Mevzuat Takip SistemiMemurluğun Sona Ermesi

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» İki kez istifa eden memurun tekrar göreve başlaması 22.04.2018

İyi günler Sayın Hocam. Daha önceden çeşitli sebeplerle iki defa istifa eden memurun tekrar memuriyete girmesi söz konusu olur mu? Nasıl bir işlem yapılması gerekir? Teşekkür ederim.

» Memurluktan Çıkarma İşlemleri 02.04.2018

Sayın Hocam; Belediyemizde görev yapan bir memur personel 657 sayılı kanunun 125 e/g bendi gereği içişleri bakanlığınca memurluktan çıkarma cezası almıştır. Bakanlığın çıkarma yazısı 29.03.2018'de belediyemize ulaşmıştır. Söz konusu yazıda "bakanlığımızın 22.02.2018 gün ve .... sayılı kararı ile memurluktan çıkarılmasına karar verilen....." denmektedir. Bu noktada personelin memurluktan çıkarılma tarihi 22 Şubat'mıdır. Yoksa ilgili yazının belediyemize ulaşma tarihi olan 29 mart'mıdır. Eğer 22 şubat ise 15 Mart'ta ödenen maaşı gerimi talep edeceğiz. Ve memurluktan çıkarma işlemine dair yapmamız gereken işlemler nelerdir. Saygılarımla

» İrtikap suçundan ceza alan personelin istifası 03.12.2017

Sayın hocam, istinaf mahkemesinde irtikap suçundan 4 yıl iki ay ceza alan arkadaşımız henüz mahkeme kararı belediyemize tebliğ edilmeden belediyemize bir dilekçe vererek 5434 sayılı Emekli Sandığı kanunu geçici 205 maddesi hükmüne göre hizmet yılını doldurduğu ancak yaşını beklediği bu nedenle aylık bağlanabilmesi için 16.12.2017 tarihi itibarı ile görevinden istifa etmek sureti ile ayrılmak istediğini belirtmiştir. Arkadaşımızın şifaen bu cezayı aldığını bilmekle beraber resmi olarak belediyemize ulaşan bir karar bulunmadığından başkanlığımız tarafından istifanın kabulü uygun olur mu? İstifanın kabul edilmesi ya da edilmemesinin sonucu ne olur? Mahkeme sonucunun belediyemize ulaşması halinde 657 sayılı yasanın 48 maddesi A-5 fıkrasını uygulamamız gerekeceğinden olayın seyri değişecektir. Ayrıca 16.12.2017 tarihi ile istifanın kabulü halinde aralık ayı maaşının hesaplanması nasıl yapılacaktır?

» İstifa eden memurun maaş iadesi 24.08.2017

Sayın Hocam:Belediyemizde memur olarak çalışan personelimiz sözleşmeli öğretmen olarak gideceğinden kurumumuzdan istifa etmiştir. İstifa tarihi 24/08/2017 almış olduğu maaş farkının iadesi gerekir mi?

» OHAL de Memurun İstifası 19.07.2017

Kurumumuzda, 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak 18.12.2012 tarihinde göreve başlamış bir personel, 17.07.2017 tarihi itibariyle istifa etmek istemektedir. Personelin OHAL koşullarında istifası mümkün müdür ya da İlgili tarih ve koşullar itibariyle hangi şartlarda istifa edebilir?

» Memurun İstifasını Geri Alması 21.03.2017

Sayın hocam; Belediyemizde görev yapmakta olan memurlardan bir kişinin kendi isteği ile istifa dilekçesini başkanlığa sunması üzerine dilekçe başkan tarafından onaylanarak istifası kabul edilmiş ve ilgili memurun 14.03.2017 tarihinde ilişiği kesilerek hitaba girişi yapılmıştır. Ancak daha sonra aradan geçen 7 günlük zaman zarfında kendisinin hata yaptığını ve yapılan işlemden dolayı pişman olduğunu söyleyerek yeniden görevine dönmek istediğini belirtmektedir. Bu konu ile ilgili yapılacak işlem nedir? Geri dönüşü mümkün müdür? Saygılarımla.

» Resen Emekliye Ayırma 04.01.2017

Sayın Hocam:657 Sayılı DMK na memurlarda resen emeklilik yaşı 65 olarak bilinmekte ve bu yaşa gelince resen emekli edilerek kurumla ilişiği kesilmektedir. Bunun başka bir istisnası var mıdır? örneğin :Emekli Sandığı Kanununun 39. maddesine göre, 30 hizmet yılını tamamlamış olanlar kurumlarınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın resen emekli edilebilir. Kanun maddesi tam olarak şu şekildedir: "Madde 39 - Emekli aylığı aşağıdaki hallerde bağlanır: Seçilmiş belediye reisleri ve vilayetlerin daimi komisyon azaları hariç olmak üzere, 30 hizmet yılını tamamlamış olanlar kurumlarınca lüzum görüldüğünde yaş kaydı aranmaksızın re'sen," bu şekilde kanun maddesi yürürlükte midir?

» 677 sayılı KHK 24.11.2016

Sayın Hocam, 677  sayılı KHK'nin 1.maddesinin 1. bendinde ...Bu kişilere ayrıca herhangibir tebligat yapılmaz. Haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir, yazmaktadır. Haklarında özel kanun hükümlerine neyi anlatmak istemiştir?

» Memurun Çifte Vatandaşlığı Hk. 18.10.2016

Başkanlığımızda görev yapan memur personelimiz başka bir ülkeye başvurarak çifte vatandaşlık talebinde bulunacağını beyan etmiştir. Çifte vatandaşlık sahibi olması memuriyeti açısından bir sakınca oluşturur mu?

» Çekilmiş Sayılma 03.08.2016

657 SDMK.na göre çalışan bir memur 11 gün süre ile mazeret beyan etmeden aralıksız işe gelmemiştir. Bu memurun dosyasının memur disiplin kuruluna girmesine gerek varmıdır. Yoksa ikametgah adresine görevden çelimiş sayıldığının bildirilmesi yeterlimidir iyi çalışmalar.