Mevzuat Takip SistemiKamu Zararı

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Kamu zararının tahsili 19.04.2018

Sayın Hocam, Sayıştayca yapılan teftiş sonucunda bazı personellere ödeme konusunda müştereken ve müteselsilen olmak üzere kişi borcu çıkartılmıştır. Kişi borcu çıkartılan memurların ödeyecekleri borç muhasebe kayıtlarına faizleri hesaplanarak işlendi.

Soru 1: Memurların ödeyecekleri kamu zararının tahsilini tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde rızaen ödeme yapmazlarsa 2004 sayılı kanuna göre icra mı başlatmalıyım?

Soru 2: Sayıştay Kanununun 55 .Maddesi uyarınca 60 gün içerisinde Temyiz Kuruluna eğer itiraz ederlerse temyiz kurulundan gelecek sonucu beklemeliyim mi?

» Kamu zararı tahsili 22.01.2018

Sayın Hocam, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na tevdi edilen bir dosyanın soruşturma neticesinde düzenlenen tazmin raporunun sonuç bölümünde …………..TL’nin Yüklenici Firma ve Harcama Yetkilisinden tahsil edilmesi gerektiği belirtilerek, Üst Yöneticinin imzasıyla Mali Hizmetler Dairesine geldi. Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 7/2 maddesinde” Tespit edilen kamu zararına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilâm ve benzeri belgeler ilgili kamu idarelerine gönderilir. Kontrol, denetim ve inceleme sonucunda tespit edilerek kamu idarelerine bildirilen kamu zararlarına ilişkin belgelerde yer alan hususlar, ilgili harcama yetkilisinin de görüşleri alınmak suretiyle merkezde üst yönetici, taşrada ise idarenin en üst yöneticisi tarafından değerlendirilir” denmektedir. Buna göre ilgili kamu zararının tahsilinde önce; 1- Harcama yetkilisinin görüşünü hangi Birim almalıdır? 2- Görüşün Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığınca alınması gerekiyorsa, teftiş raporuyla Harcama Yetkilisi görüşü arasında farklılık durumunda işlem ne olmalıdır? 3- Mali Hizmetlerin bu konuda Üst Yöneticiye görüş bildirme sorumluluğu var mıdır? Bu konularda bilgilendirmeniz için şimdiden teşekkürler, 

» Kamu zararı faiz hesaplaması 19.01.2018

Hocam iyi çalışmalar. Belediyemiz kadrolu çalışan işçilerden birisi 6360 sayılı kanundan önce, Belde belediyesinde iken ölümlü trafik kazası olayına karışmıştır. Daha sonra Belde Belediyesi Belediyemize devrolmuştur. 2014 kasım ayında karşı taraf ile Belediyemiz arasında sözleşme yapılmış ve taksitler halinde Antalya 13. icra Müdürlüğüne taksitler halinde 150.000,00 TL ödenmiştir. İlk ödeme kasım 2014 yılında yapılmıştır ve ödeme emrinde 150.000,00 TL İşçinin 140.01.01 kişi alacakları hesabına işlenmiştir. Son ödeme taksiti de 11/08/2015 tarihinde yapılmıştır.(Dosya ilk icraya düştüğünde 78.000 TL idi. Dosya yı biz devraldığımız da en son hali icrada 150.000,00 tl oldu .Belediye olarak bizde 150.000,00 tl ödedik) . İşçinin hali hazırda 1/4 maaş kesintisi yapılmakta ve kendi isteği ile borcun tamamını kapatmak istemektedir.) Sorumuz ; 1) Paranın faizi hangi tarihte başlamalıdır? 2)Faiz 78.000,00 tl nin üzerine mi hesaplanacak, yoksa 150.000,00 Tl nin üzerine hesaplanacaktır? İcra dairesine şifahen sorduğumuzda 78.000,00 TL üzerine hesaplanacak , faizin faizi hesaplanmaz dedi. Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim.

» Kamu zararı faiz başlangıcı 08.01.2018

09/05/2012 tarihinde kaçak yapı imar cezası kesilmiştir. Bu ceza 21/11/2012 tarihinde encümen kararı ile iptal edilmiştir. Yapılan denetimde müffettiş iptal kararı veren encümene kamu zararı çıkarmıştır. Bu kamu zararı gecikme zammı başlangıcı ilk encümen tarihi mi yoksa ikinci encümen tarihi mi olacaktır. Ayrıca encümenlere çıkarılan kamu zararı 140 Kişi Borçları Hesabında mı takip edilecektir? Teşekkürler

» Mahkeme Kararıyla Ödenen Tazminat Ödemesinin Personelden Tahsili 07.09.2017

Davacı şirketin sigortalı aracının 2012 yılında Karacabey Sanayi Sitesi içerisindeki yolda seyrederken yol seviyesinden alçakta kalan rogar kapağının oluşturduğu çukura düşmesi nedeniyle araçta oluşan hasarısöz konusu yolun rögar kapağının Belediyenin bakım ve gözetiminde olması nedeniyle Belediyenin karşılaması gerekçesiyle davanın kabulüne ve miktar bakımında kesin olarak karar verilmiştir. Belediyemizce icra takibine düşmemek ve kurum hesaplarına haciz gelmemesi için karar verilmiş olan miktar Belediyemiz tarafından ödenmiştir. O dönemde Fen İşleri Müdür Vekili olan görevliden ödenen miktarın rücu edilip edilmeyeceği ve rücu edilmesi için mali hizmetler müdürlüğünce yasal süre ne kadardır?

» Personel Giderleri Oranı Hesabı Hk. 24.03.2017

Merhaba Hocam, 2015 yılı kesinleşen gelirimize oranla personel gideri oranımız %22 olarak gerçekleştiğinden 2016 yılı içerisinde Belediyemizde ihtiyaç duyulan kadrolara 8 adet sözleşmeli memur alımı yapılmıştır. Bu alımlar neticesinde 2016 yılında kesinleşmeyen personel gideri bütçe gelirine %32 olarak gerçekleşmiştir. Bu oranlara göre kamu zararı hesaplamasında 2015 yılı kesinleşen gelir mi, yoksa 2016 yılı kesinleşmeyen gelir mi baz alınmalıdır? Teşekkürler

» Kamu Zararlarında Faiz ve Zamanaşımı 16.02.2017

Sn Hocam, 1995 yılında belediye personeline kesilen nema ücretleri o dönemde maaşlardan kesinti yapılmayarak maaşlara yansıtılmıştır. Yapılan kesilenler de personele iade edilmiştir. Ancak gelen müfettiş kamu zararı çıkartarak personelden alınmasını istemiştir. Belediye meclis kararı alarak kamu zararının iptal etmiş olup aynı zamanda Sayıştaydan da konu ile ilgili görüş talebinde bulunarak gelen cevaba istinaden hareket etme kararı vermiştir. Ancak kayıtlarımızda ve Sayıştayda konu ile ilgili cevaba rastlanılmamıştır. Şimdi Valilik bizden konu ile ilgili bilgi talep etmektedir. soru1: 1995 yılında örneğin 15 TL olan borç (kamu zararı) bugün ilgili personele ne kadar tahakkuk ettirmeliyiz? Yasal faizi nasıl hesaplanır? soru2: Aradan gecen zaman itibari ile zaman aşımı söz konusu olabilir mi? soru3: Belediye olarak söz konusu nemaları tahsil etmeme gibi bir imkanımız var mıdır?

» Kamu Zararının Taksitlendirilmesi ve Faiz Uygulanması 06.01.2017

5393 sayılı Belediye Kanunu 54. ve 55. Maddelerine göre Belediye iş ve işlemleri hakkında İçişleri Bakanlığı Mahalli idareler Başkontrolörleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda düzenlediği denetim raporlarında, kamu kaynağında eksilmeye neden olunarak kamu zararına yol açıldığı, 5018 sayılı kanunun 71. Madde hükmü gereğince memurlardan tahsili sağlanması gerektiği ve üst yönetici tarafından tahsili yönünde onaylanan kamu zararları ile ilgili olarak; Örneğin; Kişi 2013 yılından itibaren aylık olarak 100,00 TL almıştır. Denetim tarihi 03/10/2016’dır. İlgili kişinin 60 ay taksitlendirme talep edilmesi halinde, hangi sürelerde ve hangi oranda faiz uygulanacaktır? İyi çalışmalar, Teşekkürler...

» Kamu Zararlarında Zamanaşımı 11.12.2016

6360 Sayılı kanun ile Yumrutaş belediyesi kapanarak Belediyemize mahalle olarak bağlanmıştır. Yumrutaş Belediye Başkanlığının 1996-1997-1998 Mali yıllarına ait Hesap iş ve işlemlerini 1999 yılında teftiş eden içişleri bakanlığı kontrolörü tarafından 6 maddede değişik tutarlarda zimmet çıkarılmış olup ancak bugüne kadar tahsil edilmemiştir. Tahsil edilmeyen zimmet 5 yıllık zaman aşımına uğramış mıdır, yoksa sorumlulardan tahsil yoluna mı gidilecektir?

» Kamu Zararının Tahsili 06.12.2016

Selam hocam Belediyemizi 2015 yılı özel teftişle denetleyen mülkiye müfettişlerinin personel ve firmalara çıkarmış olduğu kişi borçlarına bazı firmalara yüksek oranda kişi borcu çıkarılmış bir firmaya 2010-2015 yılları arasında hizmet alımlarına istinaden 1.270.000,00-TL kişi borcu çıkarılmış bu kişi borcuna yapılan itirazlar mülkiye müfettişliği ve teftiş kurulu başkanlığına itiraz yapılmış ve red olduğundan bu firma ana para ya vermeyi kabul etmekte ancak çıkarılan yasal faize 6736 sayılı yasa ile bazı alacakların yeniden yapılandırması kanunun 1.maddesinin g)bendinde Belediyelerin; 1-2016 yılına ilişkin olarak 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil)önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları gecikme faizleri gecikme zamları bunların dışında kalan ve 6183 sayılı kanun kapsamında takip edilen ve vadesi 30.06.2016 tarihinden (bu tarih dahil)önce olduğu halde bu kanunun yayınlandığı tarih itibarı ile ödenmemiş bulunan asli ve fer-i amme alacakları, 2) 2 464 sayılı kanunun 97.maddesine göre tahsili gereken ve vadesi 30.06.2016 tarihinden(bu tarih dahil) önce olduğu halde bu kanunun yayınlandığı tarih itibarı ile ödenmemiş bulunan ücret alacakları ile bunlara bağlı fer-i alacakları ile ilgili madde hükmü gereği ilgili firmanın kişi borcuna ait faizi kanunun yasal süresi içinde başvurmuş olup; bu firmaya ait kişi borcun yasal faizi silinebilir mi?