Mevzuat Takip SistemiYargı Kararları

» Hizmet Sözleşmesine Bağlı Olarak Çalışan Kişinin Tek Taraflı Taahhütnamesinde Mali Haklarının 657 sayılı Kanuna Göre Belirleneceğini Belirtmesi Halinde Davanın Hangi Yargı Yerinde Görüleceği / Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 25.11.2017

» Yıllık Ücretli İzinlerin Kullanılmasında İspat Yükü ve İspat Araçları / Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 20.09.2017

» Mesai Saatinden Erken Çıkma Halinin İş Sözleşmesinin Feshine Etkisinin Ölçülülük İlkesi Açısından Değerlendirilmesi / Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 19.06.2017

» İş İlişkisinin Devamının Beklenemez Bir Hal Alması Halinde, Usulüne Aykırı Olarak Oluşturulan Disiplin Kurulu Kararına Rağmen Feshin Geçerli Sebebe Dayalı Olarak Değerlendirilebileceği / Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 13.06.2017

» İşverence Nakil Yetkisini Kötüye Kullanmadan Yapılan Nakil İşlemine Rıza Göstermeyen İşçinin İş Akdinin Haklı Sebeple Feshedilip Feshedilemeyeceği / Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 12.06.2017

» Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında Çalışan İşçilerin 6772 Sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun Kapsamında Olup Olmadığı / Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 12.06.2017

» Kıdem Tazminatı Davasının Kesinleşmesinden Sonra Yeni Bir Dava İle Önceden İstenilmeyen Gecikme Faizlerinin Talep Edilmesinin Mümkün Olup Olamayacağı / Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 24.04.2017

» Sona Eren Toplu İş Sözleşmesinde Belirlenen Ücret Ödeme Tarihinin Yeni Toplu İş Sözleşmesinin Yürürlüğe Girmesine Kadar Uygulanacağı / Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 13.04.2017

» İhtirazi Kayıt İçermeden İmzalanan Bodroların Aksi İspatlanıncaya Kadar Geçerli Kabul Edileceği / Yayınlayan 22. Hukuk Dairesi 04.04.2017

» İşçilik Alacakları İle İlgili Olarak Birden Fazla İşçinin Birlikte Tek Dilekçe İle Dava Açmalarının Mümkün Olup Olmadığı / T.C YARGITAY Hukuk Genel Kurulu 01.03.2017