Mevzuat Takip SistemiMevzuat

» 'ÇED Olumlu' veya 'ÇED Gerekli Değildir' Kararı Bulunan Projelerde Yapılacak Kapasite Artışı ve/veya Genişletilmesi Planlanan Projelere İlişkin Tebliğ / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 08.06.2016

» 1164 Sayılı Arsa Üretimi Ve Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 11 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik / Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 11.10.2005

» 155 Sayılı Kanuna Göre Hazırlanan Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkındaki Yönetmelik / BKK 12.07.1971

» 2011 Yılı İçin Belirlenen Yoksul ve Dar Gelirlilik Limitleri / TOKİ 10.01.2011

» 2012 Yılı için Belirlenen Yoksul ve Dar Gelirlilik Limitleri / TOKİ 16.01.2012

» 2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik / Ekonomi Bakanlığı 16.08.2012

» 2859 Sayılı Kanuna 590 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle Eklenen Ek 1 İnci ve 2 nci Maddelerin Uygulanmasına Dair Yönetmelik / Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 17.05.2000

» 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırı ve izinsiz yapıların yıkılması / Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü (Kül. Tur. Bak.) 29.03.2011

» 2981 Sayılı Kanuna Göre Kurulması Öngörülen Yeminli Özel Teknik Bürolar Yönetmeliği / Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 14.03.1984

» 31.05.1940 Tarihli ve 2/13629 Numaralı Kararnamenin Tatbik Şeklini Göstermek Üzere Maliye ve Dahiliye Vekaletlerince Müştereken Hazırlanan Talimatname / BKK 31.05.1940