Mevzuat Takip SistemiKurul Kararları

» 373 nolu İlke Kararı / Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu 13.01.2015

» Su Kanunu / Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 31.01.2013

» Organize Sanayi Bölgeleri İçerisinde Elektronik Haberleşme Hizmeti Verilmesi / Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu 23.01.2013

» Doğal Sit Alanlarındaki Köy Yerleşik Alanlarında, Civarında ve Mezralarda Yapılacak Yapılara İlişkin / Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu 22.05.2012

» Burdur'da Faaliyet Gösteren Yapı Denetim Kuruluşlarının Aralarındaki Anlaşma İle Asgari Hizmet Bedeli Oranının Üzerinde Ücret Oranı Uyguladıkları İddiası / Rekabet Kurumu 12.04.2012

» Aksaray İlinde Faaliyet Gösteren Yapı Denetim Firmaları Tarafından Hizmet Bedellerinin Yeknesak Olarak İlgili Bakanlıkça Belirlenen Bedelin Üzerinde Uygulandığı ve Söz Konusu Firmaların Aralarında Havuz Oluşturdukları İddiası. / Rekabet Kurumu 21.12.2011

» Koruma amaçlı imar planı yapılıp ilgili koruma bölge kurulunca uygun bulunana kadar, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı parseli ve diğer parsellerdeki; zorunlu alt yapı uygulamalarının koruma bölge kurulu kararları doğrultusunda yapılabileceği / Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 06.01.2011

» Koruma Şansını Kaybetmiş veya Mimari Özelliğini Tümü İle Yitirmiş Taşınmaz Kültür Varlıkları Hakkında / Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 14.09.2010

» Denizli İlinde Faaliyet Gösteren Tüm Yapı Denetim Firmalarının Dernek Çatısı Altında Denizli Belediyesi ile Protokol İmzalayarak Bir Havuz Sistemi Oluşturdukları ve Bu Suretle Pazarı Paylaşıp Müşterilere Ücret Empoze Ettikleri İddiası / Rekabet Kurumu 06.05.2010

» Sit Alanlarını İçeren 1/25000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları Hakkında / Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu 19.01.2010