Mevzuat Takip SistemiKentsel Dönüşüm-Afet Riskli Alanlar

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Riskli Yapılarda Otopark Ücreti Muafiyeti 16.05.2017

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanları Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 6306 Sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği ve 26.04.2016 tarih ve 29695 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kanun ile 6306 Sayılı Kanunun bazı maddelerinde yapılan değişiklikler uyarınca; -Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 05.08.2016 tarihinde, 6306 Sayılı Kanun uyarınca riskli yapı olduğu tespit edilmiş olan yapılar ile ilgili olarak yapılacak yeni ruhsat başvurularında daha önce belediyelerce harç alınmamış olan yerlerde "otopark yönetmeliği" uyarınca kanun ve yönetmelikler kapsamında harç ve ücretlerden muafiyet uygulanmalı mıdır? -Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 26.04.2016 tarih öncesi, 6306 Sayılı Kanun uyarınca riskli yapı olduğu tespit edilmiş olan yapılar ile ilgili olarak yapılacak yeni ruhsat başvurularında daha önce belediyelerce harç alınmamış olan yerlerde "otopark yönetmeliği" uyarınca kanun ve yönetmelikler kapsamında harç ve ücretlerden muafiyet uygulanmalı mıdır?

» Riskli Yapı Uygulamasında Harç ve Ücret Muafiyeti 30.01.2017

6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un 7’inci maddesinin 9 uncu ve 10 uncu fıkraları uyarınca 15.12.2012 tarihli 28498 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesinin 9 uncu fıkrasında yer alan şekli ile ‘Riskli alanlarda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerince, İlgili kurum adına değil de kendi adlarına uygulamada bulunması halinde, riskli alanlardaki yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce harç ve ücretlere ilave olarak sadece kullanım maksadı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınır, denilmekte olup, belediyelerce alınmaması gereken harç ve ücretler belirtilmiştir. 27.10.2016 tarihli ve 29870 tarihli ve 29870 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik ile 6306 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklik ile 16 ıncı maddesinin 9 uncu fıkrasında da değişiklikler yapıldığından bu madde kapsamında;  

1) Belediyelerden harç ve muafiyet istisnası kalktı mı, harç almaya devam edilecek mi? Yoksa riskli alanlardaki yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce harç ve ücretlere ilave olarak sadece kullanım maksadı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları mı alınacak?

2) Belediyelerce alınmaması gereken ücretler nelerdir?

3) 1957 öncesi yapılar içinde geçerli midir?

4) Riskli alanlardaki tevhidler de iki parsel üzerine oturan taban alanlı yapılarda (örneğin binanın taban alanının yarısı 1 nolu parselde, diğer yarısı 2 nolu parselde) riskli yapı uygulaması nasıl yapılacaktır?

Yukarıda belirtilen konularla ilgili Belediyemizde yapılan uygulamalarda tereddütler oluşmuştur? Nasıl bir işlem yapmamız gerektiği konusunda yardımlarınızı bekler saygılarımı sunarım.

 

» Sel taşkın alanındaki yapılar hk. 08.08.2016

Belediyemiz sınırları içerisinde sel, taşkın alanında kalan yapıların yıkımı kime aittir? Ayrıca bu alanda kamulaştırma işlemi yapılacak mıdır? Yapılacak ise hangi kurum tarafından yapılacaktır? (Büyükşehir ilçe belediyesiyiz.)

» Riskli yapılar hk. 12.05.2016

6306 sayılı Kanunun 7. maddesinin 10. bendi; 14/04/2016 tarihli ve 6704 sayılı kanunun 24. 'üncü maddesi ile "riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların bulunduğu parsellerde, gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunulması hâlinde, yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce alınan harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınır." ifadesiyle değiştirilmiştir. sadece risk yapı tespiti yaptırılan herhangi bir yapıda ruhsat aşamasında yapı ruhsat harcı işlemlerinde 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin 16. maddesi hükümleri geçerli midir?

 

 

» Tehlikeli Yapıların Yıkımı 12.03.2015

3194 sayılı imar kanununun 39. Maddesinde; "Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine, tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere tebligat yapılır. Onlar da bulunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icabettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir." Denilmektedir. Söz konusu Maddede alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. İbaresine istinaden vatandaş dilekçesiyle belediye tarafından yıkım işlemleri gerçekleştirilebilir mi? Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, bina içinde oturulmayan komşular tarafından şikayete konu olan ve tehlike arz eden yerler için, ve mal sahibinin rızası ile yıkım işlemleri belediye tarafından yapılabilinir mi? Ya da maliklerden bazılarında ölüm var ve intikal işlemleri yapılmamış ise nasıl bir yol izlenmeli…. fakruhali tevsik i nasıl belirlenir? maili inhidam raporu düzenlenmeden yıkım yapılır mı?

» TOKİ'ye Arsa Devri 05.02.2015

Mükliyeti belediyemize ait olan arsaları Başbakanlık Toplu Konut İdaresine ücretsiz verebilir miyiz? Ya da toplu konut yapılması için belediye taşınmazlarımızı takas işleminde kullanıp elde ettiğimiz yeni arsaları toki arsası olarak bedelsiz devredebilir miyiz? Nasıl işlem yapmamız gerekir? Teşekkür ederim.

» Riskli Yapı 11.12.2014

Sayın Hocam:Bireysel olarak yapılan başvuru üzerine Kentsel dönüşüm uygulanacak olan yerde 1 veya 2 katlı eski bina yıkılıp yerine 20 dairelik bir yapı inşaat ruhsatı verildiğinde uygulanacak inşaat ruhsat harçları nasıl hesaplanacaktır?

» Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapılar 30.08.2014

Hocam Merhabalar! İlçemiz Merkezi ve İlçemize 6360 sayılı yasa ile mahalle olarak katılan Belde ve köylerde yıkılacak derecede tehlike arz eden eski yapılar bulunmaktadır. Bununla ilgili Belediyemizce yapılacak iş ve işlemler nelerdir? Vereceğiniz cevaplara şimdiden çok teşekkür eder, saygılar sunarım.