Mevzuat Takip SistemiYargı Kararları

» 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanununa Göre Yapılan Düzenlemede İlgili Maddenin İptal Edilmesiyle Arazilerin Miras Yoluyla İntikali ve Ortaklığının Satış Suretiyle Gİderilmesine Dair Yasaklamanın Bulunmadığı / 14. Hukuk Dairesi 28.03.2016

» Tarımsal Sulama Abonesi Olan Çiftçinin Sorumlu Tutulabileceği Elektrik Tahakkuk Bedelinin Elektrik Tarifeleri Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 19. Maddesi Hükmüne Göre Hesaplanmasına İlişkin Talebi ve Sorumluluğunun Tespiti / 3. Hukuk Dairesi 10.09.2015

» Sulama Birliği Eski Başkanına Çıkartılan Kişi Borcu / 8. Daire 12.11.2013

» Tarımsal Sulama Abone Sözleşmesine Dayanan Tazminat / 3. Hukuk Dairesi 23.09.2013

» Doğrudan Gelir Desteği Ödemesinin, Somut Bilgi ve Belgelerle Ortaya Konulması / 10. Daire 21.02.2013

» İkinci mahsul dikimi amacıyla sulama yapıldığından bahisle düzenlenen para cezasının birlik merkezine yatırılmasının istenilmesinden kaynaklanan uyuşmazlığın çözümü yeri / Başkanlar Kurulu 12.10.2012

» 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu’nun 13. maddesinin son fıkrasının birinci cümlesinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 11.04.2012

» 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’nun bazı hükümlerinin İPTALİNE Dair Karar / Anayasa Mahkemesi 22.02.2012

» 5355 Sayılı Kanundaki Kural ve Süreçlerle Oluşturulmuş Olan ve 6172 Sayılı Kanuna Göre Henüz Yeniden Oluşturulmamış Olduğu Anlaşılan Birliğin Meclis Üyeliğinden Düşürülme İsteminin 5355 Sayılı Yasa’daki Kurallara Göre Değerlendirilmesi Gerektiği / 8. Daire 29.06.2011

» Belediye Başkanlığının Yerleşim Yeri Mücavir Alanı İçerisinde Bulunan Sulama Kanalında Gerekli Önlemleri Almadığı İçin Meydana Gelen Kazada Kusurlu Olduğu Gerekçesiyle Açılacak Davanın Hizmet Kusuru Nedeniyle İdari Yargı Yerine Açılması Gerektiği / 4. Hukuk Dairesi 31.03.2010