Mevzuat Takip Sistemiİmar Cezaları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Yapı tatil zaptının iptali 22.12.2017

Hocam merhaba, Belediye başkanlığımızca ruhsatsız kaçak olarak yapılan bir yapıya yapı tatil zaptı düzenlenmiştir. Kaçak yapı sahibinin itirazı sebebiyle konu mahkemeye taşınmıştır. Ruhsatsız olarak yapılan kaçak yapı yapı tatil zaptı düzenlenirken binanın şekli itibariyle kaçak yapının alanı hatalı ölçülmüş ve bu duruma harita mühendisinin yapmış olduğu hassas ölçümden sonra ortaya çıkmıştır. Yapı tatil zaptı sonrası imar para cezası hesaplanmış ve encümen kararıyla para cezası kesinleşmiştir. Hatalı yapılan ölçüm idare tarafından farkedilmiştir. Para cezaları ve encümen kararlarına esas olan yapı tatil zapıtları iptal edilip yeni hali tekrar düzenlenebilir mi? Bu durum nasıl düzeltilebilir?

» İmar İdari Para Cezasının Tecili Hk. 01.11.2017

İmar para cezalarının 6183 Sayılı Kanun kapsamında tecillendirilmesi durumunda tecil faizi uygulanır mı?

» İdari Para Cezasına Gecikme Zammı Uygulanması 18.10.2017

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemizce bir vatandaşın kaçak inşaat yapmasından dolayı, 3194/42 maddesi gereğince İmar Para Cezası verilmiştir. Söz konusu imar para cezasının iki üç aydır halen yaptırmamış. vatandaş bu gün gelmesi halinde söz konusu imar cezasının geçilmesinden dolayı, paranın faizi alınması gerekiyor mu? Bu konuda gerekli bilginin verilmesi hususunu; Takdirlerinize arz ederim. 

» 17.12.2009 tarihinden önceki ruhsatsız yapılar hk. 23.08.2017

Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan bir arsa maliki, arsa vasfındaki taşınmazını 2005 yılında kiraya verdiğini, kira sözleşmesinde bu arsa üzerinde bina yapılmasına muvafakat verdiğini, ancak kiracı tarafından arsa üzerine idareden gerekli izinler alınmadan kaçak bina yapıldığını ve bu durumu yeni öğrendiğini iddia ederek, kiracı hakkında kaçak yapı yapılması sebebiyle işlem tesis edilmesini talep etmiştir. Ancak aşağıda belirtilen hususlarda tereddüt oluşmuştur. Şöyle ki; 1- Bilindiği üzere, İmar Kanunu’nun 42. maddesinde, bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanacağı düzenlenmiştir. İmar Kanunu 42. Maddesinde yapılan değişiklik 09.12.2009 tarihinde kabul edilmiş ve 17.12.2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İçişleri Bakanlığı’nın 14.12.2010 tarih 45428 sayılı görüş yazısında; ‘…Anayasaya uygun olarak yeniden düzenlenen 42 nci maddenin yürürlük tarihi olan 17.12.2009 tarihinden önceki kabahatlere veya imar mevzuatına aykırı eylemler için ceza verilemeyeceği, fiillerin karşılığı olan hiçbir ceza hükmünün kalmadığı, idari para cezasına konu eylemin idari yönden suç olmaktan çıktığı, daha sonra yapılan yeni düzenlemenin fiilden sonra yürürlüğe giren yasa hükmü olduğu, failler aleyhine uygulanamayacağı, ancak imara aykırı fiil devam ediyor ise yeni tarihli tutanak tutulmak suretiyle yeni düzenleme doğrultusunda ceza uygulanabileceği, İmar Kanunu’na aykırılık giderilmişse herhangi bir cezai işlem yapılamayacağı, İmar Kanunu’nun 32 nci maddesine göre verilen idari para cezası olmayan yıkım kararlarının geçerli olduğu ve uygulanacağı…’ şeklinde görüş oluşturulmuştur. Ancak mahkemeler tarafından ilgili yasa maddesinin yürürlük tarihi olan 17.12.2009 tarihinden önce yapılmış yapılar hakkında idari para cezası verildiği görülmektedir. Ayrıca Danıştay kararlarında bu konuda bir içtihat oluşturulmamıştır. Sonuç olarak, somut olayda yapının 2005 yılında yapıldığı göz önüne alındığında, ilgili hükmün yürürlük tarihi olan 17.12.2009 tarihinden önceki yapılara uygulanarak, idari para cezası verilmesi mümkün müdür? 2- Yukarıdaki soruya olumlu cevap verildiğinde, idari para cezası malik adına mı, kiracı adına mı verilmelidir?

» 17 Ocak 1957 tarihinden önce yapılmış yapılar hk. 16.06.2017

İlçemiz sınırları içerisinde 3.derece arkeolojik sit alanında kalan alanda 1959 tarihli tapulama tutanağına göre 1940 lı yıllarda yapılmış bir bina bulunmaktadır.Bu binaya 3194 sayılı ve 2863 sayılı yasa gereği gerekli işlemler yapılmış ve mühürlenmiştir. 1) Bina 17 ocak 1957 öncesi yapıldığı için encümen para cezası verebilir mi? 2)Yıkım kararı alınabiilir mi?

» Mühürleme ve İdari Para Cezası Hk. 08.06.2017

Hocam merhaba, 3194 Sayılı İmar Kanunun 32.maddede mühürleme işlemi ruhsatsız yapı için arsa sahibine mi, yapan şahsa mı yoksa her ikisine birden mi uygulanmalıdır? sonrasında 42.maddeyi uygularken ruhsatsız yapılarda arsa sahibine mi, yapan şahsa mı yoksa her ikisine de mi uygulamalıyız? Teşekkür ederim.

» İmar Cezası 04.12.2016

İmar Kanunu’nun 42. Maddesinde geçen; “Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır.” Hükmüne göre idare ruhsata aykırı yapı nedeniyle Encümen kararı ile idari para cezası veriyor ve ceza muhatap tarafça ödeniyor. 2 ay kadar sonra Belediyenin geçirdiği denetimde cezanın eksik kesildiği yönünde rapor düzenleniyor ve eksik kısım karşı tarafa tekrar gönderiliyor? Buna göre kanunda geçen 10 günlük sürenin mahiyeti nedir? Belediye bu şekilde ödenen cezayı hatalı kesildiği gerekçesiyle artırıp tekrar gönderebilir mi?

» İmar Para Cezası 24.11.2016

Sayın hocam iyi günler: ilçemizde yapılan proje ve ruhsata aykırı bir yapı için 3194 sayılı yasanın 32. maddesine istinaden yapı tatil zaptı düzenlenmiştir. Konu belediye belediye encümenine taşınmış olup 3194 sayılı yasanın 42. maddesine istinaden para cezası kesilmiştir. Mal sahibi belediyemize müracaat ederek proje ve ruhsata uygun hale getirdim yapı tatil zaptının kaldırılmasını istemiştir. yapılan incelemede uygun hale geldiği görülüp yapı tatil zaptı kaldırılmıştır. kaçak yapıyı yapıp uygun hale getiren şahıs belediyemize müracaat ederek encümence imar kanunun 42. maddesine istinaden kesilen para cezasının iptalini istemektedir. imar kanunu 42. maddesine istinaden kesilen para cezası iptal edilebilir mi? teşekkür ederim.

» İmarla İlgili İdari Para Cezalarında Peşin Ödeme İndirimi 08.11.2016

İmar Kanunu 42. Maddeye göre verilen idari para cezalarının tahsili usulünde kabahatler kanunu mu uygulanır? Buna göre peşin ödemede %25 indirim uygulanır mı?

» Yıkım Kararı 24.10.2016

Belediye Meclisi inşaat yıkım kararı alabilir mi? Bu konuda bilgilendirir misiniz?