Mevzuat Takip SistemiYargıtay

» İş Kazası Nedeniyle Tazminat Davalarında Islah, Zamanaşımı, Maluliyetin Değişimi / Hukuk Genel Kurulu 01.03.2017

» Taşeron İşçinin İş Akdinin Feshi, Yazılı Fesih Bildiriminde Bulunulmaması / Yargıtay 09.06.2016

» Zincirleme Suç Hükümlerini Gerçekleştiren Çalışana TCK'nın 168. Maddesinin Uygulanıp Uygulanmayacağının Belirlenmesi / Onbeşinci Ceza Dairesi 19.04.2016

» Dolandırıcılık Suçu İşleyen Çalışanların Taşeron Firma Çalışanı Oldukları Kabulüyle Çelişki Oluşturacak Şekilde İkna Suretiyle İrtikap Suçundan Mahkumiyet Hükmii Kurulmasının Doğru Olmadığı / Beşinci Ceza Dairesi 26.02.2016

» Emeklilik Sebebiyle İş Sözleşmesinin Fesih Hakkının Bir Kez Kullanılabileceği, Kıdem Tazminatının Yalnızca Birinci Çalışma Dönemine İlişkin Olarak Hesaplanması Gerektiği / Yirmiikinci Hukuk Dairesi 15.02.2016

» Muvazaalı İşlem İle Alt İşveren de İşçinin Zararına Hareket Ettiğinden, Asıl İşveren İle Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumluluğuna Karar Verilmesi Gerektiği Gözetilmelidir. / Dokuzuncu Hukuk Dairesi 27.01.2016

» Fazla Çalışma Yaptığını İddia Eden İşçinin İspatla Yükümlü Olduğu ve İspatın nasıl ve Hangi Yollarla Yapılacağı / Yirmiikinci Hukuk Dairesi 26.11.2015

» Özel Eğitim Kurumunda Rehber Öğretmeni Olarak Çalışan Davacının İş Sözleşmesi Asgari Süreli Olduğundan İş Güvencesi Hükümlerinden Yararlanması Gerektiği / Yedinci Hukuk Dairesi 25.11.2015

» İşverence Düzenli Olarak Ödenen Primlerin Tek Taraflı Olarak Ortadan Kaldırılamayacağı / Dokuzuncu Hukuk Dairesi 16.11.2015

» Muvazaalı Alt işveren İlişkisinde, Muvazaalı İşlemin Tarafı Olan Alt İşverenin de İşçilik Alacaklarından Asıl İşveren ile Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulması / Dokuzuncu Hukuk Dairesi 09.11.2015