Mevzuat Takip SistemiYargı Kararları

» Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında Bulunan Alandaki Taşınmazların Durumunun İnşaat Çalışmalarından Olumsuz Etkilenmesinin Kamulaştırmasız El Atma Sonucunu Doğurup Doğurmayacağı / Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 25.04.2017

» Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaza Emsal Karşılaştırması ile Değer Biçilmesi / Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 18.04.2017

» Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmaza Emsal Karşılaştırması ile Değer Biçilmesi / Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 18.04.2017

» Kuru Bağ Niteliğindeki Taşınmazın Değeri Belirlenirken Uygulanacak Kapitalizasyon Faizi Oranı / Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 17.04.2017

» Etrafında Kamulaştırma Yapılması Nedeniyle Durumu Etkilenen Kargir Ev ve Avlusunun Kamulaştırma Kanunun 12. Maddesi Karşısındaki Durumu / Yargıtay 5. Hukuk Dairesi 04.04.2017

» Yıkılmak Suretiyle Afet Riski Kalmayan Bina İçin 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Hükümlerinden Yararlanılamayacağı / Danıştay 14. Daire 18.01.2017

» Riskli Alanların Sağlıklı Yapılaşması, Taşınmaz Kültür Varlıklarının İhya ve Restorasyon Çalışmalarının Yapılması Amacıyla Mahalle, Ada ve Parsel Numarası Gösterilmek Suretiyle Tek Tek Belirlenerek Acele Kamulaştırma Kararı Alınması / Danıştay 6. Daire 23.12.2016

» Taşınmazların İmar Planında Resmi Kurum Alanı Olarak Belirlenmesi Nedeniyle Uğranılan Zararların Tazmini İstemiyle Açılacak Davaların Hangi Yargı Yerinde Görülmesi Gerektiği / Danıştay 6. Daire 24.11.2016

» 6306 Sayılı Kanun Çerçevesinde / Danıştay 6. Daire 16.11.2016

» 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarında 'Merkezi İş Alanı' Lejantı Getirilmesinin Şehircilik İlkeleri ve Planlama Esaslarına Uygun Olup Olmadığı / DANIŞTAY İdari Dava Daireleri Kurulu 11.10.2016