Mevzuat Takip SistemiYapı Denetimi

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Kat İlavesinde Yapı Denetim 04.12.2017

İnşaatı devam eden ve ruhsat süresi devam eden, fenni mesullerle alınmış zemin+4 kat (1300 m²) ruhsatlı inşaatın üzerine projesinde olmayan (kullanma hakkı kadar emsalinin yettiği metrekarede) yaklaşık 65 m² lik bir mesken yapılmak isteniyor. Bu kısım yapı denetim gerektirirmi nasıl ruhsat verilmesi hususunun bilgilendirilmesini rica ederiz.

» Yapı Denetim Hizmet Bedeli İadesi Hk. 03.10.2017

Merhaba Hocam 2010 yılında yapı denetim hizmet bedeli olarak belediyemizin emanet hesabına para yatırılmış olup, 2 hakediş yapılmış ve yapı denetime ödenmiştir. Fakat yapı denetim şirketi kapatıldığı için inşaat fesihli duruma düşmüş ve 2011 yılında yapı denetim hizmet bedelleri mal müdürlüklerine yatırılmaya başlanmıştır. Söz konusu belediyemizin emanet hesabında kalan parayı, vatandaş yeni anlaşacağı yapı denetim şirketine ödemek ve mal müdürlüğü emanet hesabına yatırmak için talep etmektedir. Bu paranın vatandaşa ödenip ödenmeyeceği konusunda bilgi almak istiyorum. Teşekkürler.

» Eksik Katlı Ruhsat Düzenlenmesinde Yapı Denetimi Uygulanması Hk. 10.05.2017

Sayın Hocam Belediyemizin nüfusu 5000 in altındadır. Ancak İmar Planında 3 Katlı olan parsellere vatandaşlar tarafından Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 29. Maddesinin 3. bendine göre; yeni yapılacak binalarda uygulama imar planında veya planda olmaması halinde bu Yönetmelikte gösterilen kat adedi ve bina yüksekliği aşılamaz. Ancak, planla veya Yönetmelikle belirlenen kat adedine veya bina yüksekliğine uygun olarak bahçe mesafesi bırakılmak ve ilgili idarenin uygun görmesi koşuluyla daha az katlı bina yapılabilir.......... Eksik katlı binalara yapılacak ilavelerde fenni mesuliyet, temel ve statik hesapları, yangın tedbirleri ve enerji verimliliği konuları da dahil mevcut yapı ve ilave yapılan kısımları kapsayan teknik rapor da düzenlemek suretiyle yapı denetim kuruluşlarınca üstlenilir. denilmektedir. Soru 1: İmar Planında 3 Kat olan Parsele toplam m² si 1. ve 2. katta 500 ü geçmeyen 2 katlı veya 1 katlı bina yapılması durumunda yapı denetimden muaf olur mu?

» Yapı denetim 27.01.2016

4.12.1996 tarihinde 223 m2 yapı kullanım almış bir bina için mevcut yapı kullanımı almış bina yanına 156 m2 yeni inşaat için ruhsat talep edilmektedir;sorumuz yeni bina ilk verilen m2 ile toplanarak yapı denetimi kanununa tabi olacak mıdır?

» Yapı denetim muafiyeti 24.11.2015

Hocam, ilçemiz merkez nüfusu 2200 ancak 6360 sayılı kanunla köyler mahalleye dönüştü. bu sebepten nüfus 7200 oldu. bu sebepten yapı denetim kanunununda belirtilen 200m² ye mi uyulacak yoksa nüfusu 5000 in altında 500m² ye mi uyulacak.

» Yapı Denetim Hakediş Bedeli 02.02.2015

2/11/2012 tarihinde kabul edilen ve 06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “6360 Sayılı 13 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 5.maddesine istinaden ilk mahalli idareler genel seçiminden sonra İlçe belediyelerinin sınırları ilçe mülki sınırları olacak şekilde genişlemiş olup, İnegöl belediyesine bağlanan belde belediyelerinden Yenice Belediyesi ile Cerrah Belediyesi'ne ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı paftaları arşivimize teslim edildikten sonra yapılan inceleme neticesinde; İnegöl 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında kalan bahse konu belde belediyelerine ait imar planlarının bazı kısımları ile üst ölçekli planlar arasında uyuşmazlık bulunduğu, imar planı bulunan bu alanların üst ölçekli planda (1/25000) “Ova Koruma Alanı” olarak gösterildiği tespit edilmiştir. Belediyemize bahse konu uyuşmazlık bulunan alanların malikleri tarafından inşaat izni müracaatları yapılmakta olup, İlgili belediyelerinde onaylanmış 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına uygun 30.03.2014 tarihinden önce ruhsat almış inşaatlara ait yapı denetim hakkediş bedellerinin ödenmesi ve yapı kullanma izin belgesi verilmesinde her hangi bir sakınca olup olmadığı konusunda tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyorum. Teşekkür ederim.

» Yapı Denetimi 11.11.2014

26.03.2014 tarihinde 6360 sayılı yasa girmeden Belde Belediyesince 485 m2 inşaat alanlı Dubleks konut için ruhsat verilmiştir.Yapı için yapı denetimsiz olarak ruhsat düzenlenmiştir. Şu an itibari ile Belde belediyesi kapanmış ve ilçe belediyemize bağlanmıştır. Hali hazır yapı 300 m2 olarak yapılmıştır. Bu durumda nasıl bir yol izlenmelidir? Yapı tekraradan yapı denetime tabi olup tadilat ruhsatı mı düzenlenecek? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

» Yapı denetim hakediş ödemeleri 09.04.2014

Bilindiği üzere belediyeler bünyesinde , yapı denetim firmalarına ait olan inşaatların hak ediş ödemelerini düzenleyen bir birim ve de bu inşaatların yapı kullanma izin belgelerini düzenleyen ayrı bir birim bulunmaktadır. Hak edişler , evrakların tamamlanmış olması doğrultusunda ve inşaatın yüzde olarak tekabül ettiği fiziki seviyesi oranınca düzenlenmektedir. Buna göre; 1- İnşaatta projesiyle örtüşmeyen , tadilatı gerektiren bir durum olursa , yine de fiziki seviyeye göre hak ediş düzenlenebilir mi ? 2-Tadilatı gerektiren durum, yapı kullanma izni düzenleyen birim tarafından mı yaptırılmalıdır ? 3-İş bitirme tutanakları ve yapı kullanma izin belgeleri hangi birimler tarafından imza altına alınmalıdır?

» Yapı denetim hesabından icra kesintisi 16.03.2014

Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 25. Maddesinde “ Bu hesap başka maksatlarla kullanılamaz. 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen borçlar da dâhil olmak üzere haczedilemez ve tedbir konulamaz.”hükmü mevcuttur. Buna göre belediyeye vatandaşlar adına hakediş getiren yapı denetim firmaları aleyhine üçüncü kişiler tarafından icra tedbiri konulması durumunda Belediyenin yapı denetim firmasına banka aracılığı ile yapmış olduğu hak ediş ödemelerinden icra kesintisi yapılacak mıdır?