Mevzuat Takip SistemiKamulaştırma

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Kıymet Takdir ve Uzlaşma Komisyonu Kurulması 25.01.2018

Muhterem Hocam, Belediyemiz tarafından oluşturulacak kıymet takdir komisyonu ve uzlaşma komisyonu belediye meclisinde mi yoksa belediye encümenin de mi belirlenir? Hürmetler...

» Organize Sanayiye Taşınmaz Satışı Hk. 27.09.2017

Sayın Hocam, Mülkiyeti tamamen belediyeye ait hiç bir hissedarı olmayan bir araziyi teknoloji organize sanayi bölgesi arıtma tesisi yapmak için satın almak istemektedir. Bu arazinin direk onlara satış işlemleri nasıl yapılır? İlgili mevzuatlar hakkında bilgi vermenizi rica ederiz.

» Belediyeye Ait Elektrik Trafosunun Devri 14.07.2017

İyi çalışmalar, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. 407 ada 1 parsel üzerinde bulunan trafoyu “ 28 Ocak 2014 tarihli ve 28896 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan TC Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği'nin Tüketici Mülkiyetindeki Dağıtım Tesisleri başlıklı 37. Maddenin 01/06/2017 tarihli ve 30083 sayılı Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik değişikliğinin Sekizinci Bölüm 37.maddenin 1 fıkrasının ç) bendinde geçen; “Dağıtım şirketince dağıtım şebekesi içinde başka bir amaçla da faydalanılmak üzere devralınması uygun görülen diğer dağıtım tesisleri.” İlgili Yönetmelik gereğince Sarıgöl İlçesi sınırlarında bulunan kurumunuza ait 32160451 tesisat numaralı 400 kVA gücündeki trafonuzun TEDAŞ adına Şirketimiz tarafından belirlenen usul ve esaslar dahilinde, yatırım planında öngörülen süreç çerçevesinde devralınmaktadır Söz konusu dağıtım tesislerinin devri için anlaşma esas olduğundan yazımızın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ekteki belgelerle birlikte, anlaşma için Şirketimize tarafınızca veya tarafınızı temsile yetkili kişilerce başvurulması gerekmektedir.” İçerikli yazısı ile devir almak istiyor. Trafonun bulunduğu taşınmaz alanında Belediye Binası ve özel şahışlara ait dükkanlar bulunmaktadır. 1- Trafoyu, belediyemize olan maliyeti göz önünde bulundurarak mı satışını yapacağız? 2- Satışını yapacağımız trafonun yeri ile ilgili kiralama işlemi uygulayacak mıyız? 3- Satacak veya devredecek olduğumuz trafo ile ilgili belediye meclisince mi yoksa belediye encümenince mi karar alacağız? 4- İmar planında Belediye Alanı olarak görülen yer için trafonun işgal ettiği alanın trafo alanı olarak plan tadilatı yapılması gerekir mi? 5- Özel şahıslara ait dükkan sahiplerinden muvafakat alınması gerekir mi?

» Kapalı pazar alanı genişletilmesi hk. 22.06.2017

Belediyemiz kapalı pazar alanı genişletilmesi için pazar içinde kalan 2 adet evlerin sahipleriyle uzlaşılarak uzlaşılan fiyatlar üzerinden paraları ödenerek satın alınmıştır. Paralar belediyemizce defaten ödenmiştir. Yapılan işlemeler açısından herhangi bir sakınca var mıdır?

» Trafo yerinin kiralanması hk. 29.04.2017

Sayın Hocam; Belediyemiz mülkiyetinde olan arazi üzerine imar planına uygun otoparkı ve ticaret alanları olan yer yapılmaktadır. Bu alan içersinde planda trafo yeri ayrılmıştır. Trafo yerinin kiralanması için Belediye Meclisinice meclis kararı alınıp 25 yıl süreyle kiralama kararı alınıp 2886 sayılı D.İ.K. gereğince 51/g maddesine göre Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. 'ne ihale edilebilir mi?

» Kamulaştırma Kararı 23.02.2017

Kamulaştırma işlemi için meclis kararı mı gerekli yoksa encümen kararı ile mi başlamak gerekir.?

» Arsa ve arazi alımı hakkında 03.09.2016

Sn Hocam, imar planı dışında olan bir yere (spor tesisimizin hemen yanı başında) halı saha yapmak istiyoruz. soru1: Belediye olarak kamulaştırma yapabilir miyiz? soru2: Belediye olarak ihaleyle satın alabilir miyiz? (hangi yöntem ve parasal sınır var mıdır?) soru3: Belediye şirketimize de nasıl kazandırabiliriz?

» Enkaz bedeli 18.06.2016

Sayın Hocam; imar uygulaması sonucu yol ortasında kalmış bir RUHSATSIZ binayı (1970 li yıllarda yapılmış) yıkmamız geriyor. 1-enkaz bedeli adı altında bu bina sahibine ödeme yapabilir miyiz? enkaz bedelinin ödenmesinde encümenin bir görevi var mı yoksa ilgili birim müdürlüğü bütçesinin ilgili kaleminden direk ödeme yapılabilir mi? 2-ödeme evrakına hangi belgeler konulmalı (harcama belgeleri yönetmeliğinde açıklama bulamadık)? 3- yapı sahibi anlaşmaya razı olmuyor,nasıl bir yöntem izlemeliyiz? saygılarımla...

» Cins değişikliği yapılmayan yerin takas işlemi 11.06.2016

İyi günler Hocam, ilçemizde kapalı pazar yeri yapacağımız alan içerisinde vatandaşa ait iş yeri bulunmakta, ancak bu işyeri tapuda arsa olarak görülmektedir. Biz burayı belediyemize ait başka yerdeki bir arsamız ile takas etmek istiyoruz. Ancak bina tapuda görülmediği için bedel tespiti neye göre ve nasıl yapılmalı, arsa takası haricinde bedel ödemek gerekirse nasıl ve neye göre ödeme yapacağız?

» Kamulaştırmada KDV Uygulaması 16.05.2016

Belediye meclisimiz tarafından bir binanın kamulaştırılmasına karar verilmiş , kıymet takdir komisyonu tarafından binanın kıymet takdiri yapılmıştır. Kıymet takdiri yapılan taşınmazın kamulaştırılması için kurulan uzlaşma komisyonu tarafından KDV konusunda tereddüt oluşmuş kamulaştırmada KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı konusu çözüme kavuşturulamamıştır. KDV Kanununun 17. maddesinin Diğer İstisnalar Başlıklı 4. fıkrasının (r) bendinde: "Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri. İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır. İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır." denilmektedir. Kamulaştırma yapılacak olan taşınmaz ........A.Ş.nin aktifinde 4 yıldır kayıtlı bulunmaktadır. Bu bilgiler çerçevesinde kamulaştırılacak taşınmaz için KDV ödenip ödenmeyeceği hususunda bilgi verilmesini talep etmekteyiz.