Mevzuat Takip SistemiKamu Görevlileri Sendikaları

» 4668 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’ nun “Sendika Üyeliğinin Kazanılması” Başlıklı 14 üncü maddesinin Son Fıkrasında Belirtilen “Aynı Tarihli” İbaresinden Ne Anlaşılması Gerektiği. / Devlet Personel Başkanlığı 12.05.2010

» 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Hükümleri Çerçevesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleriyle Sosyal Denge Sözleşmesinin Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak İse İl Özel İdare İle Birlikte Mi Yoksa Ayrı Mı Yapılacağı / Devlet Personel Başkanlığı 08.08.2012

» 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 30 uncu maddesi Hükmünce Yapılan Üye Sayılarının Tespitinde Hangi Tarihin Esas Alınacağı / Devlet Personel Başkanlığı 15.06.2012

» 4688 sayılı Kanun Çerçevesinde Görev Yapan Sendika İl Temsilcilerinin Protokol Kuralları Gereği Davet Edildikleri Siyasi Parti Kongrelerine Katılarak Bu Kongrelerde Protokolde Yer Almalarında Herhangi Bir Sakınca Bulunup Bulunmadığı / Devlet Personel Başkanlığı 22.04.2015

» 4688 Sayılı Kanun Çerçevesinde Üniversitelerin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde Çalışan Personelin Hangi Hizmet Kolunda Örgütlü Sendikalara Üye Olabileceği / Devlet Personel Başkanlığı 15.04.2013

» 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Kamu Görevlileri Sendikalarına Üye Olup Olamayacağı ve Bu Kapsamda Çalışmakta Olan Personele 5 YTL. Sendika Ödeneğinin Ödenip Ödenemeyeceği Hususunda / Devlet Personel Başkanlığı 26.04.2007

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 108 inci maddesine Göre Aylıksız İzne Ayrılan Kamu Görevlisinin Kendi Talebiyle Sendika Üyelik Ödentisinin Yatırılıp Yatırılamayacağı, Yatırılırsa Sayımlarda Dikkate Alınıp Alınamayacağına Dair / Devlet Personel Başkanlığı 11.02.2013

» 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 108. Maddesine Göre Aylıksız İzne Ayrılan Kamu Görevlisinin Kendi Talebiyle Sendika Üyelik Ödentisinin Yatırılıp Yatırılamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 11.02.2013

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) Bendi Kapsamında Sözleşmeli Olarak Çalışmakta Olan Personelin Kamu Görevlileri Sendikalarına Üye Olup Olamayacağı Hakkında / Devlet Personel Başkanlığı 26.04.2007

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre Sözleşmeli Personel Pozisyonunda Çalışan Sendika Yöneticisi Personelin, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre Sendika Yöneticiliği Süresince Aylıksız İzin Kullanıp Kullanamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 01.07.2011