Mevzuat Takip SistemiMali Haklar

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Zabıta Özel Hizmet Tazminatı 19.02.2018

Sayın hocam, zabıta komiseri personelimiz var. Özel hizmet tazminat oranında tereddüde düştük. Şuan biz 60 puan üzerinden işlem yapıyoruz. 60 olarak devam mı edeceğiz, yoksa 65 olarak mı ödeyecegiz? 5 puan ilave yaparsak tüm zabıta ve itfaiye personelleri için uygulayacak mıyız? teşekkürler

» Teknik Hizmetler Yan Ödeme Puanının Tespitinde Hizmet Süresi 13.02.2018

Sayın Hocam, THS.da Mühendis kadrosunda olan memura yan ödeme cetvelinin B bölümünde .....5 yıla kadar hizmeti olanlara...., 5 yıldan fazla hizmeti olanlara.....ödenecek yan ödeme puanının hesabında 5 yılı dikkate alırken sadece kendi ihtisas dallarında geçirdiği süreleri mi almalıyız?  Yoksa kıdem yılını mı dikkate almalıyız? Çünkü kıdem yılına askerlik vb. dahil edilmektedir.

» Zabıta Personeli İlave Zam ve Tazminatları 11.02.2018

Kamu Görevlilerinin geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik 2018-2019 yıllarını kapsayan Dördüncü dönem Yerel Yönetimler Hizmet Koluna ilişkin Toplu Sözleşmesinde: Zabıta ve İtfaiye Personelinin Tazminatları Madde 5) 2006/10344 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına ödenecek Zam ve tazminatlara ilişkin karara ekli ll ve lll sayılı cetvellere göre Zabıta ve İtfaiye Personelinin Tazminatları, bulundukları dereceleri itibariyle yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edilir, denmektedir. Yine Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04/01/2018 tarihli 2 sıra nolu Mali ve Sosyal Haklar Genelgesinde; Zabıta ve İtfaiye Personeline 2006/10344 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına ödenecek Zam ve tazminatlara ilişkin karara ekli ll ve lll sayılı cetvellere göre, bulundukları dereceleri itibariyle yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 5 puan ilave edileceği hakkında bir ibare bulunmamaktadır. Ocak ayı memur maaşları, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04/01/2018 tarihli 2 sıra nolu Mali ve Sosyal Haklar Genelgesine göre yapılmıştır. (2006/10344 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına ödenecek Zam ve tazminatlara ilişkin karara ekli l sayılı cetvelde belirlenmiş olan zam puanlarından, yararlanmakta oldukları Yan Ödeme Zammı Puanları %50 artırımlı olarak uygulanmıştır.) Belediyemizde çalışan zabıta personelleri 2018 ocak ayı itibariyle tazminatlarına 5 puan ilave edilmemesi konusunda tereddüt yaşamaktadır. Yapılan uygulamanın doğru olup olmadığı hakkında vereceğiniz bilgiler için şimdiden TEŞEKKÜR ederim. 

» Müdürlük Yapan Avukatın Ek Göstergesi 08.02.2018

Sayın Hocam, 1 dereceli Hukuk İşleri Müdürü kadrosunda olan Avukat'ın 11 yıl hizmeti bulunmakta olup, 4/3 KHA dan maaş almaktadır. Ek göstergesini kaç vermeliyiz?

» Kıst Maaş Hesabı 07.02.2018

Devlet Memur Kıstelyevm Maaş Hesabı 22.01.2018 tarihinde açıktan atama ile göreve başlayan zabıta memuru için Ocak 2018 (15.01.2018-14.02.2018) dönemi kıstelyevm maaş hesaplamamız gerekmektedir. Personelin fiili çalışma günü 24 gündür. (hafta sonları dâhil) Kazanç hesabında ilgili ayın toplam gününü mü (aralık 31 gün şubat 28 gün) yoksa sabit olarak 30 günümü baz almalıyız.(Emekli Keseneği Matrahı Hesabında 30 günü Baz Alıyoruz Ödemeye Esaslar için hangisi olacak) Ocak Ayı İçin Örnek : 22.01.2018 tarihinde göreve başlama Ödemeye Esas Taban Aylık Hesabında: 1.607,65 / 31 * 24 = 1.244,63 veya 1.607,65 / 30 * 24 = 1.286,12 işlemlerinden hangisini yapmamız gerekiyor. Şubat Ayı İçin Örnek : 19.02.2018 tarihinde göreve başlama Ödemeye Esas Taban Aylık Hesabında: 1.607,65 / 28 * 24 = 1.377,99 veya 1.607,65 / 30 * 24 = 1.286,12 işlemlerinden hangisini yapmamız gerekiyor. Sözleşmeli Personel Kıstelyevm Maaş Hesabı Aynı durum Sözleşmeli personel( 5393 sayılı kanunun 49. maddesine istinaden istihdam edilen personel) olduğunda aylık net ücret hesabında nasıl uygulanacaktır. Ocak Ayı İçin Örnek : 22.01.2018 tarihinde göreve başlama Sözleşmeli Personel Net Maaş Hesabında: 3.090,11 / 31 * 24 = 2.392,34 veya 3.090,11 / 30 * 24 = 2.472,09 işlemlerinden hangisini yapmamız gerekiyor. Şubat Ayı İçin Örnek : 19.02.2018 tarihinde göreve başlama Sözleşmeli Personel Net Maaş Hesabında: 3.090,11 / 28 * 24 = 2.648,67 veya 3.090,11 / 30 * 24 = 2.472,09 işlemlerinden hangisini yapmamız gerekiyor.

» ÇED Çalışmalarına Katılan Biyologlara Ek ÖHT 29.01.2018

Sayın Hocam, Memurların 4.dönem Toplu Sözleşmelerinin 48. maddesinde Biyologlara ek ÖHT. verilmesi ile alakalı bölümde ... biyolog kadrolarında bulunanlardan anılan sırada yer alan personelle birlikte açık çalışma mahallerindeki ÇED çalışmalarına katılanlara da kimyagerler için ödenecek ÖHT. ödenir ibaresine göre; tüm biyolog kadrosunda olanlara mı, yoksa sadece ÇED çalışmalarına katılanlara mı %122 oranı uygulanmalıdır?

» Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Mezun 25.01.2018

Sayın Hocam, Kurumumuzda Sağlık Meslek Lisesinin Tıbbi Sekreterlik Bölümünden mezun olup sağlık teknisyeni kadrosunda görev yapan personelimiz sırası ile aşağıdaki öğrenimleri tamamlamıştır. 1- 30.05.2007-30.05.2011 tarihleri arasında İşletme Fakültesinin İşletme bölümünden, 2- 07.09.2007-07.09.2009 tarihleri arasında Açıköğretim Fakültesinin Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümünden, 3- 22.02.2014-10.10.2014 tarihleri arasında Sosyal Bilimler Enstitüsünün Sağlık Kurulumları İşletmeciliği bölümünde yüksek lisans, 4- 28.05.2014-28.05.2016 tarihleri arasında da Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programından mezun olmuştur. Soru 1: İlgilinin göreve başlamış olduğu öğreniminin bir üst öğrenimi olan Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik mezuniyet durumuna göre intibakı yapılarak, teknikere karşılık gelen yan ödeme ve özel hizmet tazminatlarından yararlandırılıp yararlandırılamayacağı? Soru 2: Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/04/2009 tarihli toplantısında alınan karar ile 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 e 43/b maddeleri uyarınca, Meslek yüksekokullarının bölüm ve program adlarının önerilen şekilde kabul edilmesine ve uygulamaya 2009-2010 öğretim yılından itibaren başlanmasına, Eski programların karşılarında gösterilen yeniden düzenlenen programlar ile eşdeğer olduğunun kabul edilmesine karar verilmiştir. Bahse konu karar ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü mezunlarının unvanı meslek elemanı olarak kabul edilmiştir. İlgilinin yukarıda sıralanan öğrenim durumları dikkate alındığında kurumumuzca açılacak olan unvan değişikliği sınavında 4.sıradaki öğrenim durumuna göre Sağlık Teknikeri unvanındaki kadroya başvurusunun kabul edilip edilemeyeceği hususlarında tarafımıza bilgi verilmesini arz ederim.

» Astsubaylıktan Gelen Memurun Ek Göstergesi 13.01.2018

Selam hocam belediyemize 15.11.2017 tarihinde atanan 657 DMK tabi VHKİ. memur 4/2 derece ve kademe ve işgal ettiği kadro derecesi 3 tür adı geçen personel daha evvel TSK. Astsubay iken(15 yıl hizmeti olan)önceki kadrosuna ait en son ek göstergesi 1.600 puan iken şu anki VHKİ kadrosuna ait ek göstergesi 800 puan olarak hesaplanmıştır. Daha önceki ek gösterge ve diğer maaş katsayıları kazanılmış hak olması gerekmiyor mu? Şu an verilen ek gösterge doğru mu vereceğiniz cevaptan dolayı şimdide tşk...

» Arazi Tazminatı 10.01.2018

657 Sayılı Devlet Memurları statüsünde tekniker kadrosunda çalışan bir kişi tedviren temizlik işleri müdür vekili olarak görevlendirilmiştir.Temizlik İşleri Müdürü olarak görev yapan bu kişiye arazi tazminatı ödenir mi? Saygılarımla.

» Pratik bilgiler 09.01.2018

Sayın Hocam, 2018 yılı pratik bilgileri güncelleyebilirmisiniz.