Mevzuat Takip SistemiStratejik Planlama

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Stratejik Planın Yenilenmesi 18.12.2017

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7. maddesinde “Mahalli idarelerde üst yöneticinin değişmesi halinde ilgili mahalli idarenin stratejik planları yenilenebilir. Yenileme, stratejik planın beş yıllık bir dönem için yeniden hazırlanmasıdır. Stratejik planın yenilenmesi kararı, yukarıdaki şartların oluşmasını müteakip en geç üç ay içinde alınır. Bu kararı takip eden altı ay içinde stratejik plan yenilenir.” denilmektedir. Bu hüküm çerçevesinde üst yöneticinin değişmesi durumunda kalan yaklaşık bir yıl için mevcut stratejik planının yenilenmesi şart mıdır? Yenilenmeden mevcut stratejik planın uygulanmasına devam edilebilir mi? Teşekkür ederiz.

» Stratejik Planda Olmayan Yatırımlar Hk. 06.06.2017

Sayın hocam; Belediye meclisince borçlanmaya karar verilmiştir. Borçlanmanın yapılması için belediye hizmet binası yapımı, hayvan damları yapımı gibi projeler belirtilmiş fakat bunların bir kısmı Belediye başkanlığının stratejik planında bulunmamaktadır. Stratejik planda bulunmayan bu ihtiyaçların yapımına engel midir? Bu konuyla ilgili olarak nasıl bir yol izlenmelidir?

» Yatırım Programı 04.05.2017

1- Belediyelerde yatırım planı meclise sunulur mu? Hangi ayda sunulmalı? 2-Taşınır mal kesin hesabı meclise sunulmalı mıdır? Teşekkürler...

» Performans Programı 06.08.2015

Performans Programı hazırlanırken Tablo-2 de bulunan, faaliyet maliyetleri tablosundaki ekonomik kod sütunundaki 01 Personel Giderleri ve 02 SGK Devlet Prim Giderlerini doldurmamız zorunlu mudur? Doldurulması zorunlu ise ne şekilde doldurulması gerekir?

» Stratejik Planda Değişiklik 22.11.2014

Hocam; ilçe belediyeleri (50000 üzerindekiler) stratejik plan hazırladılar ve meclislerinden karar aldılar büyükşehire bilgi için gönderdiler Ancak bir ilçenin sonradan planına dahil etmesi gereken bir projesi ortaya çıkmış şimdi benim bildiğim st pl. 5 yıllık hazırlanır ve 2. yılın sonunda revize edilebilir. Öyle bir durumda daha yeni yapılmış bir planın revizesi mümkün mü? Yada st. pl. bir yıllık dilimi olan performans programında mı değerlendirilmeli. Bu konu hakkındaki görüşünüzü öğrenebilir miyiz?

» Stratejik Planın Kabulü 13.10.2014

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz yeni kanun gereği Büyükşehir Belediyesi İlçe Belediyesi olarak bulunmakta olup, 2015 Bütçesi Ekim ayında görüşülmesi gerektiği, ve Ekim ayında karara bağlanması gerektiği, Büyükşehir Belediyesinin KASIM ayı Olağan Meclis toplantısında görüşülmek üzere gönderilecektir. Ekim ayı olağan meclis toplantısında Stratejik Planında görüşülerek Bütçeden Önce karara bağlanması gerekmektedir. Stratejik Planının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi/gönderilmesi gerekir mi; Bütçenin görüşüldüğü toplantı süresi 20 günü aşamaz, iş günü olmadığına göre Cumartesi ve Pazar günleri de Meclis Toplantılarını yapabilir. Yukarıda yazılı bulunan şekli ile doğru olup olmadığı konusunda gerekli bilginin verilmesi hususunu; Takdirlerinize arz ederim.

» İlçe Belediyesi Bütçe ve Stratejik Planın Onayı 11.10.2014

Meclisin Ekim ayı toplantısında toplantı süresi olan 20 günlük sürenin ( 20 Ekim 2014 ) bitim gününde komisyonca değerlendirilen ve son haline getirilen hali bütçe görüşülüp karara bağlanacak. Benim burada sormak istediğim, bütçenin görüşülüp karara bağlanacağı 4. oturumumuzda görüşülüp karara bağlanmak üzere 3. oturumda Stratejik Planın yetiştirilememesi nedeniyle Kasım ayına bırakılması yönünde meclis kararı alınması konusunun bütçenin görüşülüp karara bağlanacağı aynı birleşimde görüşülebilmesi ve Stratejik Planın kabulünün Kasım ayına bırakılıp bırakılamayacağı yönünde görüş belirtilmesini arz ederim.

» Performans Programı 28.09.2014

Belediyemizin nüfusu 24.971'dir. Performans programını yapmamız gerekir mi?

» Stratejik Plan 06.09.2014

Kamu idarelerinde stratejik planlamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin "MADDE 15 – (1) Stratejik planlar, bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı ve ilgili kuruluşlarında Bakanın, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticinin onayını müteakip performans programı ve bütçe hazırlıklarında esas alınmak üzere Maliye Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderilir. (2) Stratejik planların birer nüshası, Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Sayıştaya da gönderilir. (3) Mahallî idareler ilgili meclis tarafından kabulünü müteakip stratejik planlarını İçişleri Bakanlığına ve Müsteşarlığa gönderir. (4) Stratejik planlar kamuoyuna duyurulur ve kamu idarelerinin internet sitelerinde yayınlanır." denilmektedir. Belediyemize ait stratejik plan sadece Madde15-3 de geçen içişleri bakanlıgı ve müşteşarlıga mı yoksa 1 2 de geçen TBMM Sayıştaya damı gönderilmesi gerekmektedir?

» Stratejik Plan ve Performans Programı 30.08.2014

Stratejik planın meclise geliş tarihi seçimden sonra 6 ay içinde mecliste yani eylül ayında görüşülüp karara mı bağlanır? Ya da meclise havale mi edilir? Ekim ayı meclisinde görüşülse olur mu? İyi çalışmalar.