2018

Kolay gelsin hocam; 30.05.2018 tarihinde, 18 yaşını doldurmamış Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi uygulanırmı sorumuza verilen cevapta; "18 yaş şartı, hiç bir geliri olmayanlar için söz konusudur." cevabı verildi ancak, 27 Temmuz 2011 tarih ve 28007 sayılı resmi gazetede yayımlanan 57 seri nolu tebliğin ÖZÜRLÜLERE AİT İNDİRİMLİ BİNA VERGİSİ ORANI (SIFIR) UYGULAMASI Başlıklı 3. maddesinde; "1319 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup ONSEKİZ yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, ÖZÜRLÜLERİN, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dâhil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmüne yer verilmiştir. BU MADDE HÜKMÜNE GÖRE İNDİRİM UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI HUSUSUNDA GÖRÜŞ BİLDİRMENİZİ ARZ EDERİM.

» Engelli Emlak Vergisi Muafiyeti 31.05.2018

18 yaşını doldurmamış engellinin 200 m2 yi geçmeyen tek meskeni için indirimli emlak vergisi tarifesi uygulanır mı?

» Organize Sanayi Bölgesi Emlak Vergisi Muafiyeti 31.05.2018

7033 sayılı yasa ile organize sanayi bölgelerine getirilen bina vergisi muafiyetinde taşınmazın üst hakkını veya irtifak hakkını alan kullanıcı firma veya şahıs için muafiyet uygulanır mı?

» Emlak Vergisi Muafiyeti İçin Verilecek Belgeler 30.05.2018

Hocam iyi çalışmalar. Emlak Vergisi Kanununun 8. maddesine göre bazı vatandaşlarımız indirim/muaflık istiyor. Bu vatandaşlardan matbu dilekçe alıyoruz. Bu dilekçenin arkasına başka hangi belgeleri takmalıyız?

» Mesken altındaki depoların emlak vergisi hk. 30.05.2018

hocam iyi çalışmalar. İskanı alınmış binalarda örneğin 6 mesken , 1 depo var diyelim. Depo ticaret amaçlı kullanılmıyorsa, buradan vergi alınmalı mı? Alınacaksa işyeri -ticarethane olarak mı alınmalı ?

» Orman ve Hazineye Ait Taşınmazlarla İlgili Emlak Vergisi Hk. 22.04.2018

Belediyemize bazı mükelleflerimiz 2000 yılı ve sonrasında orman arazileri ve hazine arazileri için emlak beyanı vermişlerdir. Ancak herhangi bir ödeme yapmamışlardır. Mükelleflerin adres ve telefon bilgileri olmadığı için kendilerine ulaşılamamaktadır. Bu mükelleflerimiz ile ilgili kayıtlı beyanlarda bulunan parsellerin orman arazisi veya hazine arazisi olduğunun Milli Emlak Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğünden tespit edilmesi halinde beyanlarını resen kapatmamız ve borçları kaldırmamız mümkün müdür?