Mevzuat Takip SistemiYönetmelikler

» 4046 Sayılı Kanun Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri İhalelerinde Uygulanacak Esas ve Usullere İlişkin Yönetmelik / Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 28.05.2004

» 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 ncü Maddesinin (H) Bendinde Belirtilen Alımlara İlişkin Yönetmelik / Maliye Bakanlığı 15.07.2004

» 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (E) Bendine Göre Yapılacak Alımlarda Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik / Kamu İhale Kurumu 24.04.2009

» 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-n Maddesi Kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bazı Bağlı Kuruluşlarınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik / İçişleri Bakanlığı 07.05.2011

» 4734 Sayılı Kanunun 3-n Maddesi Kapsamında Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik (Milli Savunma Bakanlığı) / Milli Savunma Bakanlığı 26.03.2010

» Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Silvikültür İşlerinde Birim Fiyat Usulü ile Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik / Orman ve Su İşleri Bakanlığı 09.01.2011

» Anka Teknoloji Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği / Anka Teknoloji Üniversitesi 16.12.2013

» Antalya Akev Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği / Antalya AKEV Üniversitesi 28.12.2015

» Araştırma Altyapıları Satın Alma ve İhale Yönetmeliği / Kalkınma Bakanlığı 28.08.2015

» Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Satınalma Yönetmeliği / Avrupa Birliği Bakanlığı 10.11.2012