Mevzuat Takip SistemiSayıştay

» Belediyede Çalışan Memurlara, Yemek Kuponu Verilmek Suretiyle Yemek Yardımı Yapılıp Yapılamayacağı / Sayıştay Temyiz Kurulu 22.11.2017

» Belediyelere Ait Taşınmazların Belediye Meclisi Kararı ile Spor Kulüplerine Tahsis Edilmesine İmkân Bulunmadığı / Sayıştay Genel Kurulu 16.10.2017

» Teknik Şartnamesi hükümlerine uyulmaması nedeniyle ceza kesintisi / Temyiz Kurulu 03.05.2017

» İhale Dokümanı Kapsamında Yapım İşine Ait Uygulama Projesinde Tutarsızlık Bulunması / Temyiz Kurulu 12.04.2017

» Şartname Ve Sözleşmede Belirtilen Hükümler Dışında İdarenin Süre Uzatımı / Temyiz Kurulu 29.03.2017

» İhale Teknik Şartnamesi veya Sözleşmede Belirtilen Hükümler Dışında İdarenin Süre Uzatımı ile İlgili Bir Sorumluluğunun Bulunmadığı / Sayıştay 6. Daire 29.03.2017

» Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Oranının İdari Şartname Ve Sözleşme Hükümlerine Aykırı Oranda Bildirilmesi / Temyiz Kurulu 29.03.2017

» Süresi Uzatılan Hakkediş İle İlgili Fiyat Farkı Hesabının Süre Uzatımı Kararı Verilmeden Önceki İlk İş Programı Üzerinden Yapılması / Temyiz Kurulu 15.03.2017

» Yönetmelik Hükümlerine Aykırı Ödeme Yapılması / Sayıştay 6. Daire 08.03.2017

» Yükleniciye Birim Fiyat Teklif Usulü İle Yaptırılan Hizmet Alımı İşinde, Yüklenici Edimini Yerine Getirmediği İçin Sözleşmesi Feshedildiği Halde, Sözleşme Hükümleri Uyarınca Aylık Sözleşme Bedelinin Binde 3’ü Oranında Kesintisi Yapılmaması Sorumluluğu / Temyiz Kurulu 26.06.2012