Mevzuat Takip Sistemiİmar Planı

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Köy yerleşme planı 12.12.2017

Sayın Hocam öncelikle kolay gelsin. Soru 1) 442’ye ek 3367 sayılı kanun gereğince 4342 sayılı mera kanunun 14. Maddesi kapsamında hazırlanan yapı nizamı belirtilen 1/1000 ölçekli yeni yerleşim planı, uygulama imar planı olarak kabul edilip yapı ruhsatı işlemleri bu kapsamda değerlendirilir mi? Soru 2) 2014 yılında 6360 sayılı Büyükşehir kanunu kapsamında köylerimiz mahalle olup Belediyemize bağlanmıştır. Yeni mahallelerimizde imar planı yoktur ancak çalışmaları devam etmektedir. Bu alanlar Köy Yerleşim Alanlarına göre değerlendirilmektedir. Bu kapsamda yeni yapılması planlanan yapılar ile ilgili olarak 3194 sayılı imar kanunun 8/ğ maddesi aynı kanunun 27. Maddesine (Köylerde yapılacak ve uyulacak esaslar) 27. Maddesi ise plansız alanlar tip imar yönetmeliğinin Belediye Mücavir Alan Sınırları Dışında Planı Bulunmayan Köy ve Mezraların Yerleşik Alanlarında Uygulanacak Esaslara başlığı altındaki maddelere yönlendirmektedir. Bu kapsamda değerlendirildiği zaman gerekli teknik alt yapılar sağlanıldığı takdirde (Fen ve Sağlık Kurallarına Uygunluk Belgesi) adı altında bir belge düzenleyerek verilmesi doğrumudur. Bu belge ile elektrik, su vb şantiye abonelikleri yapılabiliyor 2010/4 genelge uyarınca cins değişikliği de yapılabiliyor. Sorumuz SGK’da dosya açılması ve MAKS sisteminden talep edilen Büyükşehir Belediyesinin yetkisinde bulunan Numarataj ile ilgili yapı Ruhsatı verilmesi durumunda bir sıkıntı kalmıyor ancak 3194 sayılı imar kanunun 27. Maddesinde belirtilen yapılar için yapı ruhsatı aranmaz demektedir. (Fen ve Sağlık Kurallarına uygunluk belgesi adı altında belge düzenlenmesi doğrumudur.) (Bu belge doğru ise SGK’ da dosya açılması nasıl sağlanılır.) (Bu belge doğru ise kapı numarası Numarataj işlemi nasıl çözülebilir.)

» Ticaret Alanında Hazır Beton Santrali Yapılması 23.07.2017

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz sınırları içerisinde vatandaş tarafından Hazır Beton Santralı açma talebinde bulunmuş olup, talep ettiği yer İlçe İmar Planında "Ticaret Alanı" olarak görünmektedir. İşyeri Açma ve İşletme Ruhsatı kendisine verilmesinde herhangi bir sakıncasının olup, olmadığı ve hangi belge ve belgelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda gerekli bilginin verilmesi hususunu; Takdirlerinize arz ederim.

» İmar Planlarının Geçerliliği 16.06.2017

Belediyemizce ikisi genel plan revizyonu, dördü kısmi revizyon olmak üzere 2014-2015 yıllarında altı adet plan onaylanmıştır.Ancak Belediye Meclisince onaylanan planlar ön inceleme alınmış ve tüm meclis üyelerine planların tümünün usulsuz olması nedeniyle soruşturma izni verilmiştir.Ancak planların iptaline ilişkin mahkeme kararı alınmamıştır.Sadece yeni bir plan yapılmasına karar verilmiştir.Ancak yeni plan süreci ise en az 6 aydır. 1)Bu aşamada vatandaşlardan gelen imar durumu,inşaat ruhsatı vb. taleplere imar müdürlüğü tarafından ne tür cevap verilmelidir? 2)Yeni bir plan yapılıncaya kadar meclis üyeleri tarafından imar müdürlüğünün yapacağı tüm işlemler durdurulurabilir mi? 3)Danıştay kararı beklenmeli midir?Ancak bu aşamada ruhsat taleplerine ne tür bir cevap verilmelidir?

» Tarım Kredi Kooperatifi İdari Hizmet Alanı 14.03.2017

İmar Planımızda ''Rekreasyon Alanı'' içerisinde kalan, ancak fiili olarak Tarım Kredi Kooperatifi tarafından kullanılan bir alan var.. Mülkiyeti de Kooperatife ait. (Burası eski okul yeri, ama okul kapanınca Hazineden satın almışlar) Kooperatifin bu parsel üzerinde idare binası ve deposu var. Aktif olarak kullanılıyor. İmar plan tadilat talepleri oldu ve Meclisimizde prensip olarak uygun buldu talebi. Şimdi şehir plancısı bir taslak hazırlamış ve buna göre İHA* hemen altına da parantez içinde (TARIM KREDİ KOOPERATİFİ) yazmış. ________ SORU 1 : İHA(idari hizmet alanı) bu tadilat için uygun mudur?_____ SORU 2 : Plan notlarımızda İDARİ HİZMET ALANI; emsal : 0,90 , maks kat adedi : 4 kat olarak görünmektedir. Plan değişikliği böyle yapılmış olursa, Kooperatifin bu alan içerisine, emsale uygun olarak, idare binası ile birlikte DEPO da yapması mümkün müdür?

» İmar Planı Revizyonu İptalinin Sonuçları 14.02.2017

Öncellikle iyi çalışmalar diliyorum. 10.02.2017 tarihinde sormuş olduğum soruya verdiğiniz aydınlatıcı cevap için teşekkür ediyorum. Belediye meclisince planlardaki hukuki aykırılıklar nedeni ile plancı ile anlaşma fesh edilerek planların İller Bankasına yaptırılmasına karar verilmiş ve İller Bankası tarafından kurum görüşleri alınmaya başlanmıştır. Buna göre;

1) Bu aşamada vatandaşlardan gelen plan tadilat talebi ile planlarla ilgili mahkemece onaylanan kararların hukuki durumu nedir?

2) İller Bankasına mahkeme kararları 30 gün içerisinde bildirilmeli mi yoksa mevcut planlarda meclis kararı ile işlem mi tesis etmeliyiz?

3) Ayrıca Belediye Meclisimiz tarafından aykırı olan plan paftaları ile ilgili olarak planların İller Bankasına yaptırılmasına karar verilmeden önce emsal-artışı olan yerlerde iş ve işlemlerin durdurulmasına karar vermiş, ancak karar uygulanmamış mahkemeye intikal olmuş, mahkeme belediyenin talebini reddetmiş ve meclis kararının devamına emsal artışı olan yerlerde işlemlerin durdurulmasını onaylamıştır. Müdürlüğümüz ilgili karara istinaden emsal artışı olan yerleri durdurmalı mıdır? Ancak bu alanlarda ise ruhsat alarak inşaata başlamış alanlar vardır. 

» Rüzgar Enerjisi Üretimi Hk. 11.12.2016

Sayın Hocam Saygılar. Lisanssız rüzgar enerjisi üretimi için, imar planına işli olması gereklimidir, ruhsata tabimidir? İiginiz için teşekürler.

» Plan tadilatı 01.09.2016

Sn. Hocam iyi günler, beldemiz imar planında plan tadilatı yapılmak istenmektedir. Tadilat yapılmak istenen dosya özel şehir plancısı tarafından hazırlanarak belediyemize sunulmuştur. Mecliste görüşülmeden evvel İmar Planımızı hazırlayan Fenni müellif olan İller Bankasından bu yapılacak olan plan tadilatı ile ilgili görüş alınmıştır. İller bankası plan tadilatı yapılmasını uygun görmemiştir. Bu durumda mecliste görüşülüp meclis tadilatı kabul etse bile uygulama yapılabilir mi?

» İmar Planı Değişikliği 17.06.2016

3194 S.K. 18. Maddesine göre yapılan düzenleme sonucu Belediye Hizmet Alanı olarak oluşan ve 15 hissedarı bulunan imar adasının, maliklerinin tamamının isteği üzerine mevcut imar planında Belediye Hizmet Alanı olan kullanım amacının aynı bölgede eşdeğer bir hizmet alanı göstermek şartıyla imar planında konut alanı olarak plan değişikliği yapılabilir mi?

» Plan değişikliği kararı hk. 13.06.2016

İlgili taşınmaz Bursa Büyükşehir Belediye Meclisinden Nazım İmar Planı değişikliği istenerek, 313 ada 1no’lu parselin mezarlık alanından çıkarılması talep edilmiş, bu talep Bursa Büyükşehir Belediye Meclisince 14.04.2016 tarih, 2016/788 sayılı kararı oy çokluğu ile onaylanarak 03.05.2016 tarihinde askıya çıkarılmış ve 03.06.2016 tarihinde askı süresi sona ererek kesinleşmiştir. Nazım İmar Plan değişikliği kesinleşmeden, Uygulama İmar Plan değişikliği ilçe Belediyesince onaylanır mı? Karacabey Belediye Meclisince 01.06.2016 tarihinde gündemin 3/2 maddesi olarak oy çokluğu ile onaylanan bu parsel ile ilgili Uygulama İmar Plan değişikliğinin yasal mıdır? Mevzuat gereğince kanunlara dayanarak uygulanması gereken prosedür nelerdir? iyi çalışamalar dilerim?

» Tarım Alanında İmar Hakkı 09.05.2016

Sayın Hocam; 942 parsel bursa 2020 yılı 1/100000 ölçekli cevre düzeni planında tarım alanında kalmaktadır.parselin uç köşesinin yola cephesi vardır. bununla ilgili olarak plansız alanda kalan 942 nolu parsele imar hakkı verilir mi ? Hocam parselin planı istenirse göndeririz? Mail ortamında bakılmasını rica ediyoruz iyi çalışmalar.