Mevzuat Takip SistemiSoru Cevap

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Belediye Arsaları Üzerine Yapılmış Olan Yapılarda İmar Affı 22.06.2018

Sayın hocam, 19.06.2018 tarihinde sormuş olduğum soruya ek olarak; vatandaşlar tarafından eskiden bina yapılmış olan Belediyemize ait arsalar 2886 sayılı ihale kanununa göre ihale çıkmıştır. Fakat vatandaşlar ihale katılmayarak arsalarını almamıştır. (Bazı yerler daha önce 2 veya 3 defa ihaleye çıkarılmıştır) Bu arsalar daha önce ihale edilip alınmadığı için imar barışı uygulaması nasıl olacaktır? Yine de rayiç fiyat üzerinden encümen kararı ile satış mı yapılacaktır?

» Köy Döneminde Satışı Yapılan Taşınmaz Üzerindeki Sınırlamanın Kaldırılması 21.06.2018

Sayın Hocam; 18/3/1924 tarihli ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun ek 13 üncü maddesine göre satışı yapılan taşınmazlara ilişkin olarak anılan maddede belirlenen süre içerisinde binalarını yapmayan ya da taksitlerini ödemeyen hak sahipleri ile 31/12/2020 tarihinden önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31/12/2020 tarihine kadar ek süre verilir. Ancak bu süre içerisinde de hak sahiplerince bina yapılmaması veya taksitlerin ödenmemesi durumunda, bu taşınmazlar köy tüzel kişiliği adına, tüzel kişiliğini kaybeden köylerde ise ilgili belediye adına resen tapuda tescil edilir.” Bu nedenle köy yerleşik alanı içerisinde verilmiş bir arsa üzerine dam ve bakıcı evi yapmıştır. İlgili arsa sahibi 7.4.2011 yılında elektrik aboneliğide almış bulunmaktadır. Yapı yapılma şartıyla verilmiş olan arsa için kişi tüm koşulları yerine getirmiş olup,(bina yapımını sağlamış ve ücreti ödenmiş) ilgili kişi bu yerin kendi tarafından satılması için takyit kaldırılması için talepte bulunmaktadır. Takyit kaldırılmasında uygunmudur? Takyit kaldırılması için gerekli şartlar nelerdir?

» Yapı Ruhsatındaki Okunamayan Bilgiler Hk. 21.06.2018

Kasabamız halkından bir vatandaş 1988 yılında bina yaptırmış ve bina için Yapı Kullanma İzin Belgesi ve Yapı Ruhsatını almıştır. Ancak binayı tapu ya işletmemiştir. Binayı tapuya işletebilmesi için cins değişikliği yaptırması gerekir. Bu konuda Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin Belgesi 1988 yılında hazırlandığı için üzerindeki bilgiler okunmadığı için kadastro cins değişikliği yapmayı kabul etmiyor. Bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerekir?

» Belediye Taşınmazları Üzerine Yapılmış Olan Yapılar İçin İmar Affı 19.06.2018

Sayın Hocam 7143 sayılı yasa ile imar barışı uygulaması yapacağız fakat 1986 yılında Encümen kararı ile vatandaşlara satışı yapılan daha sonra 2004 yılında orman genel müdürlüğünden belediye adına tapusu alınan şu anda tapusu belediye adına tescilli arsaların, daha önce encümen kararı ile satışı yapıldığı için üzerine vatandaşlar tarafından eskiden bina yapılmış olan bu yerlerin, imar barışı uygulaması nasıl olacak, vatandaşlar müracaatlarını nereye yapacak?

» Tarlada İnşaat İzni Hk. 18.06.2018

İyi günler hocam, imar planı içinde ancak tarla niteliğinde olan bir taşınmaza inşaat yapmak için ruhsat düzenlenebilir mi?

» Veraset İlamı İle Yapı Kayıt Belgesi Başvurusu Hk. 18.06.2018

Tapu sahibi ölü ve yaşayanların isimleri tapu üzerinde yazmamaktadır. Veraset ilamı çıkartılarak mirasçısı olduğunu ispat etmesi durumunda imar affından yararlanabilir mi?

» İmar Affının Kapsamı 13.06.2018

1) 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42/2. Maddesi: “Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, ….. aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır.” hükmünü içermektedir. İdaremizce 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 42. maddesi gereği uygulanan idari para cezalarında, imara aykırı yapıyı inşa eden ile imara aykırı yapının üzerinde inşa edildiği arazinin sahibi farklı kişiler olabilmektedir. Örneğin oğul olan kişinin babasının arsasının üzerine ev yapması gibi. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde yani İmar Kanunu’na aykırı yapıyı inşa eden kişi ile imara aykırı yapının üzerinde inşa edildiği arazinin sahibi farklı kişi olduğunda idaremiz; İmar Kanunu’nun 42/2. maddesinin emredici hükmü gereği idari para cezasını, arsa sahibi hakkında değil İmar Kanunu’na aykırı yapıyı inşa eden kişi hakkında uygulamaktadır. 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen Geçici 16/9. maddesi: “Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılmaz.” hükmünü içermektedir. Yukarıda açıklanan hususlar ve verilen örnek neticesinde: Yapı Kayıt Belgesinin arsa sahibi adına verilmesi halinde (örneğimizde babasına) yapı sahibine idaremiz tarafından uygulanan idari yaptırım bedeli terkin edilecek midir?

2) 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 16/4. maddesi: “Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezaları iptal edilir.” hükmünü düzenlemiştir. Anılan hükümde bahsedilen “tahsil edilemeyen” durumundan kasıt idari para cezasının borçlunun borca batık olması, üzerine hiçbir kayıtlı menkul olmaması gibi tahsil kabiliyetinin olmadığının anlaşılması durumu mu yoksa borçlunun ödeme kabiliyeti olsa da idari para cezasının terkin edilmesi mi gerekmektedir? Örneğin idari para cezasını taksitler halinde ödeyen borçlu idaremize Yapı Kayıt Belgesi ibraz ettiği takdirde idari para cezasının bakiye kısmı “tahsil edilemeyen” bedel olarak değerlendirilip terkin edilecek midir? Yukarıda bahsedilen tereddütlerden dolayı görüşlerinize ihtiyaç duyulmuştur. İyi çalışmalar dileriz.

» İmar Affının Kapsamı ve Belediyece Yapılacak İşlemler 08.06.2018

Sayın Hocam, imar affının kapsamının ne olduğu tam anlayamadık.

Soru1: Mevcut bina örneğin komşu ve yola çekme mesafesine uymamış, fazla teras, fazla kat, bina içerisinde tadilat (mevzuata ve plana aykırı) olan binaların hepsine mi af geldi? Yani yapı kayıt belgesi alınca bu durumların hepsi yasal mı olacaktır?

Soru2: Bazen yapı denetim firmaları ve belediye kusurlu binalara inisiyatif alarak kat mülkiyeti ve yapı kullanım izin belgesi vermiş olup, verilen binalarda yapı kayıt belgesine başvuracaklar mıdır?

Soru3: İmar affı ile ilgili belediyeler herhangi bir iş ve işlem yapacaklar mıdır?

» İmar para cezası 07.06.2018

Sayın Hocam:Belediyemiz encümen kararı alarak imar cezası verilmiş olan şirkete yasal süresi içerisinde ödeme yapılmadığından 6183 sayılı kanunu hükümlerince ödeme emri gönderilmiştir.Karşı taraf idare mahkemesine itiraz etmiştir.soru:1 ödeme emri belgesini belediyemiz avukatı imzasıyla gönderdiğimiz için itiraz etmiştir soru 2:belediye avukat kanalıyla gönderilen ödeme emri belgesi geçersiz olması halinde tekrar mali hizmetler müdürü imzasıyla gönderebilir miyiz?soru 3:cezaya itiraz etmesi haciz işlemini durdurur mu?soru 4:verilen cezaya itiraza yetkili mahkemeler hangileridir?

» Tarımsal Alanlardaki Yapılar İçin Yapı Kayıt Belgesi 06.06.2018

Sayın Hocam, 6 Haziran 2018 tarih ve 30443 Sayılı R.G.' de yayımlanan Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Hususlara Ait tebliğde, Yapı Kayıt Belgesi istenen bina imar planı dışında tarım alanlarında ya da zeytinlik alanlarda kalıyorsa o yapıya Yapı Kayıt Belgesi düzenlenebilir mi?