Mevzuat Takip SistemiYÖK Personeli

» 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışında Lisansüstü Eğitim Amacıyla Geçirilen Sürelerin Memuriyetten Sayılması İle Bakanlık Adına Yurt Dışına Gönderilenlerden Yüksek Lisans Derecesi İle Dönenlerin Hangi Statüde İstihdam Edileceği Hk. / Devlet Personel Başkanlığı 09.05.2014

» 1416 Sayılı Kanun Kapsamında Yurt Dışında Lisansüstü Eğitim Amacıyla Geçirilen Sürelerin Memuriyetten Sayılmasını Düzenleyen Hükümlerin 2914 Sayılı Kanuna Tabi Görev Yapan Öğretim Elemanları Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 15.05.2014

» 2914 sayılı Kanuna Tabi Araştırma Görevlisi Olarak Görev Yapan Personelin İstifa Etmesi Halinde Bu İstifasının 657 sayılı Kanunun 92 nci Maddesinde Belirtilen Sınırlama Kapsamında Olup Olmadığı / Devlet Personel Başkanlığı 02.04.2014

» 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu Hükümlerine Tabi Olarak Çalışmakta İken İstifa Eden Bir Personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Bir Kadroya Atanmasında Söz Konusu Kanunun 97 nci maddesinde Geçen Bekleme Sürelerine Tabi Olmayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 19.08.2005

» 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Tabi Görev Yapan Personelin Kendi İsteğiyle Görevden Ayrılması Halinde, Memur Kadrolarına Atanması / Devlet Personel Başkanlığı 02.07.2013

» 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Tabi Olarak Çalışırken İstifa Etmiş veya Müstafi Sayılmış Kişilerin Yeniden Akademik Unvanlı Kadrolara Atanıp Atanamayacakları / Devlet Personel Başkanlığı 14.03.1994

» 4688 Sayılı Kanun Çerçevesinde Üniversitelerin Tıp ve Diş Hekimliği Fakültelerinde Çalışan Personelin Hangi Hizmet Kolunda Örgütlü Sendikalara Üye Olabileceği / Devlet Personel Başkanlığı 15.04.2013

» 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinin Uygulanması Bakımından Fakülte Sekreteri ve Yüksekokul Sekreterinin Daire Başkanı Kadrosuna Denk Olup Olmadığı / Devlet Personel Başkanlığı 14.01.2013

» Aday Memur İken Aldığı Disiplin Cezası Nedeniyle Görevine Son Verilenlerin, 2914 sayılı Kanun Hükümlerine Tabi Bir Kadroya Atanmasında Bekleme Süresine Tabi Olup Olmayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 27.11.2013

» Akademik Kadroya Atanmadan Bu Kadroya Ait Ek Gösterge, Makam Tazminatı Ödemelerinden Yararlanılamayacağı / Devlet Personel Başkanlığı 07.06.2011