Mevzuat Takip Sistemiİmar Uygulamaları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Başka kişinin arsasına ev yapılması hk. 08.07.2018

İyi günler hocam , kasaba halkından bir vatandaşın arsasının üzerine kardeşi tarafından ev yapılmış, ev kardeşine ait olduğu için vatandaş sadece evi kardeşine vermek istiyor. Bu durumda ne yapılmalıdır? Arsanın üzerinde kendi evi de olduğu düşünülürse nasıl bir yol izlenmelidir?

» Parsel genişlikleri hk. 16.05.2018

hocam merhaba, imar durumu bitişik nizam 5 kat olan 5 adet parsel bulunmaktadır.Parsellerin cephe genişlikleri sırası ile 14*19 mt- 3,05(yol cephesi)*6,87 mt - 4,9(yol cephesi)*6,95 mt - 3,52(yol cephesi)*7,01 mt - 10,33*6,13(iki tarafı da yol ) mt dir. 14*19 mt parsel cepheleri olan kişi ruhsat başvurusunda bulunmuştur. ancak diğer parseller "Planlı alanlar İmar Yönetmeliğinin 6.Maddesinde (2) Parsel genişlikleri; a) Konut ve ticaret bölgelerinde: 1) 4 kata kadar (4 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde: Bitişik nizamda: 6.00 metreden az olamaz. 2) 9 kata kadar (9 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde: Bitişik nizamda: (9.00) metreden az olamaz. " hükmünce 14*19 mt cepheli parsel ile birleşmeleri gerektiğini belirtmişlerdir. Sormak istediğimiz soru; 1- 10,33*6,13(iki tarafı da yol ) mt cepheli parsel yönetmelik gereği 4 kat yapabiliyor. Ancak İmar durumun da 5 kat verilmesi ve 5 kat yapmak istemesi nedeni ile diğer parsellerle birleşmek zorunda mıdır? yoksa 5 kat kullanmak istese bile yönetmeliğin belirttiği 4 kat mı yapmak zorundadır? Zorunlu tutulabilir mi? 2- yönetmelikte belirtilen parsel genişlikleri minimum parsel genişlikleri midir? Yoldan veya komşudan olması gibi bir durumu var mıdır?parseller birleşse bile parsel genişliklerinin 5 kat için minimum yol veya komşu parsel cephesi fark etmeksizin 9*9 mt olması mı gerekmektedir.? Teşekkür Ederim.İyi Çalışmalar

» İhdas edilen arsa vasıflı taşınmazın satışı 02.04.2018

İhdas sonucu oluşan arsa vasıflı taşınmazın satışı yapılacaktır. Satışa esas kararı vermeye yetkili organ ile satış bedelinin kim tarafından tespit edileceği hususunda tereddüt hasıl olmuştur. Konu hakkında bilgi verilmesini rica ederiz.

» Tevhid İşlemi 26.03.2018

Öncellikle iyi çalışmalar. İmar Planımızda Bitişik Nizam 5 katlı ve Ticari Tarama Lejantı bulunan iki parsel 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinden önce tevhid oldu.Tek bir parsel olarak oluştu.Planda ada bazında yaptığımız tüm incelemelerde binalar genelde sıfıra sıfır bazı kesimlerde 20 cm bırakılarak arka cepheye kadar yaklaştırılmış, bizde Geçici 2. madde doğrulstusunda değerlendirdik. Ancak bazı konularda tereddüte düştük parsel L bir parsel ön cepheler teşekkül arkalarda geçici 2. madde uygulandığında TAKS hesabı artmaktadır.01.10.2017 tarihinde yürürlüğe giren Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin İfraz ve Tevhit Konulu 7. maddesinin 9. fıkrasında aynı yapı nizamı ve kullanım kararına sahip parseller tevhit edilmeleri halinde tevhit sonrasında elde edilen parsellerin taban alanı ve katlar alanı tevhit öncesi parsellerin ayrı ayrı hesaplanan taban alanları ve katlar alanları toplamını geçemez denmektedir. Bu hesaplama neticesinde tabanda 45,52 M2'LİK bir fazlalık, kat alanında ise 227,60 m2 inşaat artışı var .Bu nedenle bu projeyi iade etmek istemekteyiz.Ancak parsel maliki ben tevhidi mi yönetmelik öncesinde yaptım ,Madde 7/9 göre projemizi reddemezsiniz diyor. Bu konuda yardımlarınızı bekler, saygılarımı sunarım.

» Konut Alanında Ticari Yapılaşma 23.01.2018

Hocam merhaba, beldemiz A 2 konut alanında bulunan parsele vatandaşlarımızın ihtiyacı doğrultusunda, zemin katı depo 1. katı mesken olan bina yapılmak istenmektedir. Alt kat depo üst kat mesken inşaatı yapılabilmesi için planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 19. maddesinden faydalanabilir miyiz? Plan değişikliği yapmadan depo üstü mesken ya da iş yeri üstü mesken yapılabilir mi? Meclis kararı alınarak çözülebilir mi?

» 6306 Sayılı Kanun Uygulaması 12.12.2017

Hocam iyi günler. 6306 Sayılı kanunun uygulama yönetmeliğince ; riskli yapı olarak belirlenmiş bir yapıyı yıktıktan sonra o yapının ruhsat aldığı tarihteki imar durumu ile ruhsat verilebilir mi? Şu anda 4 kat imar durumuna sahip bir bölgede olan bölgede olan ve eski imar planlarına göre 5 katlı yapılan bir yapı yıkılacaktır. Bu yapı yerine maliklerce istenirse ilk ruhsat tarihindeki emsal ve kat yüksekliği kullanılarak ve gerekli meclis kararı alınarak plan notlarına düşülürse, ruhsat verilebilir mi?

» Yola Terk 11.10.2017

Yapı Ruhsatı almak için ham kadastro parseli ile Belediyemize başvuran vatandaşlara, 3194 sayılı imar kanununun 15, 16 ve 17. maddelerine istinaden yola terk, ifraz, tevhit, yoldan ihdas v.b. işlemleri yaptırmalarını istiyoruz. Bu şekilde hazırlanan dosyalarda, ''bedelsiz yola terk'' yapılıyor. Vatandaş, bedelsiz olarak yola terk ettiği alanla ilgili ayrıca bir dilekçe vererek, ''ileride plan değişikliği yapılması durumunda, yola terk ettiği kısımların tekrar kendisine verilmesi ve bu hususun alınan encümen kararında belirtilmesi'' talebinde bulundu. Biz bu işlemler için aldığımız Encümen Kararlarını mevcut imar durumuna göre alıyoruz.. Bu nedenle muhtemel bir durumla ilgili kararda bahsetmeyi uygun bulmadık.. SORU : Böyle bir uygulama olabilir mi? Olursa tam olarak ne yapmalıyız ?

» İfraz Yapılan Alanda 18 inci Madde Uygulaması Hk. 08.07.2017

Merhaba Hocam, Eskişehir İli, İnönü İlçesinde Uygulama İmar Planında Sanayi Alanı olarak görünen alanda İmar kanununun 18. Maddesinin uygulanması durumunun değerlendirilmesi hakkında; 2002 yılından beri sanayi alanı olarak görülen ve toplamda yaklaşık 72.000 m2 imar planına sahip sanayi alanın 2016 yılı içinde ilave plan ve plan revizyonu yapılmış ve bu alan yaklaşık olarak 185.000 m2 lik alana ulaşmıştır. Yukarıda bahsi geçen sanayi alanı imarlı alanda İmar kanunun 16. ve 17. Maddeleri ile Tapu kanunun 21. Maddesi gereğince Belediyemiz adına ihdas edilen (yaklaşık 28.430,00 m2) alan ile sadece sanayi kuruluşunun (yaklaşık 156.570,00 m2) mülkiyeti bulunmaktadır. Bu alanda imar kanununun 15. ve 16. Maddesine göre işlem yapılması mümkün iken sanayi kuruluşunun talebi üzerine imar kanunun 18. Madde uygulaması yapılabilir mi? İmar kanununun 18 inci maddesi uyarınca yapılacak arazi ve arsa düzenlenmesi ile ilgili esaslar hakkında yönetmeliğin 32. Maddesinde DOP oranı maksimum değeri geçer ise düşürmek için Belediye arsaları bu DOP kesintisi alanlarına tahsis edilir demektedir. DOP hesabı yapılır iken daha önce imar kanununun 16. Ve 17. Maddeleri ile tapu kanunun 21. Maddesi gereğince talep doğrultusunda Belediyemiz adına ihdas olan ve tescil edilen arsadan aynı oranda mı kesinti yapılacak yoksa bu arsalarımız ihdas olmadan önce yol olduğu için tamamı mı kesilecektir. (DOP oranı yaklaşık %15 dir) 18. madde uygulaması kamu yararına yapılacak bir işlem iken böyle bir durumda yapılması Belediyemiz mülkiyetindeki parsellerden de DOP oranı yada tamamı kesinti yapıldığı düşünüldüğünde yapılması doğru olur mu. Bu durum kamu zararı oluşturur mu? Saygılarımla, iyi çalışmalar.

» Terk Edilen Taşınmazların Eski Sahibine İadesi Hk. 02.07.2017

Merhaba Hocam, Eskişehir İli, İnönü İlçesinde Uygulama İmar Planında Sanayi Alanı olarak görünen alanda yer alan taşınmazlarımız ile ilgili olarak; 2002 yılından beri sanayi alanı olarak gösterilen ve toplamda 72.028 m2 imar planlı alana sahip sanayi alanın 2016 yılı içinde ilave plan ve plan revizyonu yapılmış. Bu alan yaklaşık olarak 185.000 m2 lik alana ulaşmıştır. Eski imar planda, 11.100 m2 yeşil alan ve 17.408 m2 yol-otopark alanı olarak geçmişte terkler yapılmıştır. Yeni imar planı kesinleştikten (Kesinleşme tarihi 08.03.2017) sonra eski planda yeşil alan ve yol-otopark olarak terki yapılmış alanlar 3194 sayılı İmar Kanunun 16. ve 17. Maddeleri ve Tapu Kanununun 21. Maddesi gereğince ihdas işlemi yapılarak Belediyemiz adına toplamda 28.430 m2 lik 31.05.2017 tarihinde sanayi alanı içinde 4 ayrı arsa vasıflı tapu çıkmıştır. Yeni kesinleşen sanayi alanı imar planı içinde kalan bu taşınmazları ilgili sanayi kuruluşu tarafından satın alınmak istenilmektedir. Ancak sanayici firma kesinleşmiş yeni plan uygulamasında da 11.114 m2 yeşil alan ve 6.170 m2 yol-otopark alanını olarak toplamda 17.284 m2 alan ayrıca terk edecektir. Görüdüğü üzere yıllar önce eski planda terk edilen alanların yeni imar planına göre Belediyemiz adına tescil edilen toplamda 28.430 m2 lik alanın tekrar eski sahibine satılması ve aynı imar planı içinde farklı yerde toplamda 17.284 m2 lik alanın tekrardan terk edilmesi sanayici firmada ve Belediyemizde çeşitli soru işaretlerine neden olmaktadır. Söz konusu duruma ilgili firma yeni terk edilecek alanın (17.284 m2) sanayicinin yeniden satın almak zorunda kaldığı ve Belediyemiz adına tescil işlemi 31.05.2017 tarihinde (28.430 m2) yapılan alandan (28.430-17.284 m2 = 11.146 m2) düşürülerek 11.146 m2 olarak satışı yapılması uygun mudur? Çünkü sanayi firması daha önceden tarla vasıflı yerdeki alanın rayiç bedeli 2,60 TL/m2 olup imar sonrası sanayi alanına dönüşen yerin rayiç bedeli 52 TL/m2 ye çıkması sanayici firmaya satış bedeli çok yüksek gelmektedir. Bu alanın yukarda hesabı yapılan şekilde 11.146 m2 olarak firmaya satışı yapılması veya 11.146 m2 olarak aynı sanayi imarı içinde farklı bir yerinde takası mevzuata uygun mudur? Bu tür konu Belediyemiz tarihinde daha önceden olmaması nedeni ile konuda ikilemde kaldık. Saygılarımla, iyi çalışmalar.

» İfraz İşlemi 27.06.2017

Soru 1- 18. madde uygulaması yapılmış bir yerde, oluşan imar parseli için daha sonra tekrar ifraz yapılarak ikiye bölünebilir mi?

Soru 2- Eğer ifraz yapılabilirse, parselin yola cephesi en az kaç m olmalıdır?

Soru 3- İmar plan notlarımızda ''Ayrık nizama tabi gelişme konut alanlarında min. parsel büyüklüğü 500 m²`dir.'' ibaresi mevcuttur. Söz konusu parsel ayrık nizam ama gelişme konut alanında değil ''yerleşik konut alanı''nda kalmaktadır. Bu durumda yukarıda yazan plan notu geçerli midir?