Mevzuat Takip SistemiMali Haklar

» 6487 Sayılı Kanunun 13. Maddesi İle 3600’e Yükseltilen Daire Başkanı Ek Göstergesinden; Daha Önce Daire Başkanı Olarak Görev Yaptıktan Sonra Genel Müdürlük Müşavirliğine veya 1. Derecede Başuzman Kadrosuna Atanan Personelin Faydalanıp Faydalanamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 02.08.2013

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Memur Unvanlı Kadroda Görev Yapan ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Mezunu Olan Personele Mimar Kadrosunun Özlük Haklarının Ödenip Ödenmeyeceği / Devlet Personel Başkanlığı 22.01.2009

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Olarak Görev Yapan ve Aynı Kanunun 125/D Maddesi Uyarınca Kademe İlerlemesinin Durdurulması Cezası Verilen Memurun, Kıdem Aylığı Hesabına Esas Olan Gösterge Rakamının Artırılıp Artırılmayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 02.07.2013

» 657 sayılı Kanuna Tabi Personele 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunuyla Tespit Edilmiş Olan Ek Göstergelerin Uygulanamayacağı Hk. / Devlet Personel Başkanlığı 12.08.1994

» 666 sayılı KHK'ye Ekli II Sayılı Cetvelde Yer Alan Unvanlarda Görev Yapan ve Söz Konusu KHK Gereği Maaşı Ücret ve Tazminat Göstergeleri Üzerinden Hesaplanan Personelin, Hastalık İzin Sürelerinin 7 Günü Aşması Hali / Devlet Personel Başkanlığı 01.07.2013

» Akademik Kadroya Atanmadan Bu Kadroya Ait Ek Gösterge, Makam Tazminatı Ödemelerinden Yararlanılamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 07.06.2011

» Ankara Büyükşehir Belediyesi Kuruluşu Olan EGO Genel Müdürlüğünde 1. Hukuk Müşaviri ve Daire Başkanı Kadrolarında Görev Yapan Personelin 5216 sayılı Kanunun 22 nci Maddesine İstinaden 3600 Ek Göstergeden Yararlanıp Yararlanamayacakları / Devlet Personel Başkanlığı 23.07.2013

» Avukatlık Ücretinin Dağılımı / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 27.10.2005

» Avukatlık Vekâlet Ücreti / Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 03.12.2007

» Belediyece Oluşturulan Kurullarda Yer Alan Memurlara Huzur Hakkı Ödenip Ödenemeyeceği / Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 15.02.2006