Mevzuat Takip SistemiSoru Cevap

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Beton Dökümünün Yasaklanması Hakkında 08.02.2018

Sayın hocam, Kaymakamlık makamından gelen resmi bir yazı ile ilçemizde hava karardıktan sonra beton dökümünün yasaklanması isteniyor. Bu yasak kararını ilçe trafik komisyonunun alması gerekmez mi? Yoksa kaymakamlıktan gelen tek bir yazı ile beton yasağı getirilebilir mi? Saygılar...

» Mualif meclis üyesinin belediye ile belediye şirketinin gelir ve giderlerini istemesi 07.02.2018

Saygılar sunarım, Belediye meclis üyesi belediye başkanlığına dilekçe vererek Belediyenin ve Belediye şirketinin 2017 yılı sonu itibari ile tüm gelir ve giderlerini gösterir ayrıntılı mali bilanço istemektedir. Meclis üyesinin böyle bir yetkisi var mı? Ne amaçla istendiği belirtimemiştir. Belediyenin kesin hesapları her yıl ayrıntılı olarak mayıs ayında görüşülüp karara bağlanmaktadır. Şirketin hesapları her meclis gündeminde görüşülüp incelenmektedir. Hesaplar mali muşavir tarafından tutulmaktadır. Bu meclis üyesi aynı zamanda bir partinin ilçe başkanı olarak görev yapıyor?

» Sözleşme ve Hakedişlerin Bilgi Edinme Kapsamında Verilmesi Hk. 07.02.2018

Sayın Hocam; Belediyemizin gerçekleştirdiği bir yapım işinin yüklenicisi, boya işi yaptırdığı bir firmaya borcunu ödememiş. Bu firmanın avukatı Belediyemizden işin sözleşmesini, hakedişlerini, süre uzatımını ve diğer belgeleri yazılı olarak dilekçe ile istemiş. Ancak, bu iki firma arasında Belediyemizde bir belge bulunamamaktadır. Bu durumda bu firmalara belgelerin gönderilmesi doğru olur mu?

» Emlak Vergisi Bildirimi Hk. 16.01.2018

Tapu tarihi 22.09.2017 olan ve bildirimi iade taahhütlü olarak 29.12.2017 tarihli olan Emlak bildirimine Vergi ziyaı cezaı kesilmesi doğru mudur?

» Tüzel Kişilere İdari Para Cezası Kararının Tebliği 12.01.2018

Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesine göre, tebligat; Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) veya memur vasıtasıyla yapılır. Söz konusu Yönetmeliğin 5. Maddesine göre, Tebligatın; a) Kanunlarda özel hüküm bulunan hallerde, b) Gecikmesi halinde zarar doğabilecek işlerde, c) 2 nci maddede belirtilen ve aynı yerde bulunan merciler arasında ya da bu mercilerde bulunan kişilere, yapılması durumunda, tebliğler kendi memurları veya mahalli mülki idare amirinin emriyle kolluk vasıtasıyla yaptırılır, denilmektedir. Sormak istediğim encümence idari para cezası kesilmiş bir firmanın ilgili adresine, mesul müdürüne ve firma ortağı olan 2 kişiye tebligat yapılmasına rağmen tebliğ edilememiştir. Vergi cezası olmadığı için VUK a göre ilanen tebliğ yapamıyoruz. Ve tebligat kanunun 21. mad göre de ptt çalışanları tarafından gerçekleştirilmiyor nasıl bir yol izlemeliyiz?

» Men Kararı 19.12.2017

1608 sayılı Kanunu 1. maddesinde; Belediye meclis ve encümenlerinin kendilerine kanun, nizam ve talimatnamelerin verdiği vazife ve salahiyet dairesinde ittihaz ettikleri kararlara muhalif hareket edenlerle belediye kanun ve nizam ve talimatnamelerinin men veya emrettiği fiilleri işleyenlere veya yapmayanlara, belediye encümenince Kabahatler Kanununun 32 nci maddesi hükmüne göre idarî para cezası ve yasaklanan faaliyetin menine karar verilir, denmektedir. Ancak aynı fıkranın sonunda ilgili kişiye bir süre de verilebileceğinden bahsedilmektedir. Bu noktada tek bir Encümen kararıyla ilgili kişiye süre verilmesi ve idari para cezası ile faaliyetten men kararının birlikte verilmesi mi gerekmekte; yoksa süre verilmek istenen durumlarda ise ilgili kişiye öncelikle Encümen kararıyla sadece süre verilmesi, sürenin sonuna kadar ruhsatlandırma işlemi gerçekleştirilmediği takdirde yeni bir Encümen kararıyla faaliyetten men ve idari para cezası kararı mı verilmelidir?

» Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Özel Hayatın Gizliliği 19.12.2017

Beldemizden bir vatandaş belediyemizde hizmet alımı ile çalışan personelin belediyemizdeki görevi, unvanı ve hangi kanuna göre çalıştığını ve ne kadar aylık ücret aldığını dilekçe ile sormaktadır. Bu özel hayatın gizliliği kapsamına girer mi? Vatandaşa personelin bilgisi verilebilir mi? Bu gibi dilekçelerin Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında değerlendirilmesi için Bilgi Edinme Kanununa göre bilginin istendiği dilekçede belirtilmeli midir? Bu ibarenin olmadığı belediye ile ilgili bilgi istenilen dilekçeler yine Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre mi değerlendirilmelidir?

» Vekaletle satış 14.12.2017

Başkasına ait bir taşınmazı satmak amacıyla Vekaletname alan şahıs, taşınmazı kendine satış yapabilir mi? Taşınmaza ait hissedarlardan biri, diğer hissedara satmak için vekalet verdiğinde, vekalet alan kişi, vekalet veren kişinin hissesini kendi üzerine satış yapabilir mi?

» Kira Ödemelerinde Stopaj 02.12.2017

Merhabalar hocam kolay gelsin. 4734 sayılı kanun kapsamında, imar sınırları içerisinde yer alan ve üzerinde ticari faaliyetin söz konusu olmaması ile ilgili imar şerhi bulunan ve tektonik afet bölgesi içerisinde bulunan bir alan için belediyenin asli hizmetlerinde kullanılmak üzere (açık tuhafiye pazarı olarak ) serbest meslek erbabı olan ve ticari faaliyeti söz konusu olmayan vatandaşlardan kiralaması yapılmıştır. Belediyemizce yapılacak olan ödemelerden stopaj kesilmesi gerekir mi?

» Encümen para cezası hk. 01.12.2017

Sayın hocam; İlçemiz sınırları içerisinde kaza yapmış bir vatandaş ağaçlara zarar verdiğinden dolayı harçlar tarifesinde belirtilen hesaplamalar üzerinden kendisine encümence para cezası kararı verilmiştir. Harçlar tarifesine göre uygulan bu karar için kişiye tebligat çekilecek ve kişiye tebligatta belediyeye başvuru yapılması ve ödemede indrim gibi konularda hangi prosedürler işleyecek yada kişi bu kararın iptali için hangi mahkemeye başvuru yapacaktır?