Mevzuat Takip SistemiYargı Kararları

» Belediyede Çalışan Memurlara, Yemek Kuponu Verilmek Suretiyle Yemek Yardımı Yapılıp Yapılamayacağı / Sayıştay Temyiz Kurulu 22.11.2017

» Belediyelere Ait Taşınmazların Belediye Meclisi Kararı ile Spor Kulüplerine Tahsis Edilmesine İmkân Bulunmadığı / Sayıştay Genel Kurulu 16.10.2017

» Teknik Şartnamesi hükümlerine uyulmaması nedeniyle ceza kesintisi / Temyiz Kurulu 03.05.2017

» İhalenin İsteklilerin Üzerinde Bırakılıp Bırakılmadığına Bakılmaksızın, İsteklilerin Hepsi Şikayet ve İtirazen Şikâyet Yoluna Başvurup Başvuramayacakları / Danıştay 13. Daire 27.10.2016

» Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Uyarınca Benzer İş Kapsamında Olmayan Deneyim Tutarının Yeterlik Hesabında Dikkate Alınmaması Gerektiği / Onüçüncü Daire 05.02.2016

» Kamu İhale Sözleşmelerinde Yüklenicinin Yasak Fiil ve Davranışları ile İlgili Ceza Mahkemesince Verilen Karara İtiraz Edilemeyeceği / Onbeşinci Hukuk Dairesi 01.02.2016

» Hazine, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kiraya Verdikleri Taşınmazlar Hakkında TBK'nın Konut ve Çatılı İşyeri Kirasına İlişkin Hükümlerinin Uygulanacağı / Altıncı Hukuk Dairesi 23.12.2015

» 2886 Sayılı Kanuna Göre Kiraya Verilen İşyerinin Kira Sözleşmesinin Sona Ermesinden Sonra Kira Sözleşmesi 6570 Sayılı Yasanın 11. Maddesi Gereğince Yıldan Yıla Yenilenerek Uzamış Olmasının Belediyelere 2886 Sayılı Kanunun 75. Maddesinden Faydalanma Hakkı / Altıncı Hukuk Dairesi 25.11.2015

» İhaleyi Yapan İdarece Tesis Edilen Kesin ve Yürütülebilir İşlem Niteliği Taşımayan Davacının Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılarak Geçici Teminatının Gelir Kaydına İlişkin İşlemin Geçerliliği / Onüçüncü Daire 11.03.2015

» İmtiyaz Hakkı Verilmesine Yönelik İşlemlerde, İhale Yapıldıktan ve İmtiyaz Sözleşme Taslağı Ortaya Çıktıktan Sonra Kamu Hizmeti ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmesi Hakkında Danıştay'ın Görüşü ve İçişleri Bakanlığı'nın Onayının Alınmasının Uygun Old / Onüçüncü Daire 19.02.2015