Mevzuat Takip SistemiGenel Yönetmelikler

» 14.05.1964 Tarihli ve 474 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması İle İlgili Usul ve Esasları Gösterir Yeni Yönetmelik / BKK 08.04.1970

» 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik / İçişleri Bakanlığı 21.08.1981

» 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik / İçişleri Bakanlığı 21.08.1981

» 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik / Yükseköğretim Kurulu 05.07.1983

» 4749 Sayılı Kanun Kapsamında Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik / Hazine Müsteşarlığı 25.12.2014

» 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 13 Üncü Maddesinin Dördüncü Fıkrasının Kısmen İptali Üzerine Yatırımcı Tazmin Merkezi Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik / Sermaye Piyasası Kurulu 07.09.2016

» Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelik / BKK 03.07.2007

» Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği / Maliye Bakanlığı 31.07.2008

» Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik / Maliye Bakanlığı 27.11.2007

» Avrupa Birliğinden Sağlanan Mali Yardımlar Kapsamındaki Ortak Finansman, Ödemeler ve Diğer Mali Konulara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik / Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 08.01.2011