Mevzuat Takip SistemiYeterlik Kuralları

Kısıtlı İçerik Uyarısı

Bu kategoride soru sormanız için üyelik paketiniz uygun değildir.

» Yapı Sahibi ile Yapı Müteahhidinin Aynı Olduğu Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgesi Düzenlemesi 02.02.2018

Sayın Hocam, Özel Sektörde gerçekleştirilen yapım işlerinde yapı sahibi ile yapı müteahhidinin aynı tüzel kişilik olması durumunda iş deneyim belgesi düzenlenebilmesi için Noter Sözleşmesi zorunlu mudur? Ayrıca Yapı sahibinin Yapı Müteahhidinin ortağı olması durumunda da Noter Sözleşmesi gerekir mi?

» Özel Sektörde Gerçekleştirilen İşler İçin İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi 21.12.2017

Yapım işleri ihaleleri kapsamında; İlçe sınırlarımız dahilindeki kendi arsasına bina yapan firmaya iş bitirme belgesi verilebilir mi? Eğer verilir ise başvuruda istenen belgeler nelerdir?

» Özel Sektörde Gerçekleştirilen İşler İçin İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi 21.12.2017

Yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği belge için başvuru başlıklı, MADDE 45 – (1) İş deneyim belgesi talebinde bulunanlar, yaptıkları işi veya görevi tevsik amacıyla, dilekçelerine aşağıda sayılan belgeleri ekleyerek, belge vermeye yetkili kurum veya kuruluşa başvururlar: b)(Değişik:RG-7/6/2014-29023) bendi hükmü kapsamında; İdaremiz NOTER ONAYLI sözleşme olmadan iş bitirme belgesi düzenleyebilir mi?

» Özel Firma İçin İş Deneyim Belgesi Düzenlenmesi 12.12.2017

Sayın Hocam, Özel bir Firma özel sektörde fabrika inşaatı yaparken fabrika sahibi ile aralarında sözleşme yapmışlardır. Sözleşmeye karşılık gelen fatura ve damga vergileri ile sigorta belgeleri ve yapı kullanma izinleri mevcuttur. Fakat aralarında yapılan sözleşme noter tasdikli değildir. Bu durumda, talep olması halinde firma için iş deneyim belgesi düzenlenebilir mi?

» İhalede Sunulması Gereken Evraklar 07.12.2017

Hocam Merhabalar, yapmış olduğumuz bir ihalede ihale dokümanında yeterlik kriterleri için belirlediğimiz evrakı sadece teknik şartnamede isteyip, fakat idari şartname ve ilanda belirtmemişiz. Teklif sahiplerinin istediğimiz bu belgeyi ihale dokümanında sunmadıklarında bu firmaları değerlendirme dışı bırakmalı mıyız? Saygılarımla...

» Kasko değer listesi 18.11.2017

Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. Denilmektedir. Bu nedenle hizmet alımı ihalesi kapsamında belediye olarak kasko değer listesinin teklif dosyasında sunulması istenmiş olup, istekli firmaların getirmiş olduğu kasko değer listesi belgesinin imzalı olması zorunlu mudur? İmzasız olmasından dolayı teklifi değerlendirme dışı bırakılabilir mi? Bu konuda yasal mevzuat gereği nasıl bir işlem uygulanmalıdır?

» Yapım işlerinde ciro hesaplaması 13.11.2017

Hocam iyi çalışmalar. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği 36.maddesi çerçevesinde ciro hesaplaması yapılırken "Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmına ait 2017 tarihli bir fatura" 2017 yılında yapılacak yapım işi ihalesinde ciro hesaplamasında kullanılabilir mi?

» K1 Yetki Belgesi 05.08.2017

Sayın hocam; Personel dayalı hizmet alım ihalesinde kamyonet ve kamyon araçların bulunmaktadır? İhale esnasında bu araçların K belgelerinin istenmesi sonucu ihalenin darıltılmasını sebebiyet verir mi? teklif aşamısnda sunulması zorunlu evrak olur mu? Yoksa bu araçların k belgesi sözleşme anında mı istenmelidir?

» Mezuniyet Belgesinin İş Deneyim Belgesi Olarak Sunulması Hk. 30.05.2017

Tüzelkişi bir katılımcı şirket sahibine ait diplomayı iş deneyim belgesi olarak ihale teklif dosyasında sunması durumunda bunu herhangi bir belge ile desteklemesi gerekir mi? İş deneyim belgesi olarak sadece diploma sunması yeterli midir?

» İş Bitirme Belgesi 07.02.2017

Sayın Hocam; 4734 Sayılı Kanunla yapılan Hizmet Alımı İhalelerinden İş Bitirme Belgesi isteme zorunluluğu var mı? Teşekkür ederim.