Mevzuat Takip SistemiGenel Vergi Mevzuatı

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoriyi görüntüleme yetkiniz bulunmadığı için sadece herkese açık içeriğe erişebilmektesiniz. Tamamına erişmek için lütfen ÜYE olunuz.

» AGİ Yardımından Yararlanacak Olanlar Hk. 17.01.2017

Çalışan işçi ve memurların 25 yaş üstü erkek ve kız cocukları AGİ'den yaralanır mı?

» Vergi Mahkemesi Kararlarının Temyizinde Muvafakat Limiti 12.07.2016

Belediyemizce ....X.....Elektrik santraline ait taşınmazlara 2015 yılı için tahakkuk ettirilen 1.305.000,00 TL emlak vergisinin iptali istemiyle Zonguldak Vergi Mahkemesinde görülen dava neticelenmiş olup, söz konusu taşınmazlara tahakkuk ettirilen verginin 800.000,00 TL'sına ilişkin kısmının 1319 sayılı Kanunun 4/n maddesi kapsamında muaf tutulması gerektiğine karar verilerek bu miktarın İPTAL'ine karar vermiştir. Bilindiği üzere 213 sayılı VUK'nunun 377 inci maddesinin 4’üncü fıkrasında “Vergi dairesi başkanlıkları ile vergi daireleri, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen tutarları aşan davalarda Gelir İdaresi Başkanlığının (İl özel idareleri ile belediyeler, valilerin) muvafakatını almadan vergi mahkemesi kararları aleyhine temyiz yoluna gidemezler." denilmektedir. Belirlenen güncel tutar nedir? Bu tutarın altında veya üstünde olan davalarda vergi mahkemesi kararları aleyhine Danıştay'a temyize gitmememiz durumunda herhangi bir sorumluluk altına girer miyiz? Not: Temyiz süresi (30 gün) 13 Temmuz 2016 tarihinde sona ereceğinden konunun aciliyetine binaen cevabınızın hızlandırılmasını rica ederiz.

» İktisadi İşletme aracının MTV ödemesi 27.05.2016

Belediye bütçe içi İktisadi İşletmesi adına kayıtlı aracın motorlu taşıtlar vergisi ödemesi gerekir mi?