Mevzuat Takip SistemiGörüşler

» 775 sayılı Gecekondu Kanunu Uyarınca Gecekondu Önleme Bölgesi Olarak İlan Edilen Taşınmazın Noter, İfraz, Tevhit ve Cins Tashihi İşlemlerinin Harçtan İstisna Olup Olmadığı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 22.06.2015

» Maliye Hazinesi Adına Kayıtlı Bulunan Taşınmazın Cins Değişikliği İşleminden Harç Aranılıp Aranılmayacağı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 18.06.2015

» 6292 sayılı Kanun Kapsamında Tekrar Kooperatifinize Devredilen Taşınmazın Tevhidi İşleminin, 6292 sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Bir İşlem Olarak Değerlendirilerek Harçtan Müstesna Tutulmasının Mümkün Olup Olmadığı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 28.05.2015

» Riskli Yapının Tespitine Dair Raporun Ücretsiz Olarak Tanzim Edilmesi Durumunda KDV ve Belge Düzeni Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 08.04.2015

» Taşınmaz Satışının Tescili Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 07.04.2015

» Arsa Sahibi İle Müteahhit Arasında 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılan “Düzenleme Şeklinde Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” Gereğince Müteahhide Devredilen Bağımsız Bölümlerin Tescilinde Tapu Harcı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 01.04.2015

» Muvazaalı İşlem Tesisi Olarak Hükmedilmeyerek Davacı ve Davalı Tarafın Sulh Olunması Durumunda Satış Vaadi ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Gereğince İnşaa Edilecek Taşınmazdaki Mülkiyetin Kayıt ve Tescilinde Harç Uygulaması Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 17.03.2015

» 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamındaki Binaların Yıkılıp Yeniden Yapılması İçin İmzalanan Kat Karşığı Sözleşmesine İstinaden İnşaatı Yapımı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 04.03.2015

» Anonim Şirkete Ayni Sermaye Olarak Konulacak Taşınmazların Tapu Devir İşlemi Yapıldıktan Sonra Şirket Adına Kayıtlı Taşınmazlar İle Yapılacak Tevhit İşleminde Tapu Harcı İstisnası Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 24.02.2015

» 4706 Sayılı Kanun Kapsamında Tapu Tahsis Belgesi Sahiplerinin ve İşgalcilerin Ölümü Sebebiyle Zilyetliklerinde Bulunan Taşınmazların Mirasçılarına Satışı Hk. / Gelir İdaresi Başkanlığı 31.12.2014