Mevzuat Takip Sistemiİhale Sözleşmeleri Esasları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Gecikme Cezası 14.06.2018

İdaremiz ile yüklenici arasında yapım işi ihalesi sözleşmeye bağlanmıştır. Ancak yüklenici işi iş programına uygun olarak yerine getirmemiş, iş programının çok gerisinde kalmıştır. İşin bitiş tarihi beş ay sonra olmasına rağmen yükleniciye yapılan ikaz yazısı üstüne bir ilerleme kaydedilmeyince 4735 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden on gün süreli ihtarname çekilerek İdaremiz sözleşmeyi feshetmiştir. Yüklenici yasaklı duruma düşmüştür. Daha sonra kesin hakkediş hazırlanmış ve bu on gün süre için sözleşmede belirtilen oranda gecikme cezası uygulanarak hakkedişinden düşülmüştür. Yüklenici İdaremize bir dilekçe ile başvurarak işin süresinin bitmesine daha zaman olduğunu ancak iş programına uyulmadığı için sözleşmenin feshedildiğini ve bu yüzden gecikme cezası kesilemeyeceğini bildirmiştir. Burada doğru uygulama ne şekilde olmalıdır.

» Sözleşmenin Devri 14.03.2018

İyi günler...Hizmet alımı ihalesinde firmanın sözleşme devri konusundaki talebi doğrultusunda yapılacak işlemler nelerdir? 2-Sözleşme devrinde yasal olarak bir sakınca var mıdır? İyi çalışmalar. 

» Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğindeki Değişiklik Hk. 23.02.2018

10.02.2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan Memur yiyecek yardımında değişiklik olmuştur. Kurumumuz yıl başında yapılan İhale kapsamında 1 yıllık memur personel yiyecek yardımının aylık kart üzerinde yatırılmaktadır. Ancak yönetmelikte yapılan değişiklikte yiyecek yardımı sadece yemek vermek üzere yapılacaktır denilmektedir. Sorum Belediyemizde mevcut şartlarda yemekhane bulunmayıp, yeni yemekhane kurulması zaman alacağından yemekhane kuruluncaya kadar mevcut ihale kapsamında yiyecek yardımını alıp alamayacağımız veya yıl sonuna kadar ihale sözleşmesinde belirtilen süreye uyup uyulmayacağında tereddüte düşünmüştür. konu ile ilgili bilgilerinize ihtiyaç duyulmaktadır.

» Yükleniciden Çöp Aracı Kiralanması 24.01.2018

Sayın hocam: 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesi işine başlanmış olup, bünyemizde Çöp Süpürme ve toplama işinin yapılabilecek araçların olmamasından dolayı bahse konu temizlik işini yaptırmış olduğumuz sözleşmesi devam eden yüklenicinin araçlarını kiralamak istersek, 4734 Sayılı İhale yöntemimi yapılması gerekir yoksa doğrudan temin fiyat farkı gözetilmeksizin anlaşma sağlayıp direk sözleşme yapabilirmiyiz. İVEDİ cevap verilmesi Saygılarımla

» Taşeron İşçi Hizmet Alımı İhalesinin Feshi Hk. 27.12.2017

Belediyemizde Kent Temizliği İhalesi 30.10.2017 tarihinde gerçekleştirilmiş olup söz konusu ihale Kamu İhale Kurumu tarafından itiraz üzerine iptal edilmiştir. Ancak devam eden kent temizliği işi 31.12.2017 tarihinde sona ereceğinden ve şehrin çöp toplama ve temizlik işlerinin aksatılamayacağından dolayı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21/b maddesi doğrultusunda 01.01.2018 tarihinde başlamak üzere 3 ay süreli Kent Temizliği İşi pazarlık usulü ile ihale edilmiş olup İhale süreci şuan sözleşmeye davet aşamasındadır. Ancak belirtilen Kent Temizliği Hizmet Alım İşi ihalesi 696 sayılı KHK' nın 127.maddesinin geçici 23. maddesi bakımından değerlendirildiğinde belirtilen sözleşmenin imzalanıp imzalanamayacağı, devam eden iş üzerinden keşif artışı yapılıp yapılamayacağı ya da bunların gerçekleştirilememesi durumunda nasıl bir yol izlemesi gerektiği hususlarında bilgilerinizi arz ederiz. Teşekkür ederiz.

» Ödemelerde Gecikme Nedeniyle Süre Uzatımı Verilmesi 22.11.2017

Sayın Hocam, İhalesi yapılan ve sözleşmesi imzalanan Yapım İşinin süresi 60 gündür ve işyeri teslimi yapılmıştır. Yüklenici ilk hakediş hazırlanmadan önce idarenin ödeme güçlüğü çekeceğini anlaması üzerine 180 gün ek süre istemektedir. Bu duruma göre idare tarafından yükleniciye istediği ek süre verilebilir mi?

» İhaledeki Ödeme Şartlarının Değiştirilmesi Hk. 11.11.2017

Sayın Hocam Merhabalar. İhalesi yapılan ve sözleşmeye bağlanarak işe başlanan bir işte ödeme şartları daha önce düzenlenmiş olmasına rağmen (Ödeme şartı hakedişden 300 gün sonra taksitler halinde ödenecek ibaresi var.) daha sonra ödemenin belediyemiz bütçesinin uygun olması nedeniyle erken şekilde ödenmesi mümkün müdür?

» Yapım işi süre uzatımı 27.09.2017

Belediyemizce yapılan 365 gün süreli bina yapım ihalesine ait şartnamede işe başlama ve bitirme ile ilgili maddeler aşağıdaki gibidir. Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi 9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (Onbeş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır. 9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 365 (Üçyüzaltmışbeş) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. 9.3. Bu madde boş bırakılmıştır. 9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.01 - 15.03 tarihleri arasındaki 75 (yetmişbeş) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır. Söz konusu sözleşme hükümleri de dikkate alınarak, yükleniciye yasal düzenlemeden kaynaklanan 75 günlük çalışılamayan günler için süre uzatması verilebilir mi?

» Yapım İşinde İş Artışı 09.08.2017

Hocam İyi Günler; Anahtar teslim götürü bedel üzerinde ihalesini yapmış olduğumuz sebze hali kompleksimizin imalat eksikliğinden dolayı daha önce %8 lik bir iş artışı yapılmıştı. Ancak projemizin yapımı devam ederken ön göremediğimiz yeni imalat eksikliklerini tespit etmiş durumundayız. Yeni yapmayı düşündüğümüz iş artışı da yaklaşık olarak %9 denk gelmektedir. Toplamda %17 lik bir iş artışı oluyor . %17 lik iş artışı verebilir miyiz veya %10 iş artışını verip geriye kalan %7 iş için nasıl bir ödeme yapabiliriz?

» İhale süresi hakkında 19.07.2017

5393 sayılı Kanununun; Gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmeleri Madde 67- Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir. deneilmektedir. Şimdi sayın Hocam; 6552 sayılı kanunun 14. maddesi ile 5018 sayılı kanunun 28. maddesi gereğince personele dayalı hizmet alım ihalesi süresi üç yıl olduğu belirtilmiştir. Buna göre sayın hocam şuan kanunların yayımlanmasına bakıldığında 5393 sayılı belediye kanunu 67. maddesi mahalli idare seçimlerinden sonra altı ay süreyle çıkılır denmektedir. 01.01.2015 yılında 3 yıllık 31.12.2017 tarihinde biten ihalemiz mevcuttur. 01.01.2018 tarihinden geçerli olmak kaydıyla ihalemiz 30.09.2019 (21) ay süreli olması mı gerekir? Yoksa 3 yıllık 31.12.2020 tarihli yapabilirmiyiz?